Konwencja dopuszcza zwolnienie statku spod aresztu po złożeniu wystarczającej kaucji lub innego zabezpieczenia. Zwolnienie może nastąpić na podstawie decyzji sądu (lub podobnego organu), który uprzednio wydał decyzję o zajęciu.

Zwolnienie zajęcia odmiennie ukształtowane zostało w związku z wierzytelnościami morskimi wynikającymi ze sporów co do własności jakiegokolwiek statku, sporów między współwłaścicielami jakiegokolwiek statku co do jego własności, posiadania, eksploatacji lub korzyści z tego statku, a także zastawu hipotecznego typu „mortgage” lub hipoteka morska statku. W odniesieniu do wymienionych wierzytelności sąd (lub inny organ) może zezwolić osobie posiadającej statek na dalszą jego eksploatację, pod warunkiem złożenia przez tę osobę wystarczającej kaucji lub innego zabezpieczenia, albo też może w inny sposób uregulować sprawę eksploatacji statku w czasie trwania zajęcia.

Co ważne, Konwencja przewiduje, że żądanie zwolnienia statku za zabezpieczeniem nie będzie uważane ani jako uznanie odpowiedzialności, ani też jako zrzeczenie się korzyści wynikających z prawa do ograniczenia odpowiedzialności właściciela statku.