BiuletynLipiec 2021 rok

2021-07-30

NEWSLETTER

Nr 8, lipiec 2021 roku

Malinowscy i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółka partnerska

Spis treści

Elektroniczne wnioski do KRS.

STOP segregacji sanitarnej.

Zawezwanie do próby ugodowej nie przerwie już biegu przedawnienia.

Nowe przesłanki wyzysku.

Młodzi dorośli nie będą zobowiązani solidarnie z najemcą z tytułu czynszu najmu?.

Koniec sprzedaży samochodów spalinowych i inne skutki FIT FOR 55.

 

Elektroniczne wnioski do KRS

Od 1 lipca 2021 roku wszystkie wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – Portalu Rejestrów Sądowych (PRS). Obowiązek ten dotyczy tylko podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców, czyli między innymi spółek prawa handlowego, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych czy towarzystw ubezpieczeń. Nie będą zatem zobowiązane do składania wniosków w takiej formie stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje czy publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które mogą w dalszym ciągu wedle własnego wyboru dokonywać zgłoszeń na formularzach lub za pośrednictwem PRS.

Samą ideę wprowadzenia obowiązku wnoszenia pism przez PRS należy ocenić bardzo pozytywnie, w końcu papierowe formularze niejednokrotnie przysparzały kłopotu osobom, które je wypełniały. Zdarzało się, że wniosek był zwracany z uwagi na nieprawidłowe wypełnienie, polegające na przykład na braku przekreślenia niewypełnionej rubryki albo na niedołączeniu kolejnego formularza jako załącznika. System PRS wypełnia za nas wszystkie dane spółki (wystarczy, że znamy jej numer KRS), podświetla rubryki nieprawidłowo wypełnione i umożliwia płynną nawigację pomiędzy poszczególnymi elementami. Zawiera także bardzo pomocną opcję sprawdzenia prawidłowości wypełnienia formularza, dzięki czemu nie musimy się obawiać zwrotu wniosku z tego powodu. Portal umożliwia także opłacanie wniosków oraz podpisywanie ich za pośrednictwem profilu zaufanego.

Niestety funkcjonalność portalu zaburzają błędy techniczne – problemy z „klikalnością” niektórych hiperłącz, przez co nie da się na przykład edytować wniosku zapisanego jako roboczy, czy błędu podczas podpisywania lub dokumentu. Przepisy obowiązują bardzo krótko, nie utarło się zatem jeszcze stanowisko odnośnie postępowania w przypadku, kiedy wniosek nie został złożony w terminie z uwagi na błędy techniczne w działaniu Portalu. Wydaje się, że również autorzy systemu nie mają na to pomysłu – próżno szukać na stronie internetowej PRS odpowiedzi na takie pytania. Wobec tego – jak zawsze – praktyka pokaże.

Złożenie wniosku poza Portalem – przez tradycyjny formularz – skutkować będzie zwrotem bez wzywania do uzupełnienia braków. W takiej sytuacji, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie, można wniosek złożyć ponownie, dochowując obowiązkowej formy elektronicznej. Taki wniosek wywoła skutek prawny od daty pierwotnego wniesienia (czyli od daty wniesienia na formularzu).

Jeśli macie jakieś pytania lub potrzebujecie pomocy w zgłoszeniu wniosku rejestrowego w Portalu, zapraszamy do kontaktu.

STOP segregacji sanitarnej

Tak dobitny tytuł nie wymaga interpretacji, z tym, że to nie jest tytuł felietonu, a projekt ustawy, wniesiony 29 czerwca 2021 roku do Sejmu.

Projekt zakłada wprowadzenie – w oparciu o zasady Konstytucji dotyczące wolności i równości wszystkich obywateli – zakazu dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym ze względu na zaszczepienie lub niezaszczepienie się przeciwko COVID-19.

W szczególności projekt zakazuje wprowadzenia wymogu ujawniania informacji o zaszczepieniu w celu udziału w jakichkolwiek wydarzeniach kulturalnych, sportowych, edukacyjnych oraz uzyskania możliwości wejścia do budynków użyteczności publicznej lub zakupu usług (w tym między innymi siłowni, hoteli, restauracji, sal zabaw, muzeów, kin czy teatrów).

Projekt zakłada też nowelizację Kodeksu pracy przez dodanie do kryteriów dyskryminacyjnych zaszczepienie lub niezaszczepienie przeciwko COVID-19. Oznacza to, że pracodawca nie będzie mógł uzależniać sytuacji pracowników od okoliczności zaszczepienia się oraz nie będzie mógł odmówić zatrudnienia kandydatowi na wolne stanowisko tylko dlatego, że kandydat nie jest zaszczepiony.

Projekt nie był jeszcze głosowany na posiedzeniu Sejmu, nie znamy zatem nastrojów ustawodawcy odnośnie wprowadzenia zasad zakazujących „segregacji sanitarnej”.

Zawezwanie do próby ugodowej nie przerwie już biegu przedawnienia

Przypomnijmy, że roszczenia majątkowe co do zasady ulegają przedawnieniu, co oznacza, że po określonym czasie dłużnik może uchylić się od zaspokojenia roszczenia. Termin przedawnienia wynosi obecnie (z wieloma wyjątkami) 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata. Termin przedawnienia może być przerwany lub zawieszony – w przypadku przerwania termin biegnie na nowo, zaś w przypadku zawieszenia termin biegnie dalej od dnia ustania zawieszenia. Najprościej rzecz ujmując, jeśli czas trwania przerwy i czas trwania zawieszenia w przypadku takiego samego terminu są jednakowe, to przerwany termin upłynie później, niż termin zawieszony.

Przerwanie biegu przedawnienia następuje przez każdą czynność przed sądem, uznanie roszczenia czy wszczęcie mediacji. Bieg przedawnienia ulega zawieszeniu między innymi na czas trwania siły wyższej, z powodu której uprawniony nie może dochodzić roszczenia przed sądem lub odpowiednim organem.

Rząd zwrócił uwagę, że zdarza się, że wierzyciele chcąc przerwać bieg terminu przedawnienia, zamiast wnosić pozew, składali do sądu wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Taki wniosek skutkuje wszczęciem postępowania pojednawczego, podczas którego sąd nakłania strony do zawarcia ugody. W orzecznictwie wskazywano, że nie zawsze wniosek o zawezwanie do próby ugodowej przerwie bieg terminu przedawnienia, jednak nie było to oczywiste i powodowało wiele rozbieżności. Przyczyn decydowania się na postępowanie pojednawcze zamiast powództwa można upatrywać przede wszystkim w kosztach postępowania – opłata od pozwu jest zmienna i zależy od wysokości roszczenia, zaś opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej wynosi 1/5 opłaty od pozwu.

Projekt nowelizacji kodeksu cywilnego zakłada jednoznaczne zakwalifikowanie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej jako zdarzenie zawieszające bieg terminu przedawnienia. Zawieszenie będzie obowiązywało przez czas trwania postępowania pojednawczego.

Dodatkowo z przesłanek przerwania biegu przedawnienia usunięta zostanie mediacja. Przedawnienie roszczeń objętych umową o mediację będzie zawieszone na czas trwania mediacji.

Nowe przesłanki wyzysku

Obecnie można żądać zwiększenia lub zmniejszenia świadczenia, a wyjątkowo także unieważnienia umowy, jeśli jedna ze stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo lub niedoświadczenie drugiej strony doprowadza do sytuacji, w której wartość jej świadczenia rażąco przewyższa wartość świadczenia drugiej strony. Przepisy nie przewidują, czym jest wspomniane „rażące przewyższenie”.

Rząd proponuje rozszerzenie zakresu wskazanego uprawnienia o sytuacje, w których wykorzystano także brak dostatecznego rozeznania drugiej strony. Dodatkowo możliwość żądania unieważnienia umowy nie będzie już ograniczona do sytuacji, gdy zmiana wysokości świadczenia jest nadmiernie utrudniona.

Projekt doprecyzuje także określenie „rażącego przewyższenia”. O „rażącym przewyższeniu” będzie mowa wtedy, gdy wartość świadczenia jednej ze stron będzie przewyższać co najmniej dwukrotnie wartość świadczenia wzajemnego.

Termin wygaśnięcia uprawnienia z tytułu wyzysku zostanie wydłużony z dwóch lat do trzech lat, a gdy stroną jest konsument – do sześciu lat.

Młodzi dorośli nie będą zobowiązani solidarnie z najemcą z tytułu czynszu najmu?

Obecnie za zapłatę czynszu i innych opłat z tytułu najmu odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Oznacza to, że jeśli wynajmowany lokal zamieszkuje kilka osób dorosłych, to mimo zawarcia umowy najmu jedynie przez jedną z tych osób, wynajmujący może żądać zapłaty od wszystkich albo od niektórych z nich – wedle własnego wyboru. Rządowa nowelizacja kodeksu cywilnego wprowadzi wyjątek od odpowiedzialności solidarnej – nie będą odpowiadać pełnoletni zstępni pozostający na utrzymaniu najemcy, którzy nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Ustawa nie przewiduje, co w przypadku, kiedy najemcą jest na przykład konkubent rodzica, który ma na utrzymaniu pełnoletnie dzieci. Zapewne – jeśli ustawa wejdzie w życie – rozstrzygnie to orzecznictwo.

Koniec sprzedaży samochodów spalinowych i inne skutki FIT FOR 55

14 lipca 2021 roku Komisja Europejska ogłosiła pakiet dyrektyw, nazywany enigmatycznie „FIT for 55”. Pomysłodawcy zakładają, że przyjęcie i wprowadzenie planu Europejskiego Zielonego Ładu doprowadzi do tego, że Europa stanie się pierwszym kontynentem na świecie neutralnym dla klimatu. Obecne anomalie pogodowe w całej Europie, tj. intensywne burze, powodzie czy niezwykle silne wiatry sprawiają, że społeczeństwo godzi się na odstępstwa w imię ochrony środowiska.

Głównym celem projektu jest ograniczenie do 2030 roku emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z 1990 roku.

Projekt przewiduje obciążenie opłatami za emisję gazów cieplarnianych większej liczby sektorów gospodarki (m. in. budynki i transport) i zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Jak możemy przeczytać w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Empty z 14 lipca 2021 roku, „w pakiecie położono nacisk na opodatkowanie źródeł energii zgodnie z celami klimatycznymi i środowiskowymi. Pakiet obejmuje realizację zasady „zanieczyszczający płaci” w praktyce”. Można zatem domniemywać, że podmioty emitujące zanieczyszczenia zobowiązane zostaną do ponoszenia wyższych opłat emisyjnych bądź uiszczania nowych podatków, co odbije się zapewne na odbiorcach końcowych (konsumentach) przez wzrost cen towarów i usług.

Opłaty za emisję gazów cieplarnianych od 2026 roku mogą objąć transport drogowy oraz podmioty zajmujące się dostawą paliw. Komisja proponuje także wprowadzenie handlu emisjami wobec paliw wykorzystywanych w sektorze budynków (tj. w zakresie ogrzewania). Emisje z sektora transportu drogowego i budynków będą podlegać sukcesywnie obniżanemu pułapowi.

W transporcie lotniczym Komisja zaproponowała handel emisjami, sprawiający, że paliwa zanieczyszczające będą droższe dla dostawców, którzy będą zobowiązani do mieszania coraz większej ilości zrównoważonych paliw z istniejącymi paliwami do silników odrzutowych.

Pakiet zakłada także zaostrzenie norm emisji dwutlenku węgla dla samochodów osobowych i dostawczych. Wszystkie nowe samochody, zarejestrowane od 2035 roku, będą musiały mieć zerową emisję.