BiuletynSierpień 2022 rok

2022-09-01

NEWSLETTER

Nr 21, sierpień 2022 roku

Malinowscy i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółka partnerska

Spis treści

Uproszczenie procedur administracyjnych. Więcej spraw będzie rozpatrywanych w trybie uproszczonym.

Zmiany dot. sprawozdań z działalności fundacji

Brak możliwości odwołania od niektórych decyzji

Elektroniczne wnioski o pozwolenia w sprawach związanych z wodami

Możliwość doręczeń elektronicznych w sprawach patentowych.

Zmiana terminu do zgłaszania zmian w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Zawieszenie stosowania prawa zamówień publicznych do nabywania węgla.

Kolejne zmiany w ustawie o VAT.

Zwiększenie limitu sprzedaży małego podatnika.

Związanie podatnika Wiążącą Informacją Stawkową.

Kiedy nie będzie trzeba wystawiać faktur zaliczkowych?

Środkami z rachunku VAT będzie można pokryć kolejne podatki i opłaty.

Rachunki bankowe dla spółek z o.o. przed wpisem do KRS.

 

Uproszczenie procedur administracyjnych

W połowie lipca wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Więcej spraw będzie rozpatrywanych w trybie uproszczonym

Organ administracyjny w pewnych sytuacjach załatwia sprawę w postępowaniu uproszczonym, czyli okrojonym z niektórych formalności, które cechują postępowanie zwykłe. Niemniej każdorazowo możliwość rozpoznania sprawy w tym trybie musi wynikać z przepisów szczególnych. Postępowanie uproszczone różni się od postępowania zwykłego skróconą procedurą dowodową – ograniczono postępowanie dowodowe do dowodów zgłoszonych przez stronę we wniosku oraz tych posiadanych przez organ z urzędu.

Załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

Jeśli nowelizacja wejdzie w życie, postępowanie uproszczone będzie stosowane do udzielania zezwoleń na krajowy obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych. Mimo, że co do zasady w postępowaniu uproszczonym stosuje się przepisy o milczącym załatwieniu sprawy (czyli uznaniu sprawy za załatwioną w sposób całkowicie uwzględniający żądanie, jeśli w terminie miesiąca organ nie wyda decyzji albo nie wniesie sprzeciwu), to jednak w przypadku ww. zezwoleń wyłączono taką możliwość.

Zmiany dot. sprawozdań z działalności fundacji

Fundacja zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązana jest corocznie składać właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności. Jeśli nowelizacja wejdzie w życie, takie sprawozdanie będzie składane nie tylko w formie papierowej, ale także w formie elektronicznej na formularzu.

Brak możliwości odwołania od niektórych decyzji

Uzasadniając to ekonomiką postępowania, rząd proponuje wprowadzenie tzw. jednoinstancyjności w przypadku niektórych postępowań administracyjnych. Jednoinstancyjność zakłada zniesienie możliwości wniesienia odwołania od decyzji. Taka zasada zostanie wprowadzona w postępowaniach w sprawie wniosków o:

 1. udostępnienie kanału technologicznego przez zarządcę drogi
 2. przeniesienie decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego na cele związane z infrastrukturą telekomunikacyjną
 3. wpis do rejestru rzeczoznawców w zakresie rodzajów artykułów rolno-spożywczych.

Rząd w uzasadnieniu projektu wskazał, że rozstrzygnięcia organów w powyższych sprawach pozbawione są uznaniowości z uwagi na wyraźne oznaczenie w ustawie przesłanek do uwzględnienia wniosków. Z tej przyczyny, w ocenie Rządu, nie ma potrzeby zaskarżania wydanych decyzji.

Elektroniczne wnioski o pozwolenia w sprawach wodnoprawnych

Nowelizacja wprowadzi możliwość składania w formie elektronicznej wniosków o wydanie:

 1. pozwolenia wodnoprawnego
 2. oceny wodnoprawnej
 3. decyzji w sprawie zwolnienia od zakazu gromadzenia ścieków
 4. decyzji w sprawie zwolnienia od zakazu wykonywania robót mogących wpływać na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych
 5. przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Możliwość doręczeń elektronicznych w sprawach patentowych

Obecnie w postępowaniach przed Urzędem Patentowym zgłoszenia i korespondencja mogą być składane w formie elektronicznej albo przez system teleinformatyczny, przy czym komunikacja w tej formie działa tylko w jedną stronę: klient -> Urząd.

Jeśli nowelizacja wejdzie w życie, w postępowaniach w sprawie uzyskania patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, a także utrzymywania ich w mocy, za zgodą strony Urząd Patentowy będzie doręczał korespondencję za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Taka korespondencja będzie uznawana za doręczoną w dniu wskazanym w  elektronicznym poświadczeniu odbioru, a w razie braku odbioru – po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma w portalu.

Zmiana terminu do zgłaszania zmian w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Ustanowiony dwa lata temu obowiązek zgłaszania informacji o beneficjentach podmiotów gospodarczych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych był już parokrotnie modyfikowany przez ustawodawcę, m.in. w zakresie raportowania rozbieżności w danych. Tym razem zmieniony ma zostać termin do zgłoszenia zmian.

Przypomnijmy, że obecnie w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę w zakresie informacji ujawnianych w CRBR, podmiot którego zmiana dotyczy obowiązany jest zgłosić to elektronicznie. Sankcją za niezgłoszenie zmiany jest wysoka kara pieniężna. Nowelizacja zakłada wydłużenie tego terminu do 14 dni.

Zawieszenie stosowania prawa zamówień publicznych do nabywania węgla

W związku z kryzysem energetycznym, który dotknął polskich odbiorców węgla, rząd proponuje zawieszenie na 6 miesięcy stosowania reguł dot. zamówień publicznych do nabywania węgla przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne im podległe.

Kolejne zmiany w ustawie o VAT

W Rządowym Centrum Legislacji trwają obecnie prace nad kolejną nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, nazwaną roboczo SLIM VAT 3.

Zwiększenie limitu sprzedaży małego podatnika

Obecnie, aby podatnik był uznany za małego podatnika, jego obrót nie może przekroczyć równowartości 1.200.000 euro. Jeśli proponowane przez Rząd zmiany wejdą w życie, limit sprzedaży zostanie podniesiony do 2.000.000 euro.

Związanie podatnika Wiążącą Informacją Stawkową

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) to decyzja wydana na potrzeby opodatkowania dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług. Decyzja ta określa towar lub usługę oraz wskazuje właściwą stawkę podatku.

Obecnie WIS wiąże jedynie organy podatkowe. Jeśli nowelizacja wejdzie w życie, WIS będzie wiążące także dla podatnika, którego dotyczy. W związku z tym zalecamy ostrożność w składaniu wniosków o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej.

Kiedy nie będzie trzeba wystawiać faktur zaliczkowych?

Obecnie podatnik obowiązany jest wystawiać fakturę zaliczkową, dokumentującą otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem transakcji (z pewnymi wyjątkami). Nowelizacja ustawy o VAT zakłada zwolnienie z obowiązku wystawiania faktury zaliczkowej, jeśli zapłata nastąpiła w tym samym miesiącu, w którym dokonano czynności udokumentowanej fakturą.

Środkami z rachunku VAT będzie można pokryć kolejne podatki i opłaty

Obecnie ustawa umożliwia przeznaczanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na pokrywanie niektórych podatków i opłat. Nowelizacja umożliwi dodatkowo opłacanie z tego rachunku:

 1. podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz odsetek za zwłokę
 2. podatku od sprzedaży detalicznej oraz odsetek za zwłokę
 3. opłaty od środków spożywczych oraz odsetek za zwłokę
 4. zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji oraz odsetek za zwłokę
 5. podatku tonażowego oraz odsetek za zwłokę
 6. opłat za zezwolenia wydawane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Rachunki bankowe dla spółek z o.o. przed wpisem do KRS

W celu wykonania prawa Unii Europejskiej, Rząd skierował do Sejmu projekt ustawy nowelizującej ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym i niektórych innych ustaw.

Przy wpisie do KRS osoby fizycznej (np. wspólnika spółki), nieposiadającej nr PESEL, obowiązkowe będzie wpisywanie dodatkowo jej daty urodzenia.

Dodatkowo do kodeksu spółek handlowych dodany zostanie przepis, zgodnie z którym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji będą miały możliwość utworzenia rachunku bankowego, na który będą mogły być dokonywane wpłaty wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. Nie będzie to jednak obowiązek, a jedynie możliwość. Zgodnie z zamiarem projektodawcy, zmiana ta ma przeciwdziałać sytuacjom, w których instytucje finansowe żądają potwierdzenia wpisu spółki do KRS od spółek w organizacji, chcących utworzyć rachunek.