KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych

w Kancelarii Malinowscy i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółka Partnerska


Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony Państwa prywatności. W tym celu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) przekazujemy Państwu informacje o przetwarzaniu przez Kancelarię Malinowscy i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie Państwa danych osobowych.

 1. Cel klauzuli informacyjnej
  Celem niniejszej Klauzuli informacyjnej jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Kancelarię jako ich Administratora.
 2. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy Radcowie Prawni. Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie przy ul. ul. Walerego Eliasza Radzikowskiego 3, 31-305 Kraków, Polska (dalej: Administrator). Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach RODO oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w ww. aktach prawnych.Mogą się Państwo skontaktować z Administratorem pod poniższym adresem e-mail: rodo@wmalinowski.pl.
 3. Cele oraz podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych
  Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać w następującym celu:

  1. świadczenia usług prawnych i doradztwa gospodarczego dla Klientów tj. przygotowania oferty, zawarcia i wykonania umowy (art.6 ust 1 lit b RODO),
  2. wypełnienia spoczywających na Kancelarii obowiązków prawnych, np. w celu wystawiania
   i przechowywania faktur i dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
  3. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jak np. obsługa postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych, obsługa procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  4. marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora, w tym przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celach marketingowych – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, po wyrażeniu przez Państwa odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. Okres przetwarzania danych osobowych
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej tj.:

  1. do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych;
  2. do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych;
  3. do czasu upływu terminów związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  4. do czasu wniesienia sprzeciwu albo cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych.
 5. Źródło danych
  Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od Państwa pracodawcy bądź też podmiotu, który Państwo reprezentują.
 6. Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  Mają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  4. prawo do przenoszenia danych osobowych,
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  6. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
  7. w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – mają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić poprzez adres e-mail wskazany w punkcie II niniejszej polityki;
  8. w przypadku, gdy będziecie Państwo chcieli skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt pod wskazanym w punkcie II niniejszej polityki adresem e-mail.
 7. Dobrowolność podania danych i konsekwencje niepodania danych osobowych
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania umowy oraz dla spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa.W zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi w szczególności kontakt z Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności Kancelarii lub wykonanie usługi.
 8. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom
  Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa albo umowy powierzenia przetwarzania danych z Administratorem. Na podstawie umowy Administrator może powierzyć dane podmiotom powiązanym bezpośrednio lub pośrednio z Administratorem, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, mającym siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej.Odbiorcami Państwa danych mogą być ponadto zewnętrzni dostawcy usług (w tym usługi IT, księgowości, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy) oraz organy administracji, służby państwowe i sądy. Powyżej wskazani dostawcy usług w każdym przypadku będą zobowiązani do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 9. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych oraz profilowanie
  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani organizacji międzynarodowych.Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem profilowania.