Skip to main content
Biuletyn

Zawezwanie do próby ugodowej nie przerwie już biegu przedawnienia

By 29 lipca 20211 lipca, 2022No Comments

Zawezwanie do próby ugodowej nie przerwie już biegu przedawnienia

Przypomnijmy, że roszczenia majątkowe co do zasady ulegają przedawnieniu, co oznacza, że po określonym czasie dłużnik może uchylić się od zaspokojenia roszczenia. Termin przedawnienia wynosi obecnie (z wieloma wyjątkami) 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata. Termin przedawnienia może być przerwany lub zawieszony – w przypadku przerwania termin biegnie na nowo, zaś w przypadku zawieszenia termin biegnie dalej od dnia ustania zawieszenia. Najprościej rzecz ujmując, jeśli czas trwania przerwy i czas trwania zawieszenia w przypadku takiego samego terminu są jednakowe, to przerwany termin upłynie później, niż termin zawieszony.

Przerwanie biegu przedawnienia następuje przez każdą czynność przed sądem, uznanie roszczenia czy wszczęcie mediacji. Bieg przedawnienia ulega zawieszeniu między innymi na czas trwania siły wyższej, z powodu której uprawniony nie może dochodzić roszczenia przed sądem lub odpowiednim organem.

Rząd zwrócił uwagę, że zdarza się, że wierzyciele, chcąc przerwać bieg terminu przedawnienia, zamiast wnosić pozew, składali do sądu wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Taki wniosek skutkuje wszczęciem postępowania pojednawczego, podczas którego sąd nakłania strony do zawarcia ugody. W orzecznictwie wskazywano, że nie zawsze wniosek o zawezwanie do próby ugodowej przerwie bieg terminu przedawnienia, jednak nie było to oczywiste i powodowało wiele rozbieżności. Przyczyn decydowania się na postępowanie pojednawcze, zamiast powództwa można upatrywać przede wszystkim w kosztach postępowania – opłata od pozwu jest zmienna i zależy od wysokości roszczenia, zaś opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej wynosi 1/5 opłaty od pozwu.

Projekt nowelizacji kodeksu cywilnego zakłada jednoznaczne zakwalifikowanie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej jako zdarzenie zawieszające bieg terminu przedawnienia. Zawieszenie będzie obowiązywało przez czas trwania postępowania pojednawczego.

Dodatkowo z przesłanek przerwania biegu przedawnienia usunięta zostanie mediacja. Przedawnienie roszczeń objętych umową o mediację będzie zawieszone na czas trwania mediacji.