BiuletynListopad 2021 rok

2021-11-29

NEWSLETTER

Nr 12, listopad 2021 roku

Malinowscy i Wspólnicy. Radcowie Prawni. Spółka partnerska

Spis treści

 

Komornik będzie mógł zająć większą część wynagrodzenia za pracę i kwoty na rachunku bankowym

Obecnie tzw. kwota wolna od zajęcia egzekucyjnego, czyli taka, której komornik sądowy nie może ściągnąć w drodze egzekucji, jest kwota równa wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że każdorazowo podczas potrąceń z wynagrodzenia na rzecz postępowania egzekucyjnego pracodawca musi pozostawić pracownikowi równowartość tej kwoty. W przypadku egzekucji z rachunków bankowych, poza zasięgiem komornika pozostaje 75% minimalnego wynagrodzenia w każdym miesiącu. 6 października 2021 roku w Sejmie pojawił się projekt ustawy nowelizującej m.in. Kodeks pracy i Prawo bankowe, który zmienia przepisy dotyczące kwoty wolnej od zajęcia.

I tak, jeśli projekt wejdzie w życie, wolne od potrąceń w egzekucji z wynagrodzenia pozostanie 85% minimalnego wynagrodzenia za pracę, zaś w przypadku egzekucji z rachunków bankowych – 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w każdym miesiącu.

Obniżenie VATu

Z końcem października do Sejmu wpłynęło kilka projektów, zakładających obniżenie stawki podatku VAT.

Do Sejmu wrócił temat obniżenia „epizodycznie” podniesionego VATu do 23% na 20% oraz uchylenia regulacji dotyczącej tego czasowego zwiększenia stawki podatku.

Jeden z projektów zakłada wprowadzenie 0% stawki podatku na niektóre produkty żywnościowe, takie jak mięso, jaja, produkty mleczarskie, miód, warzywa i korzenie oraz bulwy, owoce i orzechy oraz produkty tradycyjne.

Pojawił się także projekt obniżenia stawki VAT za energię elektryczną do 8%.

Uproszczona legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

Rząd zaproponował uproszczenie uproszczonej procedury udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.

Obecnie legalizacja zatrudnienia obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Armenii i Mołdawii może nastąpić przez rejestrację w Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Okres wykonywania pracy na tej podstawie może wynosić nie więcej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy – po tym okresie należy wystąpić o zezwolenie na pracę lub na pobyt czasowy i pracę. Nowelizacja zakłada wydłużenie dopuszczalnego okresu pracy w oparciu o oświadczenie do 24 miesięcy.

Dodatkowo oświadczenie o powierzeniu pracy będzie rejestrowane dopiero wówczas, gdy pracodawca zapewni pracownikowi wynagrodzenie nie niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących podobną pracę.

W przypadku osób ubiegających się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, projektodawca proponuje rezygnację z wymogu posiadania przez cudzoziemca źródła stabilnego i regularnego dochodu oraz miejsca zamieszkania na terytorium RP. W dalszym ciągu utrzymany jest wymóg osiągania wynagrodzenia nie niższego niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku. Wysokość wynagrodzenia nie będzie mogła być niższa niż minimalne wynagrodzenie niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego, stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca.

Koniec handlu w niedzielę przez „placówki pocztowe” niebędące placówkami pocztowymi

1 lutego 2022 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Ustawodawca zauważył, że niektóre placówki handlowe korzystają ze zwolnienia z zakazu handlu w niedziele i święta przez świadczenie usług pocztowych i stwierdził, że jest to niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji i godzi w cel regulacji.

W związku z tym wprowadzono zasadę, że działalność pocztowa ma stanowić przeważającą działalność przedsiębiorcy, aby mógł korzystać ze zwolnienia z ww. zakazu. O przeważającej działalności będzie można mówić wówczas, gdy działalność ta stanowić będzie co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży. Ustawodawca wprowadza też narzędzie do kontroli, czy dana placówka handlowa spełnia to wymaganie, poprzez obowiązek prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży z podziałem na przychód z działalności pocztowej oraz przychód z pozostałej działalności. Nieprowadzenie ewidencji będzie sankcjonowane grzywną od 1.000 zł do 100.000 zł.

e-Faktury

Na podpis Prezydenta oczekuje ustawa nowelizująca ustawę o VAT, wprowadzająca tzw. e-Faktury. Jeśli ustawa zostanie podpisana, to wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku.

Utworzony zostanie Krajowy System e-Faktur, czyli narzędzie umożliwiające wystawianie faktur elektronicznych, zwanych w ustawie „fakturami ustrukturyzowanymi”. Każda faktura będzie posiadała indywidualny numer identyfikacyjny.

Zmiany dotyczące korekt

Nie będzie już obowiązku wystawienia faktury korygującej, gdy po wystawieniu faktury udzielono obniżki ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty oraz udzielono opustów i obniżek cen po dokonaniu sprzedaży. Decyzja w zakresie wystawiania bądź niewystawiania korekty będzie leżała w gestii podatnika.

Podatnik będzie wystawiał korektę, jeśli podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana na fakturze uległa zmianie.

W fakturze korygującej nie będzie obowiązku wskazywania przyczyny korekty, pozostanie jednak taka możliwość.

Podmioty uprawnione do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

Wśród osób uprawnionych do korzystania w Krajowego Systemu e-Faktur znajdują się:

 1. Podatnik
 2. Podmioty wskazane przez podatnika
 3. Organy egzekucyjne i komornicy sądowi i osoby fizyczne przez nich wskazane
 4. Osoby fizyczne wskazane w zawiadomieniu o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z Systemu, którym podatnik nadał uprawnienia do korzystania z Systemu.

Funkcje Krajowego Systemu e-Faktur

System zawiera wzór dokumentu e-Faktury. Oprogramowanie będzie udostępnione na stronie internetowej, której adres podany zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Krajowy System e-Faktur będzie umożliwiał między innymi:

 1. Czynności związane z uwierzytelnianiem użytkowników, nadawaniem i odbieraniem uprawnień
 2. Wystawianie e-Faktur
 3. Dostęp do e-Faktur
 4. Otrzymywanie e-Faktur
 5. Przechowywanie e-Faktur
 6. Oznaczanie e-Faktur numerem identyfikującym
 7. Analizę i kontrolę prawidłowości danych z e-Faktur.

E-Faktury będą przechowywane w Systemie przez 10 lat licząc od końca roku, w którym zostały wystawione. Po upływie tego okresu podatnik będzie obowiązany do przechowywania e-Faktur poza Systemem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Data wystawienia i otrzymania e-Faktury

Dzień wystawienia e-Faktury będzie dniem jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur. System będzie umożliwiał (za zgodą odbiorcy) otrzymywanie takich faktur. Datą otrzymania będzie dzień przydzielenia w Systemie numeru identyfikującego e-Fakturę.

Skrócony czas zwrotu podatku dla podatników wystawiających e-Faktury

Podatnicy korzystający z Krajowego Systemu e-Faktur będą otrzymywali zwrot podatku w terminie 40 dni od dnia złożenia rozliczenia, jeśli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

 1. Podatnik wystawiał wyłącznie e-Faktury na:
  1. Sprzedaż
  2. Dostawę
  3. Świadczenie usług
  4. Wewnątrzwspólnotową dostawę towarów
  5. Sprzedaż, dostawę i świadczenie usług jeśli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem tych czynności,
 2. Kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach i wykazana w deklaracji nie przekracza 3.000 zł,
 3. Podatnik przez 12 miesięcy poprzedzających okres rozliczeniowy, za który występuje o zwrot:
  1. Był czynnym podatnikiem VAT
  2. Składał deklaracje za każdy okres rozliczeniowy
  3. Posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK.

Koniec pozwoleń na budowę małych domów jednorodzinnych

3 stycznia 2022 roku wejdzie w życie nowelizacja prawa budowlanego.

Pozwolenie na budowę nie będzie wymagane dla budynków, które są równocześnie:

 1. Wolnostojące
 2. Nie więcej niż dwukondygacyjne
 3. Mieszkalne
 4. Jednorodzinne
 5. Mają nie więcej niż 70m2
 6. Ich obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane
 7. Ich budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Zamiast pozwolenia na budowę, wprowadzono konieczność zgłoszenia budowy organowi administracji architektoniczno-budowlanej, do którego – oprócz standardowych dokumentów – dołączane będzie oświadczenie inwestora, że budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Inwestor do zgłoszenia będzie także załączał oświadczenie, że przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w razie nieustanowienia kierownika budowy, oraz że dołączona dokumentacja jest kompletna.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej nie będzie sprawdzał zgłoszenia pod kątem zgodności projektu z ustaleniami MPZP oraz przepisami ani kompletności projektu. Nie będzie także możliwości wniesienia sprzeciwu przez ww. organ, a zatem do wykonywania robót będzie można przystąpić od razu po doręczeniu zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Na terenie budowy – pomimo braku obowiązku ustanawiania kierownika – utrzymana zostanie konieczność umieszczenia tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia dot. bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Do użytkowania budynku można przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeśli organ nie zgłosi sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Do zawiadomienia nie trzeba dołączać oryginału dziennika budowy oraz projektu technicznego. Inwestor będzie zamiast tego dołączał oświadczenie o:

 1. dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz o
 2. zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

Do budowy, w stosunku do której przed 3 stycznia 2022 roku wydano decyzję o pozwoleniu na budowę lub dokonano zgłoszenia, zastosowanie znajdą przepisy dotychczasowe. Podobnie w przypadku postępowań w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia, wszczętych i niezakończonych przed ww. dniem.