Przelew wierzytelności, zwany też popularnie cesją, to znana i dobrze opisana instytucja prawa cywilnego (art. 509 kodeksu cywilnego i następne). Równie rozpoznawalny jest podtyp tej umowy polegający na powierniczym przelewie wierzytelności z jednoczesnym zobowiązaniem cesjonariusza do przeprowadzenia procesu windykacji, oczywiście za odpowiednim wynagrodzeniem, zwykle określonym jako prowizja stanowiąca określony procent wyegzekwowanej kwoty.

Ostatnio zostaliśmy poproszeni przez jednego z naszych klientów do stworzenia umowy powierniczego przelewu dużego pakietu wierzytelności zawierającego niespłacone pożyczki zaciągnięte przez osoby mieszkające na terenie Hiszpanii.

Zamierzeniem klienta było takie sformułowanie umowy, aby wierzytelności te, pomimo dokonanej cesji na podmiot trzeci, w dalszym ciągu figurowały w księgach rachunkowych zbywcy. Cel ten udało się osiągnąć dzięki odpowiednim zapisom umowy, które nie pozostawiały wątpliwości, iż pomimo przelewu wierzytelności, prawa te w dalszym ciągu pozostawały własnością klienta w sensie ekonomicznym i w dogodnym dla klienta momencie mogły wrócić do jego majątku.

Pomimo tego, że umowa została zawarta na prawie polskim, nasza kancelaria musiała uwzględnić również regulacje hiszpańskie dotyczące skutecznego przenoszenia wierzytelności oraz formy takiego przenoszenia.

Wszystko po to, aby proces windykacji mógł odbywać się bez zakłóceń.

Warto w tym miejscu wspomnieć o ciekawej instytucji prawa hiszpańskiego jakim jest możliwość wykupienia przez dłużnika wierzytelności objętej cesją, jeżeli do przelewu doszło w trakcie postępowania sądowego. Ceną wykupu jest wówczas cena zbycia wierzytelności.

Dzięki współpracy z kancelarią hiszpańską i doświadczeniu naszego zespołu przy realizacji nietypowych oraz skomplikowanych zleceń prawnych, zadanie zostało wykonane z sukcesem.