BiuletynPodsumowanie roku 2021. Biuletyn Informacyjny.

2022-01-29

NEWSLETTER

Nr 14, styczeń 2022 rok

Malinowscy i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółka partnerska

Spis treści

Grudzień 2020 – nr 1.

Styczeń 2021 – nr 2.

Luty 2021 – nr 3.

Marzec 2021 – nr 4.

Kwiecień 2021 – nr 5.

Maj 2021 – nr 6.

Czerwiec 2021 – nr 7.

Lipiec 2021 – nr 8.

Sierpień 2021 – nr 9.

Wrzesień 2021 – nr 10. 7

Październik 2021 – nr 11.

Listopad – nr 12.

Grudzień 2021 – nr 13.

 

W nowym numerze kancelaryjnego newslettera nowość – podsumowanie całego ubiegłego roku. Odniesiemy się do tematów, o których pisaliśmy od końca 2020 roku do grudnia 2021 – a które nie były wówczas ustawami i wskażemy, które projekty weszły w życie, a które nie i jakie były dalsze losy omawianych procesów prawotwórczych.

Grudzień 2020 – nr 1

Publikację newslettera rozpoczęliśmy z przytupem – pierwszy, grudniowy (2020) numer poruszył kilka niezwykle obszernych tematów – od propozycji zmian podatkowych, przez nową na rynku podmiotów handlowych prostą spółkę akcyjną oraz uproszczoną restrukturyzację, aż po pomoc udzielaną przedsiębiorcom w związku z pandemią.

Ze wszystkich powyższych zagadnień jedynie kwestie podatkowe nie były objęte ustawą (czyli nie obowiązywały na dzień publikacji newslettera).

Projekt nowelizacji ustawy o CIT, wprowadzający tzw. estoński model opodatkowania (o którym pisaliśmy tutaj), uzupełniony o drobne poprawki, został podpisany przez Prezydenta 28 listopada 2020 roku i wszedł w życie 1 stycznia 2021 roku. Podobne losy spotkały drugi projekt nowelizujący ustawę o CIT oraz ustawę o PIT.

Styczeń 2021 – nr 2

W styczniowym wydaniu newslettera omawialiśmy projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz Funduszu Edukacji Finansowej (link do biuletynu dostępny tutaj). Wskazany projekt dotychczas nie doczekał się realizacji w formie ustawy – na pierwszym posiedzeniu Sejmu, które odbyło się 21 stycznia 2021 roku, projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych. Na posiedzeniu Komisji 10 lutego 2021 roku zapadła decyzja o przekazaniu sprawy dalej do podkomisji.

Wspominaliśmy także o poselskim projekcie ustawy nowelizującej kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, wprowadzający „nakazy karne” oraz wyłączający prawo do odmowy przyjęcia mandatu (po więcej informacji zapraszamy tutaj). Wskazany projekt wpłynął do Sejmu 8 stycznia 2021 roku i do chwil obecnej nie doczekał się pierwszego czytania.

W styczniowym wydaniu poruszaliśmy również takie kwestie, jak doręczenia elektroniczne, dematerializacja akcji czy wsparcie uczestników obrotu poszkodowanych wskutek pandemii.

Luty 2021 – nr 3

W lutym 2021 roku omawialiśmy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wskazaliśmy wówczas, że osoba prowadząca działalność z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z naruszeniem wymogu niekaralności (w odniesieniu do enumeratywnie wskazanych przestępstw), podlega karze grzywny w wysokości do 50 000 zł. Ostatecznie ustawodawca zdecydował się na zmianę wymiaru kary na karę pieniężną w wysokości od dwukrotnego do pięciokrotnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym stwierdzono naruszenie. Pozostałe zmiany w projekcie miały charakter kosmetyczny.  W ramach ww. projektu osobno opisaliśmy kwestię uregulowania działalności na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych i zagadnienie kar administracyjnych. Ustawa została podpisana przez Prezydenta 8 kwietnia 2021 roku. Większość nowelizowanych przepisów weszła w życie 15 maja 2021 roku.

Lutowe wydanie obejmowało także rozważania w temacie możliwości optymalizacji podatkowej spółek komandytowych oraz informację o zniesieniu ceł na niektóre towary w obrocie między UE a USA.

Marzec 2021 – nr 4

W biuletynie marcowym omawialiśmy projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw, wprowadzający m.in. możliwość przeprowadzenia elektronicznej licytacji nieruchomości, rozprawy zdalne czy doręczenia elektroniczne w postępowaniu cywilnym. Ustawa została podpisana przez Prezydenta 9 czerwca 2021 roku i weszła w życie (z pewnymi wyjątkami) 3 lipca 2021 roku.

Nowelizacja wprowadziła zasadę przeprowadzania w postępowaniu cywilnym rozpraw zdalnych. Ostatecznie, poza regulacjami opisywanymi w biuletynie, ustawa weszła w życie w lekko zmienionym kształcie. W szczególności osoba wezwana na rozprawę zdalną może złożyć wniosek o udział w posiedzeniu zdalnym w budynku sądu, jeśli nie posiada urządzeń technicznych umożliwiających udział zdalny. Wniosek taki można złożyć na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia zdalnego.

Pierwotnie projekt zawierał obowiązek podania adresu służbowej poczty elektronicznej pełnomocnika występującego w sprawie oraz – w konsekwencji – dokonywanie przez sąd doręczeń elektronicznych na ten adres mailowy, jeśli nie ma możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Ostatecznie ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie doręczeń przez portal informacyjny zamiast na adresy mailowe pełnomocników, zaś datą doręczenia jest data zapoznania się przez odbiorcę z pismem umieszczonym w portalu (bądź upływ 14 dni od dnia umieszczenia pisma w portalu – w przypadku braku odczytania pisma).

Omawialiśmy również senacki projekt ustawy o wyrównywaniu szkód majątkowych, powstałych w związku z pandemią (opracowanie dostępne tutaj). 27 maja 2021 roku Komisja Gospodarki i Rozwoju, po przeprowadzeniu I czytania, skierowała projekt do Sejmu z wnioskiem o jego uchwalenie i od tego czasu nic się w procesie legislacyjnym nie wydarzyło.

Kolejny senacki projekt, opisywany w marcowym newsletterze, dotyczący m.in. zmian terminów na zawieranie umów o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz modyfikacji w Tarczy antykryzysowej, wniesiony do Sejmu 23 lutego 2021 roku, nie doczekał się jeszcze numeru druku sejmowego.

Poselski projekt, wniesiony do Sejmu 11 marca 2021 roku, dotyczący zwiększenia kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł nie został dotychczas przekazany pod obrady Sejmu. Niemniej obecnie prace nad tym projektem byłyby bezprzedmiotowe, bowiem kwota wolna od podatku została zwiększona w konsekwencji wprowadzenia jednej z ustaw Polskiego Ładu (pisaliśmy o tym tutaj).

Pisaliśmy także o rozporządzeniu unijnym o przedłużeniu ważności niektórych dokumentów w związku z COVID-19.

Kwiecień 2021 – nr 5

W kwietniowym wydaniu poruszaliśmy temat propozycji ustawy o obywatelskich sędziach handlowych, który wpłynął do Sejmu 19 marca 2021 roku. Podczas I czytania na posiedzeniu Sejmu, które odbyło się 2 grudnia 2021 roku, zadecydowano o skierowaniu projektu do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

W kwietniu pisaliśmy także o przedłożeniu terminu do złożenia zeznania o wysokości podatku CIT.

Omawialiśmy poselski projekt ustawy nowelizującej ustawę o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela, dot. przyznania obywatelom prawa do wyrównania strat także spowodowanych ograniczeniami wprowadzanymi w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Projekt nie doczekał się dotychczas rozpoznania – w kwietniu 2021 roku zwrócono się do wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia projektu.

Wspominaliśmy także o senackim projekcie ustawy nowelizującej prawo przedsiębiorców przez wprowadzenie możliwości obniżenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną z tytułu realizacji prawa do wypoczynku (w lipcu 2021 roku wpłynęło stanowisko rządu co do projektu i od tego czasu nic się nie wydarzyło), oraz o związanym z nim projekcie ustawy wprowadzającej urlopowe zawieszenie działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (we wrześniu 2021 roku wpłynęło do Sejmu stanowisko rządu co do projektu).

Maj 2021 – nr 6

W majowym wydaniu biuletynu omawialiśmy poselski projekt ustawy o ograniczeniu różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn. Projekt został wniesiony do Sejmu 22 kwietnia 2021 roku i do dzisiaj nie otrzymał numeru druku – wnioskodawcy zostali wezwani do uzupełnienia uzasadnienia w maju 2021 roku.

Wspominaliśmy również o projekcie nowelizacji kodeksu pracy, który umożliwiałby wliczanie do stażu pracy okresów prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Projekt został skierowany do I czytania 4 maja 2021 roku, jednak dotychczas nie został objęty porządkiem obrad. 20 grudnia 2021 roku wpłynęło stanowisko rządu w sprawie tego projektu.

14 kwietnia 2021 roku do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy nowelizującej ustawę o PIP, poszerzający uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy o możliwość ustalania w drodze decyzji stosunku pracy. 14 października 2021 roku wpłynęło stanowisko rządu w sprawie tego projektu i od tego dnia nie podjęto żadnych czynności.

Pisaliśmy także o nowych procedurach rozliczania VATu. Ustawa została podpisana przez Prezydenta 25 czerwca 2021 roku i obowiązuje od 1 lipca 2021 roku.

Czerwiec 2021 – nr 7

W czerwcowym newsletterze poruszaliśmy temat propozycji rządowych dot. rozszerzenia katalogu urządzeń elektronicznych objętych opłatą reprodukcyjną, czyli ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Projekt dotychczas nie opuścił Rządowego Centrum Legislacji i w dalszym ciągu trwają konsultacje nad jego ostateczną treścią.

Wspominaliśmy o przedstawionym przez Prezydenta projekcie nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Prezydent proponował wprowadzenie zakazu żądania od konsumentów zapłaty w formie bezgotówkowej (np. z użyciem karty). Co do zasady ustawa w tej materii weszła w życie 5 listopada 2021 roku w proponowanym kształcie – w toku prac legislacyjnych dodano jednak jeden wyjątek. Zakazu nie stosuje się do jednorazowej transakcji, której wartość jest większa lub równa przeciętnemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego – czyli obecnie 5882,99 zł.

W czerwcowym numerze opowiedzieliśmy również o aplikacji mObywatel oraz o nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego w zakresie dochodzenia należności przeciwko konsumentowi z weksla (podpisana przez Prezydenta w sierpniu 2021 roku, weszła w życie 24 września 2021 roku).

 Lipiec 2021 – nr 8

Lipcowe wydanie biuletynu obejmowało informacje o planowanych zmianach kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego w zakresie odpowiedzialności pełnoletnich dzieci za dług rodziców-najemców lokalu, kwestię biegu terminu przedawnienia w przypadku wniosku o zawezwanie do próby ugodowej oraz nowe przesłanki uznania działań za wyzysk. Prezydent podpisał ustawę 27 grudnia 2021 roku. Datę wejścia w życie ustawy oznaczono na 30 czerwca 2022 roku.

Wspominaliśmy również o kontrowersyjnym projekcie ustawy pod tytułem „STOP segregacji sanitarnej”, wprowadzającej zakaz dyskryminacji ze względu na zaszczepienie lub niezaszczepienie przeciwko COVID-19. Projekt nie otrzymał dotychczas numeru druku sejmowego – w lipcu 2021 roku został skierowany do opinii organizacji samorządowych.

W lipcowym newsletterze poruszaliśmy także kwestię pakietu unijnych dyrektyw FIT for 55 oraz przypomnieliśmy, że od 1 lipca 2021 roku wszystkie wnioski zmianowe do KRS składane są elektronicznie.

Sierpień 2021 – nr 9

W sierpniu omawialiśmy zbliżające się zmiany na rynku fotowoltaicznym – w szczególności w zakresie sposobu rozliczania energii wprowadzanej do sieci przez prosumenta. Na tapecie pojawiły się dwa projekty – projekt rządowy, zakładający sprzedaż nadwyżki energii po cenach hurtowych (przy kupnie po cenach detalicznych), oraz poselski, zakładający utrzymanie obecnego sposobu rozliczenia (przekazywanie nadwyżki do sieci i odbiór, gdy produkcja jest mniejsza), przy założeniu stosunku 1:1. Ten drugi projekt został wycofany przez wnioskodawców.

Ostatecznie w grudniu 2021 roku Prezydent podpisał ustawę. Od 1 kwietnia 2022 roku rozliczenia będą opierały się o tzw. system net-billing, czyli zakup i sprzedaż energii. Nadwyżka wprowadzana do sieci będzie rozliczana ze sprzedawcą według jej wartości.

Opublikowaliśmy również ciekawy wywiad z przedsiębiorcą, prowadzącym działalność polegającą na instalacji paneli fotowoltaicznych.

Wrzesień 2021 – nr 10

Wrześniowe wydanie newslettera skupiało się na Polskim Ładzie. Opisywane przez nas propozycje zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego. Wprowadzono możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski – z tą jednak różnicą, że termin do zapłaty ryczałtu upływa corocznie nie 30 czerwca, a 30 kwietnia.

Omawialiśmy także główne założenia Krajowego Planu Odbudowy. W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się już projekt ustawy wdrożeniowej – obecnie jest na etapie opiniowania Komisji Prawniczej.

Poruszyliśmy też temat Strategii Produktywności 2030 – projekt jest opiniowany w komitetach Rady Ministrów i po potwierdzeniu zostanie skierowany do Rządowego Centrum Legislacji.

Październik 2021 – nr 11

W październiku umawialiśmy proponowane przez rząd zmiany w prawie spółek handlowych, wprowadzające prawo holdingowe oraz zwiększające kompetencje rad nadzorczych. Proces legislacyjny projektu jest w toku – 15 grudnia 2021 roku komisja sejmowa złożyła Sejmowi sprawozdanie z prac po I czytaniu.

Omawiane regulacje dot. przepisów prawa o ruchu drogowym – w tym w zakresie zwiększenia mandatów za poszczególne wykroczenia – weszły w życie 1 stycznia 2022 roku.

W październiku poruszaliśmy również kwestię podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę, orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie przedawnienia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności i poinformowaliśmy, że wezwania do zawarcia umów o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi mogą być doręczane przez PUE ZUS.

Listopad – nr 12

W listopadzie sygnalizowaliśmy, że na podpis Prezydenta oczekuje nowelizacja ustawy o VAT, wprowadzająca e-faktury. Ustawa została podpisana i weszła w życie 1 stycznia 2022 roku.

Opisywaliśmy również uproszczoną procedurę legalizacyjną zatrudnienia cudzoziemców w Polsce – projekt został podpisany przez Prezydenta i wejdzie w życie 29 stycznia 2022 roku.

Poruszyliśmy zagadnienie zmniejszenia kwot wolnych od potrąceń w egzekucji z wynagrodzenia za pracę i rachunku bankowego. Po skierowaniu z końcem października do I czytania na posiedzeniu Sejmu projektu ustawy, nic się nie wydarzyło.

Wspominaliśmy o kilku propozycjach zmniejszenia podatku VAT na niektóre produkty i usługi:

  1. projekt o obniżeniu VAT za energię elektryczną do 8% – nie otrzymał nr druku, zwrócono się do przedstawicieli wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia
  2. projekt o obniżeniu VAT z 23% do 20% – nie otrzymał nr druku, w listopadzie został skierowany do konsultacji
  3. projekt o obniżeniu VAT na niektóre produkty spożywcze do 0% – nie otrzymał nr druku, w listopadzie skierowany został do opinii Komisji Ustawodawczej.

Wydanie listopadowe obejmowało także kwestię nowelizacji prawa budowlanego, zwalniającej z konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę niektórych budynków, oraz uszczelnienia regulacji dot. zakazu handlu w niedzielę.

Grudzień 2021 – nr 13

W ostatnim newsletterze w 2021 roku wspominaliśmy o obniżeniu akcyzy na paliwo i energię elektryczną – ustawa została podpisana przez Prezydenta 17 grudnia 2021 roku i weszła w życie 18 grudnia 2021 roku.

Grudniowy newsletter obejmował między innymi rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Projekt wpłynął do Sejmu 28 grudnia 2021 roku i został skierowany do I czytania 12 stycznia 2022 roku.

Opisaliśmy projekt ustawy o ochronie sygnalistów, procedowany w Rządowym Centrum Legislacji. Pomimo upływu terminu do implementacji unijnej dyrektywy (17 grudnia 2021 roku), projekt w dalszym ciągu nie został skierowany pod obrady Sejmu.

Poinformowaliśmy również o możliwości uzyskania dotacji na budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych bądź budowę ogólnodostępnej stacji wodoru oraz o postępującej informatyzacji postępowania upadłościowego.