BiuletynCzerwiec 2022 rok

2022-07-01

NEWSLETTER

Nr 19, czerwiec 2022 roku

Malinowscy i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółka partnerska

Spis treści

Pracodawca zbada pracownika alkomatem.

Uregulowanie pracy zdalnej 2

Utworzenie „przedsiębiorstw społecznych”.

Podmioty ekonomii społecznej.

Warunki uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Przyznanie i utrata statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Organ konsultacyjno-doradczy.

Zakaz zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi.

Obowiązki sprawozdawcze i zakaz podziału zysku.

Publiczny wykaz przedsiębiorstw społecznych.

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstwa.

Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne.

Finansowanie kosztów wynagrodzenia i utworzenia stanowiska pracy.

Dofinansowanie oprocentowania kredytów.

Zwrot kosztów budowy, transportu i administracji.

Obniżone wpłaty na PFRON.

Dotacje z ministerstwa.

Zwolnienie od podatku CIT.

Dalsze losy pakietu FIT FOR 55.

Monitorowanie zmian w KRS już działa – tylko jak?.

 

Pracodawca zbada pracownika alkomatem

W Sejmie procedowany jest rządowy projekt ustawy nowelizującej kodeks pracy.

Propozycja rządowa zakłada umożliwienie pracodawcom kontrolowania trzeźwości pracowników, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób albo ochrony mienia. Badanie na zawartość alkoholu może być przeprowadzone przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego.

Żeby wprowadzić kontrolę trzeźwości, pracodawca będzie musiał określić jej warunki (czas, częstotliwość, urządzenia jakie będą używane) w układzie zbiorowym pracy, regulaminie bądź w obwieszczeniu i poinformować o tym na co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem przeprowadzania kontroli.

Pracownik nie może być dopuszczony do pracy, jeśli kontrola wykaże obecność alkoholu w organizmie. Na żądanie takiego pracownika policja lub straż miejska może przeprowadzić badanie alkomatem bądź – w pewnych przypadkach – badanie krwi.

Na podobnych zasadach pracodawca będzie mógł skontrolować, czy pracownik nie znajduje się pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu. Wykaz takich środków przedstawi minister zdrowia w rozporządzeniu.

Uregulowanie pracy zdalnej

Przy okazji nowelizacji kodeksu pracy, nad którą trwają obecnie prace w Sejmie, ustawodawca zmierza do zastąpienia obecnie obowiązującej regulacji prawnej dot. zatrudniania pracowników w formie telepracy przez regulację dot. pracy zdalnej. Te dwie formy zatrudnienia nie będą się od siebie bardzo różniły – poniżej przedstawione zostaną najważniejsze różnice.

Telepraca (stare zasady) Praca zdalna (nowe zasady)
Regularność – problemy z interpretacją tego zwrotu Brak wymogu regularności (praca zdalna może być świadczona także okazjonalnie, na wniosek pracownika, w wymiarze do 24 dni w roku)
Brak możliwości wykonywania telepracy na podstawie samego polecenia pracodawcy Pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, epidemii, zagrożenia epidemicznego i 3 miesiące po ich odwołaniu (poprzedzone oświadczeniem pracownika, że posiada warunki do wykonywania pracy zdalnej)
Brak jasnej regulacji dot. zwrotu kosztów telepracy przez pracodawcę Pracodawca obowiązany jest pokrywać określone koszty związane z wykonywaniem pracy zdalnej

 

Utworzenie „przedsiębiorstw społecznych”

W Sejmie procedowany jest projekt ustawy o ekonomii społecznej. Ustawą wprowadzony zostanie status tzw. „przedsiębiorstwa społecznego”, o który mogą starać się niektóre podmioty i który uprawnia do szeregu ułatwień, w tym dofinansowań składek na ZUS czy zwolnienia od podatku dochodowego.

Podmioty ekonomii społecznej

Aby uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego, podmiot najpierw musi posiadać status podmiotu ekonomii społecznej. Ustawa wśród podmiotów ekonomii społecznej wyróżnia:

 1. spółdzielnie socjalne
 2. warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej
 3. centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej
 4. spółdzielnie pracy, w tym spółdzielnie inwalidów i spółdzielnie niewidomych
 5. organizacje pozarządowe (z wyjątkiem partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne)
 6. podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (organizacje wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, kluby i związki sportowe).

Warunki uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego

Podmiot ekonomii społecznej może posiadać status przedsiębiorstwa społecznego, jeśli:

 1. Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego ani państwowa lub samorządowa osoba prawna nie posiadają kontroli nad takim podmiotem (za wyjątkiem spółdzielni socjalnych)
 2. Prowadzi działalność służącą rozwojowi lokalnemu i ma na celu realizację usług społecznych lub reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (takie osoby to m.in. bezrobotni, poszukujący pracy, osoby niepełnosprawne, absolwenci centrów i klubów integracji społecznej, uprawnieni do świadczeń z pomocy społecznej i do zasiłków, osoby z zaburzeniami psychicznymi, więźniowie i osoby opuszczające zakłady karne i poprawcze, osoby powyżej 60 roku życia, uchodźcy)
 3. Zatrudnia co najmniej 3 osoby na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę w wymiarze co najmniej ½ etatu, przy czym jeśli podmiot prowadzi działalność mającą na celu reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem, to co najmniej 30 % ogółu zatrudnionych powinny stanowić osoby zagrożone wykluczeniem.

Przyznanie i utrata statusu przedsiębiorstwa społecznego

Podmiot ekonomii społecznej może złożyć wniosek o przyznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego w drodze decyzji wojewody. Również wojewoda uprawniony będzie do wydawania decyzji o utracie statusu przedsiębiorstwa społecznego, jeśli przedsiębiorstwo to przestanie spełniać ww. warunki bądź gdy ogłoszono jego upadłość lub otwarto likwidację.

Ponowne uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie roku od dnia, w którym decyzja o utracie stała się ostateczna.

Organ konsultacyjno-doradczy

W przedsiębiorstwie społecznym powinien funkcjonować tak zwany organ konsultacyjno-doradczy, składający się ze wszystkich osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie (chyba, że zatrudnionych jest powyżej 10 osób – wówczas organ konsultacyjno-doradczy może składać się z co najmniej 3 przedstawicieli zatrudnionych).

Organ konsultacyjno-doradczy ma za zadanie zapoznawać się z wynikami działalności przedsiębiorstwa oraz wyrażać opinię w przedmiocie tych wyników, dalszych planowanych działań oraz regulaminu pracy.

Zakaz zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi

Przedsiębiorstwo społeczne nie będzie mogło, co do zasady, zawierać transakcji z podmiotami i osobami powiązanymi (w tym pożyczek, przekazywania majątku, dokonywania zakupu towarów lub usług).

Obowiązki sprawozdawcze i zakaz podziału zysku

Zysk z działalności wypracowany przez przedsiębiorstwo społeczne nie może być przekazywany do podziału między członków, udziałowców, akcjonariuszy czy osoby zatrudnione.

Roczne sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznego przekazuje się wojewodzie, który będzie je weryfikował i następnie przedstawiał ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

Publiczny wykaz przedsiębiorstw społecznych

W Internecie dostępny będzie wykaz przedsiębiorstw społecznych, zawierający najważniejsze dane o tych przedsiębiorstwach.

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstwa

Projekt ustawy przewiduje także instrumenty wsparcia przedsiębiorstwa społecznego. W tym miejscu opiszemy po krótce najważniejsze z nich.

Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne

Wprowadzona zostanie możliwość finansowania części składek na ubezpieczenia społeczne – tak za pracownika, jak i za pracodawcę, ze środków Funduszu Pracy. Maksymalna wysokość finansowania równa jest wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Finansowanie może być przyznane:

 1. w pełnej wysokości – przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia
 2. w połowie wysokości – przez kolejne 12 miesięcy.

Będą dwa tryby realizacji finansowania:

 1. refundacja składek (z dołu)
 2. przekazanie zaliczki na składki w okresach kwartalnych (z góry).

Finansowanie składek następuje na podstawie wniosku przedsiębiorstwa społecznego, po zawarciu umowy ze starostą.

Finansowanie kosztów wynagrodzenia i utworzenia stanowiska pracy

Przedsiębiorstwo społeczne może się również ubiegać o przyznanie:

 1. jednorazowych środków na utworzenie stanowiska pracy
 2. środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia lub kosztów płacy,

– a to na podstawie już obowiązujących zasad.

Dofinansowanie oprocentowania kredytów

Przedsiębiorstwo społeczne może uzyskać dofinansowanie oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów.

Zwrot kosztów budowy, transportu i administracji

Przedsiębiorstwu społecznemu przysługuje zwrot kosztów:

 1. budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń,
 2. transportowych,
 3. administracyjnych,

– o ile są to koszty dodatkowe, wynikające z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, stanowiących co najmniej 50% ogółu osób zatrudnionych.

Obniżone wpłaty na PFRON

Podmioty, które będą kupować produkcję lub usługę wytworzoną bądź świadczoną przez przedsiębiorstwo społeczne, skorzystają z obniżenia o co najmniej 30% (do maksymalnie 50%) wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dotacje z ministerstwa

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego będzie uprawniony do opracowania i wdrożenia resortowych programów wsparcia, wśród których mogą się znaleźć także dotacje na wsparcie działalności gospodarczej podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.

Zwolnienie od podatku CIT

Dochody przedsiębiorstw społecznych, wydatkowane w roku podatkowym na cele związane z reintegracją zawodową i społeczną pracowników, w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów, zwolnione będą od podatku dochodowego od osób prawnych.

Dalsze losy pakietu FIT FOR 55

Prawie rok temu pisaliśmy o pakiecie unijnych regulacji o tajemniczej nazwie „FIT for 55” (zapraszamy do odświeżenia wiedzy tutaj).

Tak, jak przewidywano, nie było w Unii jednomyślności co do założonych celów transformacji klimatycznej. Największy opór budziło wprowadzenie od 2035 roku zakazu rejestracji samochodów z silnikami spalinowymi, niemniej dyrektywa w tym zakresie przeszła przez Parlament Europejski z sukcesem.

Parlament Europejski z początkiem czerwca cofnął do komisji projekt dot. handlu emisjami. W ostatnich dniach uchwalono m.in. poprawkę zakładającą wyłączenie z handlu pozwoleniami na emisję gazów cieplarnianych sektora finansowego.

Teraz projekty wchodzące do pakietu będą podlegały negocjacjom przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady UE, które zakończą się ustaleniem ostatecznej treści rozporządzeń.

Monitorowanie zmian w KRS już działa – tylko jak?

W poprzednim newsletterze wspominaliśmy o możliwości subskrypcji informacji o wnioskach składanych do Krajowego Rejestru Sądowego, która miała wejść w życie od 21 czerwca 2022 roku (zapraszamy tutaj). Nowe narzędzie nazwano Newsletterem Krajowego Rejestru Sądowego i udostępniono na stronie Portalu Rejestrów Sądowych dla zarejestrowanych użytkowników.

Po wpisaniu podmiotu do systemu monitorowania, możemy wybrać, przez jaki czas chcemy otrzymywać powiadomienia o zmianach (maksymalnie przez 1 rok) oraz czy chcemy otrzymywać powiadomienia mailowe. System umożliwia obserwowanie maksymalnie 50 podmiotów.

Wygląda na to, że system obecnie spełnia swoje funkcje. Zachęcamy do kontaktu, jeśli stwierdzili Państwo jakieś nieprawidłowości w działaniu Portalu bądź chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji.