BiuletynLuty 2022 rok

2022-02-28

NEWSLETTER

Nr 15, luty 2022 roku

Malinowscy i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółka partnerska

Spis treści

Obniżka VAT na niektóre produkty żywnościowe – będą kontrole Inspekcji Handlowej

Pracodawca będzie mógł wymagać testów na COVID?.

Trudniej będzie przenieść spółkę na tzw. „słupa”?.

Obniżka VAT na niektóre produkty żywnościowe – będą kontrole Inspekcji Handlowej

13 stycznia 2022 roku uchwalono nowelizację ustawy o VAT, która wprowadza stawkę podatku VAT 0% w okresie od 1 lutego 2022 roku do 31 lipca 2022 roku na następujące produkty spożywcze:

 1. Mięso i podroby, jelita, pęcherze i żołądki zwierząt
 2. Ryby i skorupiaki, mięczaki, pozostałe bezkręgowce wodne
 3. Produkty mleczarskie, jaja, miód, tłuszcze złożone (miksy), preparaty do początkowego żywienia niemowląt
 4. Warzywa, owoce i orzechy
 5. Zboża i produkty przemysłu młynarskiego
 6. Nasiona i owoce oleiste, ziarna, rośliny przemysłowe, słoma i pasza
 7. Tłuszcze i oleje jadalne
 8. Przetwory ze zwierząt, zbóż, warzyw i owoców
 9. Zupy i buliony, przetwory spożywcze, homogenizowane
 10. Lody
 11. Niektóre napoje bezalkoholowe
 12. Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.

Dotychczasowo podstawowe produkty żywnościowe objęte były stawką 5%.

„Zerowy” podatek VAT objął również środki poprawiające właściwości gleby, nawozy, ziemię ogrodniczą i gaz ziemny. Dotychczasowo te produkty objęte były stawką 8%.

Ustanowiono także stawkę podatku VAT 5% dla energii elektrycznej i energii cieplnej (dotychczas było to odpowiednio 5% i 8%), i stawkę podatku VAT 8% dla benzyn, olejów napędowych i gazu do silników (dotychczas: 23%).

Sprzedawcy, mający w asortymencie ww. produkty, obowiązani są zamieszczać przy kasie czytelnością informację o obniżkach VATu.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów polecił Inspekcji Handlowej monitorowanie cen w sklepach i na stacjach paliw, aby sprawdzić, czy obniżenie VAT-u wpłynęło na zmniejszenie cen tych produktów, oraz czy sprzedawcy zastosowali się do obowiązku informowania o zmianie stawki. Jeśli sprzedawcy nie zastosują się do tych regulacji, UOKIK może wszcząć postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów klientów, za które może zostać nałożona kara w wysokości do 10% obrotów.

Pracodawca będzie mógł wymagać testów na COVID?

W połowie grudnia 2021 roku do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19. Obecnie projekt jest na etapie prac sejmowych i wzbudza niemało kontrowersji, dlatego przyjrzyjmy się bliżej, co zawiera.

Jeśli ustawa wejdzie w życie, to w okresie epidemii pracownik (a także osoba zatrudniona na tzw. „śmieciówce”) będzie mógł nieodpłatnie wykonać test diagnostyczny na obecność wirusa SARS-CoV-2. O ile to rozwiązanie należy ocenić pozytywnie i chyba nikt nie powinien mieć do niego zastrzeżeń, to schody pojawiają się przy następnej regulacji.

Projekt wprowadzi bowiem uprawnienie dla pracodawcy podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin wcześniej, zaś z obowiązku podania informacji o teście zwolniony jest pracownik posiadający unijne cyfrowe zaświadczenie COVID.

Jeśli pracownik nie przedstawi informacji o teście, pracodawca może zmienić organizację pracy, systemy lub rozkłady czasu pracy pracowników, a nawet powierzyć pracownikowi wykonywanie innego rodzaju pracy (za wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy, nie niższym niż dotychczasowe). Jednocześnie postanowiono, że działania pracodawców związane z realizacją ww. uprawnień nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Dodatkowo wyłączone zostaną niektóre ograniczenia, zakazy obowiązki i nakazy, wprowadzane rozporządzeniami, w stosunku do podmiotów wykonujących działalność na rzecz osoby posiadającej negatywny wynik testu lub unijne cyfrowe zaświadczenie COVID. Ustawa wprowadzi upoważnienie dla takich podmiotów do żądania okazania testu lub zaświadczenia. W razie odmowy, taka osoba traktowana jest jak osoba nieposiadająca ww. dokumentów.

Zdania co do powyższych propozycji poselskich są podzielone. Samorządy zawodów medycznych w swoim apelu żądają wprowadzenia skutecznych regulacji prawnych, wskazując że te regulacje „muszą być kompleksowe i nie powinny cedować z organów władzy publicznej na pracodawców i przedsiębiorców odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego w kraju”.

Rada Ministrów z kolei pozytywnie ocenia poselski projekt ustawy. Ordo Iuris nie jest usatysfakcjonowane proponowanymi rozwiązaniami, wskazując, że projekt „prowadzi do segregacji sanitarnej obywateli i pogłębia istniejące już podziały społeczne”. Rada Przedsiębiorczości Krajowej Izby Gospodarczej postuluje „o wprowadzenie stosownych rozwiązań rekomendowanych przez Radę Medyczną, które pozwolą na weryfikację statusu zdrowotnego danej osoby, szczególnie w kontekście bezpośredniego dostępu do placówek publicznych, organów administracji, sądów, miejsc kultu czy nawet parlamentu.”.

Otwarte pozostaje pytanie, czy w związku z powoli wzrastającą wśród państw europejskich tendencją do znoszenia restrykcji i wymagań dot. szczepień projekt – po zakończeniu prac w Sejmie – będzie miał jeszcze rację bytu.

Trudniej będzie przenieść spółkę na tzw. „słupa”?

W listopadzie ubiegłego roku do Sejmu trafił poselski projekt ustawy nowelizującej Prawo o notariacie i ustawę o KRS. W grudniu projekt został skierowany do I czytania w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Projekt zakłada nałożenie na notariuszy dodatkowego obowiązku w postaci wysłania elektronicznie do rejestru KRS informacji o zbyciu udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych i zbycia w całości praw i obowiązków w spółkach osobowych (zapewne projektodawca miał na myśli zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółkach osobowych). Zgłoszenie ma zawierać informacje, kto nabył w całości spółkę.

Dodatkowo w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dziale 6 wprowadzona zostanie nowa rubryka – nr 9 – zatytułowana „Spółka w zbyciu”. W tej rubryce podawana będzie informacja, kto nabył spółkę w całości, zaś dane będą podlegały wykreśleniu po wpisaniu wszystkich zmian do KRS.

»