BiuletynKwiecień 2023

2023-05-10

NEWSLETTER

Nr 29, kwiecień 2023 roku

Malinowscy i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółka partnerska

Spis treści

 

Nie wydłużono terminów do sporządzenia i złożenia sprawozdań finansowych. 

Termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2022 r. 

Jak wyglądają terminy sprawozdawcze za 2023 rok?

Sprawozdanie może podpisać jeden członek zarządu. 

Sankcje za niewykonanie obowiązków sprawozdawczych. 

Wydłużenie terminów do składania deklaracji podatkowych. 

Rozliczenie CIT do 30 czerwca bieżącego roku. 

Kogo dotyczy przedłużenie terminów?

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce. 

 

Nie wydłużono terminów do sporządzenia i złożenia sprawozdań finansowych

Termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2022 r.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego to jedne z podstawowych obowiązków przedsiębiorców. Terminy sporządzenia sprawozdania finansowego reguluje ustawa o rachunkowości. Obowiązkami sprawozdawczymi objęte są wszystkie jednostki stosujące ustawę o rachunkowości:

  • jednostki sektora prywatnego
  • organizacje non-profit
  • jednostki sektora finansów publicznych.

Z uwagi na pandemię Covid-19 w ubiegłym roku rozporządzeniem Ministra Finansów wydłużono terminy wypełnienia obowiązków ewidencyjnych oraz sprawozdawczych. Przedsiębiorcy dzięki temu zyskali więcej czasu na sporządzenie oraz zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2021 rok.

Jak wyglądają terminy sprawozdawcze za 2023 rok?

Dla podmiotów, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym w 2023 roku termin na zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego upłynął 31 marca bieżącego roku. Przedsiębiorcy do 30 czerwca 2023 r. mają czas na przeprowadzenie badań rocznego sprawozdania (jeśli jest taki obowiązek) a także na jego zatwierdzenie przez uprawniony organ.

Najpóźniej do 15 lipca bieżącego roku można złożyć sprawozdanie wraz z innymi wymaganymi dokumentami we właściwym rejestrze sądowym KRS, gdyż standardowy termin na złożenie sprawozdania wynosi 15 dni od daty jego zatwierdzenia.

Sprawozdanie może podpisać jeden członek zarządu

1 stycznia 2022 r. wprowadzono przepis, dzięki któremu jednostki posiadające wieloosobowy organ zarządzający będą mogły skorzystać z uproszczonego sposobu podpisywania sprawozdań finansowych. Zgodnie z nową regulacją sprawozdanie będzie mógł podpisać tylko jeden członek zarządu (organu wieloosobowego) pod warunkiem złożenia przez pozostałe osoby wchodzące w skład organu oświadczeń potwierdzających, iż sprawozdanie spełnia ustawowe wymagania. Na początku takie sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych w firmie. Później członkowie zarządu składają stosowne oświadczenia i dopiero wówczas podpis elektroniczny składa jeden członek zarządu.

Sankcje za niewykonanie obowiązków sprawozdawczych

Zgodnie z art. 77 pkt 2 ustawy o rachunkowości, za niesporządzenie przez zobowiązany do tego podmiot sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności albo sporządzenie ich niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcie w tych sprawozdaniach nierzetelnych danych, grozi grzywna lub kara pozbawienia wolności do lat 2, albo obie te kary łącznie.

Ponadto zgodnie z art. 79 ustawy o rachunkowości kto wbrew przepisom tejże ustawy nie wykonuje obowiązków sprawozdawczych dotyczących m.in. poddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta, udostępnienia sprawozdania finansowego i innych dokumentów, czy też złożenia sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Jednak najbardziej dotkliwą sankcją, jaka może dotknąć spółkę, która mimo wezwania sądu nie składała sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe, jest wykreślenie z rejestru KRS. Sąd rejestrowy z urzędu wszczyna w takiej sytuacji postępowanie o rozwiązanie spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Regulacja ma na celu usuwanie z rejestru KRS tzw. „martwych podmiotów”, które faktycznie nie prowadzą działalności.

 

Wydłużenie terminów do składania deklaracji podatkowych

 

Rozliczenie CIT do 30 czerwca bieżącego roku

Rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 21 marca 2023 roku.

Zgodnie z tym rozporządzeniem przedłużeniu do 30 czerwca 2023 r. podlega ustawowy termin na:

  • złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym, który zakończył się między 1 grudnia 2022 a 28 lutego 2023 r. (CIT-8, CIT-8AB);
  • wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu a sumą zapłaconych zaliczek za okres od początku roku.

Jednocześnie przedłużono z 31 marca do 30 czerwca 2023 roku:

  1. termin do złożenia deklaracji o wysokości dochodu podatnikom podatku CIT,
  2. termin do zapłaty podatku od dochodów z przekształcenia i do ujęcia tych dochodów w zeznaniu – dot. podatników, którzy rozpoczęli stosowanie ryczałtu od 1 stycznia 2023 r. do dnia 1 marca 2023 r.
  3. termin do składania informacji o wykazie oddziałów (zakładów).

Kogo dotyczy przedłużenie terminów?

Przedłużenie terminów wykonania obowiązków w zakresie podatku dochodowego dotyczy podatników podatku CIT, opodatkowanych na zasadach ogólnych. Zgodnie z ww. Rozporządzeniem dla podatników podatku CIT:

– których rok podatkowy równy jest kalendarzowemu,

– których rok podatkowy nie równał się kalendarzowemu, ale zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r.

Wydłużenie terminu dotyczy również podatników, którzy wybrali opodatkowanie dochodów ryczałtem (tzw. estońskim CIT).

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce

Stan zagrożenia epidemicznego wprowadzono w Polsce od 16 maja 2022 r. Wcześniej obowiązywał stan epidemii.

Główny Inspektor Sanitarny zawnioskował o odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego z uwagi na obecny spadek liczby zgonów i hospitalizacji diagnozowanych jako zakażenia SARS-CoV-2.

2 maja bieżącego roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z nim stan zagrożenia epidemicznego ma się zakończyć 1 lipca 2023 r.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu: „Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego spowoduje zniesienie szczególnych rozwiązań związanych z tym stanem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, co będzie miało również pozytywny wpływ na sektor gospodarki, w tym działalność mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw”.

Stan zagrożenia epidemicznego wpływa m. in. na obowiązywanie wielokrotnie nowelizowanej tzw. ustawy covidowej, która odnosi się do kilkudziesięciu innych ustaw. Na mocy tej ustawy wprowadzono liczne zmiany m.in. w sądownictwie (w szczególności umożliwiono rozprawy zdalne) oraz wstrzymano bieg terminu do składania wniosków o ogłoszenie upadłości.

Warto zwrócić uwagę szczególnie na ten ostatni element, czyli wstrzymanie biegu terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Miało to wpływ między innymi na liczbę upadłości przedsiębiorców – w 2019 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano aż 586 ogłoszeń w tym przedmiocie, w 2020 roku – 586, w 2021 – 412, zaś w 2022 takich ogłoszeń było 360. Zauważalna jest zatem tendencja spadkowa, przewidzieć jednak można, że ponownie zauważymy wzrost liczby ogłoszeń o upadłości po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Co jest istotne, to że wstrzymanie biegu tego terminu może mieć wpływ na odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. za jej zobowiązania – zgłoszenie wniosku w terminie zwalnia bowiem te osoby z odpowiedzialności. Czyli zatem nawet jeśli spółka stała się niewypłacalna w drugiej połowie 2020 roku, to składając wniosek o ogłoszenie upadłości po 1 lipca 2023 roku, zarząd może bronić się przed powództwem wierzyciela spółki stwierdzeniem, że wniosek złożono w terminie.

Oficjalne zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego należy ocenić pozytywnie – jako formalne przypieczętowanie zakończenia pandemii.