Skip to main content
Biuletyn

Zmiany w ruchu Nowe regulacje dot. kształcenia i zatrudniania kierowców zawodowych

By 29 października 20211 lipca, 2022No Comments

Spis treści

Zmiany w ruchu drogowym

Nowe regulacje dot. kształcenia i zatrudniania kierowców zawodowych

14 października 2021 roku Sejm uchwalił ustawę nowelizującą ustawę o transporcie drogowym.

Od wejścia w życie nowelizacji, do wniosku o wydanie świadectwa kierowcy dołączać będzie trzeba dodatkowo kopię karty kwalifikacji kierowcy, wydaną w państwie członkowskim Unii Europejskiej z aktualnym wpisem kodu 95 albo kopię prawa jazdy wydanego w państwie UE z takim kodem. Dla przypomnienia tylko wskazujemy, że kod 95 w prawie jazdy stanowi potwierdzenie kwalifikacji kierowcy zawodowego.

Wprowadzono narzędzie zwane „profilem kierowcy zawodowego”, zawierające zestaw danych opisujących osobę ubiegającą się o wpis w prawie jazdy kodu 95, wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej i karty kwalifikacji kierowcy oraz wykonanie badań lekarskich i psychologicznych. Profil będzie konieczny do przystąpienia do uzyskania kwalifikacji kierowcy zawodowego.

Ustanowiony zostanie nowy dokument, zwany „kartą kwalifikacji kierowcy” potwierdzający uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, dla osoby, której nie można wydać prawa jazdy z wpisem kodu 95.

Obecnie kierowca posiadający prawo jazdy kategorii D albo D+E do ukończenia 23. roku życia może być zatrudniony wyłącznie przy wykonywaniu regularnych przewozów osób na liniach komunikacyjnych na trasie nieprzekraczającej 50 km. Cenzus wieku zostanie w tym przypadku obniżony do 21 lat.

Nowe sytuacje, w których policjant zatrzyma prawo jazdy

Pod obrady Sejmu został przyjęty rządowy projekt ustawy zmieniającej prawo o ruchu drogowym.

Poszerzeniu ulegnie katalog sytuacji uzasadniających zatrzymanie przez policjanta prawa jazdy – prawo jazdy będzie zatrzymywane w razie wykonywania przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf przez kierowcę nieposiadającego własnej, ważnej karty kierowcy lub wykresówki, posługiwania się przez kierowcę kartą lub wykresówką, która nie jest jego własną, bądź korzystania przez kierowcę z narzędzi umożliwiających przerabianie danych rejestrowanych przez tachograf.

Podwyższenie grzywien za wykroczenia drogowe

Powyższa ustawa zakłada także nowelizację kodeksu wykroczeń, podnosząc górną granicę grzywny za niektóre wykroczenia z 5.000 zł do 30.000 zł. Dotyczy to wykroczeń z Rozdziału XI przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, czyli wszystkich wykroczeń drogowych. Warto zauważyć, że podwyższeniu ulegnie także maksymalna grzywna w postępowaniu mandatowym dotyczącym wykroczeń drogowych – do 5.000 zł.

Dodatkowo dolna granica grzywny, która będzie orzekana za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu czy wyprzedzanie na pasach, wyniesie 1.500 zł. Podobnie w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h. Jeśli w ciągu dwóch lat przed dniem popełnienia wykroczenia sprawca był już prawomocnie ukarany za takie wykroczenie, grzywna nie może być niższa niż 3.000 zł. Naruszenie zakazu wyprzedzania będzie skutkowało grzywną nie niższą niż 1.000 zł, zaś ponowne naruszenie – 2.000 zł. Prowadzenie pojazdu bez uprawnień będzie karane grzywną nie niższą niż 1.000 zł oraz obligatoryjnym zakazem prowadzenia pojazdów.

W postępowaniu mandatowym maksymalna grzywna za niewskazanie na żądanie uprawnionego organu, komu powierzyło się pojazd do kierowania lub używania, wyniesienie 8.000 zł.

Jeśli ukarany uiści kwotę wynikającą z mandatu bezpośrednio funkcjonariuszowi, który ją nałożył, wysokość grzywny ulegnie obniżeniu o 10%.

Więcej punktów karnych i wydłużenie okresu, po którym punkty się „zerują”

Maksymalna liczba punktów karnych za jedno naruszenie zostanie podwyższona z 10 do 15 punktów. Informacja o liczbie punktów nie będzie już usuwana po 1 roku od dnia uprawomocnienia się kary, a po upływie dwóch lat, pod warunkiem uiszczenia grzywny. Jeśli kierowca nie odmówi przyjęcia mandatu, punkty mogą być usunięte po upływie roku od dnia naruszenia.

Stawki ubezpieczeń pojazdów zależne od wykroczeń popełnianych przez właścicieli

Zakłady ubezpieczeń będą otrzymywać i przetwarzać informacje o naruszeniach przez kierowców zasad ruchu drogowego i liczbie otrzymanych punktów karnych na cele wyceny i zawierania umów ubezpieczeniowych.

eTIR – szybsza procedura celna

W podjętej przez ONZ Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów w zastosowaniem karnetów TIR wprowadzono nową procedurę – tak zwaną „procedurę eTIR”, realizowaną w drodze elektronicznej wymiany danych, stanowiącą odpowiednik karnetu TIR.

Jeśli zmiany zostaną przyjęte przez państwa ONZ, posiadacz karnetu TIR będzie mógł zgłosić zamiar objęcia towarów nową procedurą. Od momentu przyjęcia tego zgłoszenia przez właściwe organy, eTIR będzie stanowił prawny odpowiednik przyjętego karnetu TIR.

Docelowo nowa regulacja ma skrócić procedury celne na graniach państw.

Okresowe obniżenie stawek na drogach płatnych

Rozporządzeniem Rady Ministrów okresowo zmienione zostały stawki opłaty elektronicznej za przejazd 1 kilometra drogi krajowej lub jej odcinka klasy A, S, GP i G – do 70 % stawek. Dotyczy to autostrad (A – m.in. A1, A4), dróg ekspresowych (S – m.in. S1) i wybranych dróg krajowych (GP i G). Obniżenie obowiązuje w dniach od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.