Skip to main content
Biuletyn

Pomoc dla kredytobiorców w czasach kryzysu

By 30 maja 20221 lipca, 2022No Comments

W związku z wysoką inflacją i podwyższeniem stóp procentowych NBP, podniesione zostały także raty kredytów. Szacuje się, że w przypadku zobowiązań na 300 tys. złotych, rata może wzrosnąć nawet o 400 złotych miesięcznie. W związku z tym warto zdawać sobie sprawę, że istnieją – i mają być wprowadzone – rozwiązania służące pomocy osobom, które znalazły się w szczególnie ciężkiej sytuacji.

I tak, wyróżnić możemy różne rodzaje wsparcia – z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, który oferuje „wsparcie” bądź „pożyczkę” i z których można skorzystać już dzisiaj, oraz wsparcie, które ustawodawca dopiero planuje wprowadzić. Zachęcamy do lektury.

Wsparcie i pożyczka z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Na podstawie ustawy z 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (dalej jako: ustawa), utworzony został Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK). FWK jest pomocą dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a muszą spłacać raty kredytu mieszkaniowego. Ze wsparcia mogą skorzystać również osoby, które sprzedały dom lub mieszanie, na które wcześniej wzięły kredyt, ale z uzyskanej kwoty nie spłaciły go w całości. Środki, którymi dysponuje Fundusz pochodzą z wpłat banków i są powiązane z ilością kredytów hipotecznych z zaległościami dłuższymi niż 90 dni.

Ustawa rozróżnia dwa rodzaje wsparcia:

 1. Zwrotne wsparcie finansowe osób fizycznych zobowiązanych do spłaty kredytu mieszkaniowego, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej
 2. Pożyczka na pokrycie pozostałej części zadłużenia.

Kredyt mieszkaniowy w rozumieniu ustawy to kredyt lub pożyczka, zabezpieczone hipoteką, przeznaczone na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego nabycia, budowy, przebudowy nieruchomości na cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych.

Warunki i wyłączenia

Wsparcie lub pożyczka mogą być przyznane, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 1. W dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego
 2. Stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy przekracza 50%
 3. Miesięczny dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza:
  1. w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego – 1.552 zł,
  2. w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego – 600 zł x liczba osób.

 

Wsparcie lub pożyczka nie mogą być przyznane, jeśli:

 1. utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
 2. jeden z kredytobiorców uzyskał już wsparcie
 3. umowa kredytu została wypowiedziana przed złożeniem wniosku
 4. kredytobiorca jest właścicielem (lub posiada spółdzielcze prawo) innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
 5. kredytobiorca posiada roszczenie o przeniesienie na niego prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Wsparcie nie może być przyznane za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.

Wsparcie

Wsparcie polega na przekazywaniu kredytodawcy przez BGK środków pieniężnych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy (maksymalnie 2.000 zł miesięcznie).

Pożyczka

Pożyczka może być udzielona gdy kredytobiorca sprzedał kredytowaną nieruchomość, a kwota ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z kredytu mieszkaniowego. Pożyczka może wynieść maksymalnie 72.000 zł.

Podstawa udzielenia wsparcia lub pożyczki

Udzielenie wsparcia lub pożyczki następuje na podstawie umowy, zawartej pomiędzy BGK a kredytodawcą na wniosek kredytobiorcy.

Zwrot wsparcia lub pożyczki

Zwrot wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły 2 lata od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia, i jest dokonywany w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach, płatnych do 15. dnia miesiąca na rachunek Funduszu. Jeśli kredytobiorca spłaci w terminie 100 rat, pozostała część rat podlega umorzeniu.

Wsparcie jest wstrzymane i podlega zwrotowi, jeśli wystąpi któraś z okoliczności wyłączających jego udzielenie bądź kredytobiorca przestanie spełniać warunki udzielania wsparcia.

Obecnie w Sejmie procedowana jest ustawa nowelizująca ww. przepisy. Wprowadzona zostanie m.in. możliwość złożenia wniosku o wsparcie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani weryfikacją, czy umowa zawarta z bankiem spełnia kryteria przyznania wsparcia bądź pożyczki, zachęcamy do kontaktu. ➡ sekretariat@wmalinowski.pl

 

Możliwość zawieszenia płatności rat kredytu, czyli wakacje kredytowe

W Sejmie trwają prace nad umożliwieniem kredytobiorcom w pewnych okolicznościach zawieszenia płatności rat kredytowych. Projekt jest rządowy, więc istnieje prawdopodobieństwo, że zostanie przyjęty.

Jeśli ustawa wejdzie w życie, konsument będzie mógł złożyć wniosek do kredytodawcy o zawieszenie wykonania umowy o kredyt hipoteczny, udzielony w walucie polskiej. Zawieszenie może dotyczyć umów zawartych przed 1 lipca 2022 roku, jeśli termin zakończenia okresu kredytowania przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Maksymalny okres, na jaki wykonanie umowy może być zawieszone, wynosi:

 1. od 1 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku – dwa miesiące w każdym kwartale
 2. od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku – jeden miesiąc w każdym kwartale.

Wniosek może dotyczyć tylko jednej umowy, zawartej w celu nabycia nieruchomości na własne potrzeby mieszkaniowe. Co interesujące, prawidłowo złożony wniosek z dniem doręczenia go kredytodawcy zawiesza wykonanie umowy. Oznacza to, że będzie wiążący, tzn. nie podlega rozpoznaniu przez bank, a umowa zawieszona zostaje niejako automatycznie.

W terminie 21 dni od doręczenia wniosku, kredytodawca potwierdza jego otrzymanie. Nawet, jeśli kredytodawca nie potwierdzi tej okoliczności, to nie ma to wpływu na zawieszenie wykonania umowy.

W czasie obowiązywania zawieszenia, kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy (z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń).

Okres zawieszenia nie wchodzi do okresu kredytowania, co oznacza, że okres kredytowania i wszystkie terminy ulegają wydłużeniu o okres zawieszenia i nie wymaga to zgody stron umowy oraz innych osób trzecich, w tym także poręczycieli lub osób, które ustanowiły inne zabezpieczenia kredytu. W tym czasie nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty (inne, niż wynikające z ubezpieczenia).

Inne poselskie pomysły na pomoc kredytobiorcom

Poza już obowiązującymi formami pomocy – wsparciem i pożyczką, oraz rządową propozycją tzw. wakacji kredytowych, w Sejmie procedowane są obecnie także poselskie projekty ustaw. Opiszemy po krótce dwa z nich, warto jednak mieć na względzie, że niekoniecznie dojdzie do ich przyjęcia.

24 miesiące stałej raty kredytu

Grupa posłów Koalicji Obywatelskiej wniosła do Sejmu projekt ustawy o ochronie kredytobiorców spłacających kredyty mieszkaniowe przed skutkami wzrostu stóp procentowych.

Ochrona przysługiwać będzie kredytobiorcom, którzy nie posiadają innych nieruchomości.

Ochrona będzie polegała na ustaleniu na okres 24 miesięcy miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu mieszkaniowego w stałej wysokości – takiej, jak w grudniu 2021 roku.

Po upływie 24 miesięcy, rata ustalana będzie na zasadach określonych w umowie.

Określenie stałej stopy oprocentowania dla kredytów oprocentowanych dotychczas stopą zmienną

Grupa posłów lewicowych ugrupowań zgłosiła do Sejmu projekt ustawy o tymczasowym sposobie ustalania stopy oprocentowania w umowach o kredyt hipoteczny ze zmienną stopą oprocentowania.

Projekt obejmuje konsumentów, którzy zawarli umowę o kredyt hipoteczny w celu nabycia pierwszej nieruchomości przeznaczonej na własne potrzeby mieszkaniowe przed 31 grudnia 2021 roku w walucie polskiej.

Ustalenie zmiennej stopy oprocentowania będzie następować na wniosek kredytobiorcy.

Dla kredytów hipotecznych oprocentowanych zmienną stopą, stopa przyjmie wartość stałą, równą stopie oprocentowania kredytu hipotecznego ustalonej na dzień 1 grudnia 2019 roku, na okres 12 miesięcy, nie dłużej niż do upływu 15 miesięcy od wejścia w życie ustawy.

Koniec ze wskaźnikiem WIBOR?

W Sejmie procedowany jest projekt ustawy, zawierający opis procedury wyznaczenia zamiennika dla WIBOR, oraz tzw. wyjście awaryjne na wypadek braku możliwości wyznaczenia zamiennika w trybie ustawowym. Zamiennik za WIBOR będzie mógł wówczas zostać wyznaczony na podstawie stawki POLONIA rozporządzeniem ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

Podczas jednej z konferencji Premier zapowiedział, że od 1 stycznia 2023 roku narzucony zostanie obowiązek posługiwania się inną niż WIBOR, transparentną stawką pochodzącą z tynku międzybankowego depozytów overnight.

Docierają do nas informacje o pozwach przeciwko bankom, które mają na celu podważenie stosowania wskaźnika WIBOR w umowach kredytów hipotecznych.