Strona głównaKategoriaArchiwa Notatki - WMalinowscy - Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

WIBOR

NotatkiWIBOR

2022-06-21

Stopy procentowe utrzymujące stabilny poziom w ostatnich latach, od jesieni 2021 roku w każdym miesiącu notują znaczne wzrosty. Wysokość tych stóp ma bezpośrednie przełożenie na wysokość rat kredytowych w zakresie wszystkich instrumentów finansowych: umów pożyczek, kredytów gotówkowych, hipotecznych czy leasingów.   Powszechnie w Polsce w tego typu umowach funkcjonuje współczynnik WIBOR w oparciu, o który...

Polska – Hiszpania

Przelew wierzytelności, zwany też popularnie cesją, to znana i dobrze opisana instytucja prawa cywilnego (art. 509 kodeksu cywilnego i następne). Równie rozpoznawalny jest podtyp tej umowy polegający na powierniczym przelewie wierzytelności z jednoczesnym zobowiązaniem cesjonariusza do przeprowadzenia procesu windykacji, oczywiście za odpowiednim wynagrodzeniem, zwykle określonym jako prowizja stanowiąca określony procent wyegzekwowanej kwoty. Ostatnio zostaliśmy poproszeni...

Potrącenie

Chyba każda osoba prowadząca działalność gospodarczą kompensowała kiedyś swoje należności z należnościami swojego kontrahenta. Ta bardzo wygodna instytucja, zwana także potrąceniem, jest często stosowana przez przedsiębiorców. Nasz ustawodawca zauważył jednak, że czasami dochodzi do jej nadużywania przez osoby zmierzające do opóźnienia zapłaty długu na rzecz drugiej strony. Dzieje się to poprzez przedstawianie do potrącenia długów...

Zastosowanie aresztu statku morskiego

Areszt statku może mieć miejsce w odniesieniu do wszystkich statków podnoszących banderę (czyli przynależność państwową statku) któregokolwiek z państw – stron Konwencji, jak i względem statków podnoszących banderę innego państwa, przy czym w tym drugim przypadku jedynie w obrębie jurysdykcji każdego z państwo stron Konwencji, tj. przykładowo, gdy statek podnoszący banderę państwa niebędącego stroną Konwencji...

Przebieg aresztu statku morskiego według Konwencji

Celem dokonania zajęcia statku, w pierwszej kolejności należy złożyć stosowny wniosek do sądu (lub podobnej instytucji właściwej władzy sądowej – w zależności od systemu prawnego państwa, w którym znajduje się statek), ponieważ statek może być zajęty jedynie na podstawie decyzji takiego organu. Samo postępowanie związane z aresztem statku, uzyskaniem decyzji oraz wszelkie sprawy proceduralne związane...

Wierzytelność morska

Zasadnicze znaczenie z punktu widzenia instytucji aresztu statku ma pojęcie „wierzytelności morskiej”. Areszt statku w drodze postępowania sądowego może nastąpić jedynie w celu zabezpieczenia wierzytelności morskiej. Konwencja zawiera wyczerpujące wyliczenie takich wierzytelności, obejmujące należności z tytułu: (1) szkody wyrządzonej przez jakikolwiek statek wskutek zderzenia lub w jakikolwiek inny sposób; (2) utraty życia lub uszkodzenia ciała...

Możliwość zwolnienia statku spod aresztu

Konwencja dopuszcza zwolnienie statku spod aresztu po złożeniu wystarczającej kaucji lub innego zabezpieczenia. Zwolnienie może nastąpić na podstawie decyzji sądu (lub podobnego organu), który uprzednio wydał decyzję o zajęciu. Zwolnienie zajęcia odmiennie ukształtowane zostało w związku z wierzytelnościami morskimi wynikającymi ze sporów co do własności jakiegokolwiek statku, sporów między współwłaścicielami jakiegokolwiek statku co do jego...

Geneza powstania instytucji aresztu statku morskiego

Zainteresowanie może budzić okoliczność, zgodnie z którą w prawie międzynarodowym dopuszcza się aresztowanie nie tylko osób, ale również rzeczy. Wyjaśniając powyższe, w połowie zeszłego stulecia społeczność międzynarodowa zadecydowała o powołaniu instytucji aresztu statku morskiego. Nazwa tej instytucji obrazowo wskazuje na jej istotę, ponieważ areszt statku morskiego oznacza nic innego jak zajęcie statku w celu zabezpieczenia...