BiuletynPodsumowanie roku 2022.

2023-02-03

NEWSLETTER

Nr 26, styczeń 2023 roku

Malinowscy i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółka partnerska

Spis treści

Luty 2022 – nr 15. 

Marzec 2022 – nr 16. 

Kwiecień 2022 – nr 17. 

Maj 2022 – nr 18.

Czerwiec 2022 – nr 19. 

Lipiec 2022 – nr 20. 

Sierpień 2022 – nr 21. 

Wrzesień 2022 – nr 22. 

Październik 2022 – nr 23. 

Listopad 2022 – nr 24. 

Grudzień 2022 – nr 25. 

Wraz z nowym rokiem nadszedł również czas na, już drugie od początku publikacji kancelaryjnego newslettera, podsumowanie tematów, o których pisaliśmy w ciągu całego ubiegłego roku. Wspomnimy także przy okazji o ich dalszych losach oraz o tym, które z projektów ustaw weszły w życie, a z których w toku prac legislacyjnych jednak zrezygnowano.

Luty 2022 – nr 15

Publikację newslettera w roku 2022 rozpoczęliśmy od omówienia: po pierwsze nowelizacji ustawy o VAT, wprowadzającej w szczególności tzw. „zerową” stawkę podatku VAT oraz obniżającej inne stawki tego podatku na wybrane towary i usługi, po drugie – proponowanych rozwiązaniach w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej związanych z epidemią COVID-19 oraz po trzecie – utrudnienia dotyczące przeniesienia spółki na tzw. „słupa”.

Proces legislacyjny dotyczący poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19. oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym nadal jest w toku. Projekt ustawy został dotychczas merytorycznie zaopiniowany przez Sąd Najwyższy oraz Krajową Radę Notarialną, natomiast w grudniu 2021 został skierowany do I czytania w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Marzec 2022 – nr 16

Marcowe wydanie newslettera dla odmiany poświęciliśmy głównie tematyce prawnokarnej w zakresie rozwiązań zaproponowanych przez rząd w projekcie zmiany kodeksu karnego. Zasygnalizowaliśmy przy okazji o jednorazowym wydłużeniu terminu dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych do złożenia zeznania o wysokości dochodu lub straty w roku podatkowym.

Projekt nowelizacji kodeksu karnego, zwiększający minimalne wysokości grzywien czy znoszący karę 25 lat pozbawienia wolności, mimo uchwały Senatu w przedmiocie wniosku o odrzucenie ustawy, został podpisany przez Prezydenta dnia 2 grudnia 2022 roku i oczekuje na wejście w życie.

Kwiecień 2022 – nr 17

W kwietniu omówiliśmy dwa znaczące projekty nowelizacji ustaw. Pierwszy z nich dotyczył zasadniczo odpowiedzialności karnoskarbowej, a najważniejszą z konsekwencji jego wprowadzenia miało być uszczelnienie systemu podatkowego. Z uwagi jednak na zbyt częste i znaczące zmiany w zakresie prawa podatkowego, które jest ściśle związane z odpowiedzialnością karnoskarbową, zrezygnowano z dalszych prac nad projektem i finalnie nie został on przedłożony w Sejmie.

Drugi z projektów przewidywał zmiany w obowiązujących regulacjach prawa pracy, których celem była implementacja do porządku polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Projekt wpłynął do Sejmu 11 stycznia 2023 roku.

Maj 2022 – nr 18

Tematyka majowego wydania newslettera dotyczyła w głównej mierze finansów i cyfryzacji w prawie budowlanym.

W pierwszej kolejności omówiliśmy projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych oraz o pomocy kredytobiorcom. Dnia 14 lipca 2022 r. Prezydent podpisał ustawę, która częściowo weszła już w życie.

W dalszej kolejności poruszyliśmy zagadnienia związane ze wsparciem dla kredytobiorców oferowanym przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oraz omówiliśmy jakie prace legislacyjne dotyczące tej kwestii prowadził wówczas Sejm. Oprócz ww. ustawy, w Sejmie nadal są procedowane projekt ustawy o ochronie kredytobiorców spłacających kredyty mieszkaniowe przed skutkami wzrostu stóp procentowych oraz projekt ustawy o tymczasowym sposobie ustalania stopy oprocentowania w umowach o kredyt hipoteczny ze zmienną stopą oprocentowania – oba z nich są już po pierwszym czytaniu.

Wspominaliśmy również o elektronicznym dzienniku budowy, elektronicznej książce obiektu budowlanego oraz o „subskrypcji” informacji o zarejestrowanych wnioskach i zmianach dotyczących podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego.

Czerwiec 2022 – nr 19

W czerwcu pisaliśmy o projekcie nowelizacji kodeksu pracy, uprawniającym w szczególnych okolicznościach pracodawcę do  przeprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników oraz wprowadzającym regulacje dotyczące pracy zdalnej. Ustawę, po przekazaniu Prezydentowi i Marszałkowi Senatu, dnia 16 grudnia 2022 roku skierowano do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Omówiliśmy ponadto projekt ustawy o ekonomii społecznej, którego celem była aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie przedsiębiorstw społecznych. Prezydent, po naniesieniu w treści ustawy poprawek, podpisał ją w dniu 10 sierpnia 2022 roku. Ustawa, z nielicznymi wyjątkami, weszła w życie dnia 30 października 2022 roku.

Wspomnieliśmy również o dalszych losach pakietu FIT FOR 55 – negocjacje przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady UE nie zostały dotychczas zakończone.

Lipiec 2022 – nr 20

Lipcowe wydanie newslettera obejmowało kwestie związane z projektem nowelizacji ustawy o prawach konsumenta i innych ustaw, wprowadzającym szereg rozwiązań mających na celu podniesienie standardów ochrony konsumenckiej oraz kwestie związane z nowelizacją prawa restrukturyzacyjnego dotyczące w szczególności tzw. restrukturyzacji zapobiegawczej.

Pierwsza ze wskazanych nowelizacji została podpisana przez Prezydenta dnia 9 listopada 2022 roku i w całości weszła w życie z początkiem bieżącego roku. Natomiast projekt drugiej nowelizacji nie został dotychczas przyjęty przez Radę Ministrów.

Sierpień 2022 – nr 21

W sierpniu w pierwszej kolejności omówiliśmy projekt regulacji, których fundamentalnym celem było uproszczenie procedur administracyjnych oraz wprowadzenie jednoinstancyjnego postępowania administracyjnego w określonych przypadkach. Nowelizacja ponadto zakładała rozszerzenie stosowania formy oraz doręczeń elektronicznych w sprawach wodnoprawnych oraz patentowych. Ustawa ostatecznie została podpisana przez Prezydenta w dniu 21 października 2022 roku i w zdecydowanej większości weszła już w życie. Co jednak istotne, część z wprowadzonych regulacji obowiązuje z mocą wsteczną.

Kolejna nowelizacja, która zwróciła naszą uwagę, dotyczyła ustawy o podatku od towarów i usług. Przez większość Czytelników będzie pewnie kojarzona pod nazwą SLIM VAT 3. Na ten moment projekt zmian nie został jeszcze skierowany do Sejmu.

Zasygnalizowaliśmy także, że do Sejmu skierowano projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Prezydent dnia 15 listopada 2022 roku podpisał ustawę z uwzględnieniem poprawek. Ustawa weszła w życie z dniem 15 grudnia ubiegłego roku.

Wrzesień 2022 – nr 22

We wrześniowym wydaniu newslettera kontynuowaliśmy tematykę podatkową, tym razem dotyczącą zmiany ustawy o podatku od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Polski Ład 3.0). Omówiliśmy w szczególności zmiany w zakresie minimalnego podatku dochodowego, opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów czy podatku u źródła (WHT). Ustawa finalnie została podpisana przez Prezydenta w dniu 21 października 2022 roku i w zdecydowanej większości weszła już w życie, przy czym część z przepisów obowiązuje z mocą wsteczną.

Drugim z poruszonych zagadnień była ustawa o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024. Z założenia była ona skierowana do określonych grup przedsiębiorców celem udzielenia im wsparcia finansowego związanego ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Ustawa została podpisana dnia 10 października 2022 roku i weszła w życie dnia 13 października 2022 roku.

Październik 2022 – nr 23

W październiku zdecydowaliśmy się bliżej przyjrzeć komisyjnemu projektowi ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Zakres projektowanej ustawy – nota bene o zagadkowej nazwie – jest dość obszerny i obejmuje wiele różnorodnych zagadnień. Najistotniejsze, według nas, dotyczą w szczególności: postępowania w sprawach administracyjnych i możliwości zniesienia dwuinstancyjności w określonych sprawach; postępowania cywilnego w zakresie publikacji ogłoszeń w Monitorze Gospodarczym i Sądowym; dopuszczalności wyprzedaży alkoholu przez przedsiębiorcę, który utracił zezwolenie na hurtowy obrót; wysokości kwot wolnych od podatku od spadków i darowizn; wysokości progu działalności nieewidencjonowanej.

Prace nad projektem ustawy nadal trwają.

Listopad 2022 – nr 24

W listopadowym wydaniu newslettera staraliśmy się jak najdokładniej przybliżyć Państwu projekt ustawy o fundacjach rodzinnych, ponieważ fundacja rodzinna stanowi nowość na gruncie polskiego porządku prawnego. Głównym celem projektowanej ustawy jest zabezpieczenie interesów w szczególności tych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce i angażują w nią dodatkowo członków rodziny. W grudniu ubiegłego roku ustawę przekazano zarówno Marszałkowi Senatu jak i Prezydentowi, przy czym nie została jeszcze podpisana.

Wspomnieliśmy także o cyfryzacji procesu zatrudniania pracowników, mającej za cel ułatwienie zawierania, zmiany czy rozwiązywania umów o pracę, zlecenia, o świadczenie usług (do których stosuje się przepisy o zleceniu) oraz umowy uaktywniającej pomiędzy pracownikiem a określonym w ustawie pracodawcą. Ustawa, po naniesieniu w jej treści odpowiednich poprawek, została podpisana przez Prezydenta w dniu 21 grudnia 2022 roku. Część z regulacji, z uwagi na ich obowiązywanie z mocą wsteczną, weszło już w życie.

Trzecie poruszone zagadnienie dotyczyło dyrektywy, wchodzącej w skład pakietu FIT FOR 55 i zakładającej, że co do zasady do 2030 roku wszystkie nowe budynki będą bezemisyjne. Negocjacje dotyczące dyrektywy są nadal w toku.

Grudzień 2022 – nr 25

W ostatnim wydaniu ubiegłorocznego newslettera na wstępie zasygnalizowaliśmy o planowanych na 2023 rok podwyżkach minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Następnie omówiliśmy projektowane zmiany dotyczące ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw zmierzających do ułatwienia przedsiębiorcom występowania z roszczeniami o sprzedaż nieruchomości objętych dotychczas użytkowaniem wieczystym. Na ten moment projekt zmian nie został jeszcze skierowany do Sejmu.

Wskazaliśmy również na możliwe zmiany w zakresie optymalizacji podatkowej dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z obszarów o wysokim bezrobociu i niskim dochodzie w przeliczeniu na jednego mieszkańca poprzez wprowadzenie indywidualnych stawek amortyzacyjnych. Projekt utknął w Sejmie z powodu braków formalnych.

Na zakończenie poruszyliśmy kwestię dotyczącą zmiany ustawy, w oparciu o którą funkcjonuje Bank Gospodarstwa Krajowego, tj. ustawę z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. Prace nad projektem nowelizacji wciąż trwają.