BiuletynMaj 2021 rok

2021-05-28

NEWSLETTER

Nr 6, maj 2021 roku

Malinowscy i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółka partnerska

Spis treści

Ograniczenie różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn – kolejne nieegzekwowalne obowiązki pracodawców, czy bitwa światopoglądowa?.

Kiedyś samozatrudnieni, teraz pracownicy – okres pracy „na siebie” wliczany do stażu pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy już nie tylko skontroluje, ale też ustali stosunek pracy.

VAT – nowe szczególne procedury rozliczania w UE.

Platforma sprzedażowa nie jest dostawcą towarów, ale nim jest, czyli fikcja prawna w ustawie o VAT.

Procedura unijna rozliczania podatku od towarów i usług.

Procedura nieunijna rozliczania podatku od usług.

Procedura importu.

Szczególna procedura deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu.

Kolejne rozwiązania antykryzysowe.

Dofinansowanie dla sklepików szkolnych.

Galerie handlowe znowu będą zamknięte?

Wydłużenie terminów związanych z obrotem pojazdami.

Wydłużenie okresu realizacji vouchera turystycznego.

 

 

Ograniczenie różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn – kolejne nieegzekwowalne obowiązki pracodawców, czy bitwa światopoglądowa?

22 kwietnia 2021 roku do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o ograniczeniu różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, zaproponowany przez grupę posłów Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Koalicji Polskiej i Polska2050. Wychodząc naprzeciw postulatom o zniesieniu różnic w wysokości wynagrodzeń brutto kobiet i mężczyzn, projektodawcy proponują wprowadzenie obowiązku sporządzania i przekazywania ministrowi pracy coroczne (do 31 marca) sprawozdanie zawierające wskaźniki procentowych różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Dodatkowo pracodawcy w myśl nowej ustawy będą obowiązani do publikacji informacji sprawozdawczej na stronie internetowej swojego przedsiębiorstwa. Co istotne, projekt nie przewiduje rozdzielenia statystyk w oparciu o stanowisko zajmowane przez osoby zatrudnione, ponieważ informacja sprawozdawcza powinna zawierać  co najmniej dwa wskaźniki (odpowiednio W1, W2) procentowych różnic w wynagrodzeniach brutto kobiet i mężczyzn w danym przedsiębiorstwie bądź instytucji za ubiegły rok kalendarzowy. Dodatkowe statystyki (takie jak podział różnic na stanowiska lub uszczegółowienie informacji o różnych składnikach wynagrodzeń) są fakultatywne. W konsekwencji nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której pracodawca zatrudniający mężczyznę na stanowisku kierowniczym oraz same kobiety na stanowiskach szeregowego pracownika biurowego wykazywał będzie w sprawozdaniu znaczną dysproporcję pomiędzy wynagrodzeniem kobiet i mężczyzn.

O ile zatem cel, jakim jest wyeliminowanie bezpodstawnego zróżnicowania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn za świadczenie takiej samej pracy należy uznać za szczytny i pożądany, to środki zaproponowane przez projektodawcę do osiągnięcia tego celu powinny zostać raz jeszcze zrewidowane.

W przypadku wykazania w rocznym sprawozdaniu porównawczym różnice na rzecz którejkolwiek płci, pracodawca obowiązany będzie przedstawić wyjaśnienia i wnioski wraz z planem naprawczym, w którym określi sposoby i termin likwidacji różnic w wynagrodzeniach.

Do sporządzania sprawozdań docelowo obowiązani będą pracodawcy zatrudniający od 20 pracowników.

Z uwagi na obowiązek udostępniania informacji na stronie internetowej pracodawcy oraz – następnie – na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydaje się, że w istocie obowiązki mają nie tyle umożliwiać rządowi kontrolę nad różnicą płac, co wywierać pewnego rodzaju społeczny nacisk na pracodawców, stosujących dyskryminujące warunki wynagradzania.

Projekt, pomimo wprowadzania powyższych obowiązków, nie przewiduje środków przymusu umożliwiających wyegzekwowanie sporządzania sprawozdań przez pracodawców ani możliwości weryfikacji prawdziwości zawartych w tych sprawozdaniach danych. Być może na późniejszym etapie pracy nad projektem, zostanie on uzupełniony – zachęcamy do śledzenia naszego newslettera.

Kiedyś samozatrudnieni, teraz pracownicy – okres pracy „na siebie” wliczany do stażu pracy

4 maja 2021 roku do I czytania na posiedzeniu Sejmu skierowany został projekt ustawy o zmianie kodeksu pracy – choć bardzo krótki, to istotny. Projekt zapowiada wprowadzenie możliwości wliczania do okresów, od których zależą świadczenia lub uprawnienia pracownika, również poprzednio zakończone okresy prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy przy wykonywaniu tej działalności, jeśli za te okresy zostały opłacone składki na ubezpieczenia społeczne. Wliczanie do stażu pracy okresów prowadzenia pozarolniczej działalności będzie miał wpływ na takie uprawnienia, jak np. wymiar urlopu pracownika, wysokość dodatku za wieloletnią pracę lub termin wypłaty nagrody jubileuszowej.

Państwowa Inspekcja Pracy już nie tylko skontroluje, ale też ustali stosunek pracy

Poselski projekt związany z prawem pracy, także skierowany do I czytania 4 maja 2021 roku, zmieniający ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy oraz Kodeks postępowania cywilnego, również wpływa na sytuację pracowników i pracodawców – tym razem pośrednio. Obecnie stosunek pracy – poza oczywistymi zdarzeniami kodeksowymi (umowa, powołanie, mianowanie), ustalić może sąd pracy w postępowaniu sądowym. Projekt wprowadza uprawnienie okręgowych inspektorów pracy (OIP) do ustalania istnienia stosunku pracy oraz do przeprowadzania bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy kontroli pracodawców w tym zakresie. Decyzja wywołuje skutki takie, jak wynikające z umowy o pracę i jest natychmiast wykonalna. Od decyzji pracodawca może w terminie dwutygodniowym odwołać się do sądu rejonowego – sądu pracy, odwołanie jednak nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Poszerzenie uprawnień okręgowych inspektorów pracy o kontrole i następnie wydawanie decyzji ustalającej istnienie stosunku pracy może – oprócz odciążenia sądów pracy – znacznie skrócić drogę od tzw. umowy śmieciowej do umowy o pracę, a tym samym poprawić sytuację niskowykwalifikowanych pracowników, przy jednoczesnym ryzyku wzmożenia zainteresowania PIP pracodawcami.

VAT – nowe szczególne procedury rozliczania w UE

W celu wdrożenia dyrektyw unijnych – pakietu VAT e-commerce, rząd zaproponował kolejną nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług.

Platforma sprzedażowa nie jest dostawcą towarów, ale nim jest, czyli fikcja prawna w ustawie o VAT

Projekt jest istotny w szczególności dla podmiotów prowadzących platformy handlowe, portale lub podobne środki elektroniczne (zwane w ustawie „interfejsem elektronicznym”), ułatwiające sprzedaż na odległość pomiędzy konsumentami z UE a dostawcami spoza UE lub dostawcami oferującymi towary importowane spoza UE. Podatnik prowadzący taką platformę będzie traktowany (w świetle prawa podatkowego), jakby samodzielnie otrzymał towary i dokonał ich dostawy. Dotyczy to podatnika:

 1. ułatwiającego sprzedaż na odległość towarów importowanych w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro,
 2. ułatwiającego dokonanie na terytorium UE przez podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium UE wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość,
 3. ułatwiającego dokonanie na terytorium UE przez podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium UE dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem.

Wobec tego ciężar wykonania obowiązków podatkowych przeniesiony zostanie z rzeczywistych dostawców na podmioty prowadzące platformy sprzedażowe.

Procedura unijna rozliczania podatku od towarów i usług

Procedura unijna polega na rozliczeniu VAT należnego państwu członkowskiemu konsumpcji (zakończenia wysyłki lub miejsca świadczenia usług) za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji (siedziby dostawcy lub usługodawcy).

Z procedury unijnej będą mogli korzystać podatnicy, którzy:

 1. dokonują wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość,
 2. ułatwiają dostawę towarów przez platformę, jeśli wysyłka lub transport towarów rozpoczyna się i kończy na terytorium tego samego państwa członkowskiego,
 3. posiadają siedzibę na terytorium UE, ale nie posiadają siedziby na terytorium państwa członkowskiego konsumpcji i świadczą usługi na rzecz osób niebędących podatnikami.

Podatnik może złożyć zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania z procedury unijnej w państwie swojej siedziby. Procedura unijna ma zastosowanie do wszystkich dostaw towarów lub każdego świadczenia usług objętych tą procedurą, dokonywanych przez tego podatnika na terytorium Unii Europejskiej.

Podatnicy stosujący procedurę unijną obowiązani są prowadzić ewidencję transakcji objętych procedurą oraz składać elektronicznie kwartalne deklaracje VAT do końca miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Procedura nieunijna rozliczania podatku od usług

Projekt wprowadza także procedurę nieunijną, dotyczącą niektórych usług, świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami przez podmioty zagraniczne (nieposiadające siedziby na terytorium UE). Procedura nieunijna polega na rozliczeniu VAT należnego z tytułu świadczenia usług państwu członkowskiemu konsumpcji (końcowego świadczenia usług) za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji (wybranego przez podmiot zagraniczny).

Procedura importu

Projekt zakłada również wprowadzenie szczególnej procedury dotyczącej sprzedaży na odległość towarów importowanych o wartości nieprzekraczającej 150 euro („procedura importu”), polegającej na rozliczenie VAT należnego z tytułu sprzedaży państwu członkowskiemu konsumpcji za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji.

Z procedury importu mogą skorzystać podatnicy:

 1. Posiadający siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium UE
 2. Nieposiadający siedziby na terytorium UE, reprezentowani przez pośrednika
 3. Posiadający siedzibę na terytorium państwa trzeciego, z którym UE zawarła porozumienie o wzajemnej pomocy.

Podatnicy korzystający z procedury importu obowiązani są składać elektronicznie miesięczne deklaracje VAT w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (przy czym należy pamiętać, że termin upływa również gdy ostatni dzień przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy).

Podatnicy obowiązani są prowadzić elektroniczną ewidencję transakcji objętych procedurą importu.

Szczególna procedura deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu

W zakresie deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów, przewidziana została szczególna procedura, umożliwiająca osobie odpowiedzialnej za pobór podatku wykazywanie podatku w deklaracjach miesięcznych. Ta procedura znajdzie zastosowanie w przypadku importu towarów, będących przedmiotem sprzedaży na odległość umieszczonych w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro, których wysyłka lub transport kończy się na terytorium kraju, jeśli do tych towarów nie stosuje się szczególnej procedury importu.

Aby osoba odpowiedzialna za pobór podatku mogła stosować tą procedurę, powinna być operatorem pocztowym albo posiadać status upoważnionego przedsiębiorcy w rozumieniu unijnego kodeksu celnego.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli są Państwo zainteresowani doradztwem prawnym w zakresie podatków.

Kolejne rozwiązania antykryzysowe

W Sejmie ważą się losy nowej ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: Tarcza).

Dofinansowanie dla sklepików szkolnych

W pierwszym wydaniu Newslettera pisaliśmy o pomocy udzielanej przedsiębiorcom w związku z COVID-19 (Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników przedsiębiorców niektórych gałęzi gospodarki – kliknij tutaj). Kolejną rządową nowelizacją Tarczy planowane jest poszerzenie kręgu przedsiębiorców uprawnionych do złożenia wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy o przedsiębiorców, których działalność polega na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty (czyli w większości w tzw. „sklepikach szkolnych”).

Sklepiki szkolne będą miały także możliwość ubiegania się pięciokrotnie o świadczenie postojowe oraz o dotację ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności.

Płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne, prowadzący działalność w formie sklepików szkolnych, mogą wnioskować o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za okres od 1 listopada 2020 roku do 31 marca 2021 roku.

Galerie handlowe znowu będą zamknięte?

Od 4 maja ponownie otwarte zostały obiekty handlowe o powierzchni powyżej 2.000 m2. W związku z wniesieniem 6 maja 2021 roku kolejnego rządowego projektu nowelizacji Tarczy, można przypuszczać, że galerie handlowe ponownie zostaną zamknięte. Dlaczego – o tym mowa poniżej.

Nową Tarczą przewidziano uchylenie przepisu, zgodnie z którym obecnie w trakcie trwania zakazu prowadzenia działalności w galeriach handlowych wygasają wzajemnie zobowiązania stron umów najmu. Jednocześnie projektodawca chce wprowadzić inną regulację, przewidującą obniżenie należności wynajmującego powierzchnię handlową w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w galeriach do 20%, a w okresie trzech miesięcy od zniesienia zakazu – do 50%. Wprowadzanie ustawą rozwiązań stosowanych na wypadek ponownego zamknięcia takich obiektów może wzbudzać podejrzenie, że projektodawca – którym jest rząd, a zatem ten sam podmiot, który może ograniczać prowadzenie działalności w galeriach handlowych – przygotowuje się na następne etapy zamykania gospodarki w wielkopowierzchniowych obiektach.

Warto zwrócić uwagę, że jeśli na dotychczasowych zasadach Tarczy najemca złożył ofertę przedłużenia umowy najmu, może w terminie 14 dni od wejścia w życie nowej Tarczy złożyć oświadczenie o cofnięciu tej oferty. Wówczas zastosowanie znajdą zasady obniżania czynszu, opisane powyżej.

Wydłużenie terminów związanych z obrotem pojazdami

Nowelizacja Tarczy przewiduje wydłużenie do 60 dni wynikających z ustawy – prawo o ruchu drogowym 30-dniowych terminów do:

 1. Zarejestrowania używanego pojazdu, sprowadzanego z innego państwa Unii Europejskiej do Polski
 2. Zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Wydłużenie okresu realizacji vouchera turystycznego

Obecnie, jeśli impreza turystyczna zostanie odwołana na skutek COVID-19, podróżny otrzymuje od organizatora voucher do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych, który może wykorzystać w ciągu roku od dnia planowanego terminu wyjazdu. Po uchwaleniu nowej Tarczy termin ten zostanie wydłużony do dwóch lat, jednakże tylko w przypadku voucherów, na które podróżny wyraził zgodę przed dniem wejścia w życie nowelizacji.