BiuletynPaździernik 2022 rok

2022-11-09

NEWSLETTER

Nr 23, październik 2022 roku

Malinowscy i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółka partnerska

Spis treści

Krótsze postępowanie w sprawach administracyjnych.

Zniesienie dwuinstancyjności w sprawach, gdy żądanie strony jest w całości uwzględnione.

Modyfikacja instytucji zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania.

Ułatwienia w postępowaniu cywilnym.

Z pomocy organizacji pozarządowych skorzystają już nie tylko osoby fizyczne.

Ogłoszenia w postępowaniu cywilnym publikowane będą w MSiG.

Zezwolenie na wyprzedaż alkoholu dla przedsiębiorcy, który utracił zezwolenie na hurtowy obrót.

Podwyższenie kwot wolnych od podatku od spadków i darowizn.

Podwyższenie progu działalności nieewidencjonowanej.

 

Krótsze postępowanie w sprawach administracyjnych

Do Sejmu trafił projekt ustawy nowelizującej Kodeks postępowania administracyjnego w celu skrócenia postępowań w niektórych sprawach. Obecnie projekt jest skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Zniesienie dwuinstancyjności w sprawach, gdy żądanie strony jest w całości uwzględnione

W sytuacji, w której organ w całości uwzględnia żądanie wnioskodawcy w postępowaniu administracyjnym, wnioskodawca nie ma interesu we wnoszeniu odwołania od takiej decyzji. Jednocześnie, strona nadal będzie miała możliwość doprowadzenia do uchylenia takiej decyzji na drodze postępowania przed sądem. Dzięki temu decyzja organu będzie natychmiast ostateczna i strona nie będzie musiała oczekiwać na upływ terminu do wniesienia odwołania.

Modyfikacja instytucji zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania

Od dnia wejścia w życie nowelizacji, strona będzie mogła zrzec się prawa do odwołania od decyzji jeszcze zanim bieg rozpocznie termin do wniesienia takiego odwołania (co budzi kontrowersje w obecnym stanie prawnym). Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której strona odbiera decyzję osobiście, ponieważ zależy jej na jak najszybszym, ostatecznym załatwieniu sprawy. Zmiana ma przeciwdziałać występowaniu wątpliwości co do możliwości zrzeczenia się prawa do odwołania w chwili osobistego odbioru decyzji.

Ułatwienia w postępowaniu cywilnym

Z pomocy organizacji pozarządowych skorzystają już nie tylko osoby fizyczne

W obecnym stanie prawnym organizacja pozarządowa może wystąpić z powództwem w interesie przedsiębiorcy jedynie wtedy, gdy jest on jednocześnie osobą fizyczną. Jeśli nowelizacja ustawy wejdzie w życie, z pomocy organizacji pozarządowych będą mogli korzystać wszyscy przedsiębiorcy.

Ogłoszenia w postępowaniu cywilnym publikowane będą w MSiG

Obecnie w postępowaniu cywilnym przed sądem, jeśli wymagane jest dokonanie ogłoszenia (na przykład w sprawach spadkowych), to przeważnie takie ogłoszenie powinno być opublikowane w piśmie poczytnym na terenie całego kraju. Z uwagi na postępującą informatyzację oraz spadający popyt na czasopisma, pomysłodawca nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego zaproponował, żeby ogłoszenia dokonywane były w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG). Z uwagi na powszechny, bezpłatny dostęp do treści ogłoszeń opublikowanych w MSiG za pośrednictwem internetu, zmianę należy ocenić pozytywnie. Co więcej, jednolite zasady publikacji ogłoszeń mogą wpłynąć korzystnie na pewność obrotu prawnego. Dokonanie ogłoszenia w MSiG, z uwagi na z góry określony cennik (płatność od znaku w treści ogłoszenia) a także nową zasadę, że koszt ogłoszenia może wynieść maksymalnie 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. obecnie 602 zł), będzie łatwiejsze i tańsze dla uczestników postępowania.

Warto pamiętać, że w przypadku dokonywania ogłoszeń wymaganych przez przepisy prawa, ich treść powinna odpowiadać ustawowym wymogom. Niejednokrotnie może się zdarzyć, że brak jednego elementu w ogłoszeniu sprawi, że ogłoszenie nie spowoduje określonych skutków prawnych, na jakich zależy osobie publikującej. Tak jest na przykład w przypadku ogłoszenia o otwarciu likwidacji w spółce z o.o. – jeśli w ogłoszeniu nie znajdzie się informacja o rozwiązaniu oraz otwarciu likwidacji spółki z o.o., a także wezwanie wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w określonym terminie, to nawet po upływie tego terminu oraz spłaceniu wszystkich wierzycieli, sąd rejestrowy nie wykreśli spółki z rejestru, wskazując, że ogłoszenie nie zostało sformułowane prawidłowo. Wówczas czynność ogłoszenia musi zostać powtórzona, co opóźnia likwidację spółki o kolejne miesiące.

Żeby zminimalizować ryzyko, o którym mowa powyżej, sugerujemy każdorazowo konsultację treści ogłoszenia z prawnikiem, który dodatkowo będzie zdolny do takiego sformułowania ogłoszenia, żeby koszty jego opublikowania były jak najniższe. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

Zezwolenie na wyprzedaż alkoholu dla przedsiębiorcy, który utracił zezwolenie na hurtowy obrót

Przedsiębiorcy, zajmujący się sprzedażą hurtową napojów alkoholowych, mogą z różnych przyczyn utracić zezwolenie na obrót. Jeśli posiadają w tym czasie towar na magazynie, pozostają z niemałym dylematem, co z takim towarem zrobić. Projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zakłada wprowadzenie zezwolenia na wyprzedaż alkoholu konsumentom i przedsiębiorcom, którzy posiadają zezwolenie na obrót. Takie rozwiązanie może ułatwić wielu podmiotom podjęcie trudnej, acz często słusznej decyzji o restrukturyzacji czy zakończeniu działalności.

Podwyższenie kwot wolnych od podatku od spadków i darowizn

Od 1 stycznia 2023 roku może dojść do podwyższenia kwot wolnych od podatku od spadków i darowizn. Poniższa tabela przedstawia obecny stan prawny oraz propozycję zmian:

Grupa podatkowa

AKTUALNIE PO NOWELIZACJI

I (teściowie, zięć, synowa)

9.637 zł

36.120 zł

II (członkowie dalszej rodziny)

7.276 zł

27.090 zł

III (najdalsi członkowie rodziny i osoby niespokrewnione) 4.902 zł

18.060 zł

Podwyższenie progu działalności nieewidencjonowanej

Interesujące zmiany szykują się w zakresie prowadzenia działalności niezarejestrowanej. Obecnie, aby prowadzić taką drobną działalność bez rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, osoby fizyczne nie mogą przekroczyć miesięcznego przychodu ponad kwotę 1.505 zł. Jeśli nowelizacja wejdzie w życie, próg przychodu zostanie zwiększony do 3.010 zł. Wejście w życie tej regulacji planowane jest na 1 stycznia 2023 roku.