Skip to main content
Biuletyn

Zarząd spółki

By 21 grudnia 20201 lipca, 2022No Comments

Zarząd

Powołanie i odwołanie członków zarządu

Rada nadzorcza

Rada dyrektorów

Walne zgromadzenie

Zwołanie walnego zgromadzenia

Przebieg walnego zgromadzenia

Zmiana umowy spółki i emisja akcji

Zwykła emisja akcji

Upoważnienie zarządu do emisji akcji

Warunkowa emisja akcji

Rozwiązanie i likwidacja spółki

Likwidacja

Podział majątku w toku likwidacji

Przejęcie majątku przez jednego akcjonariusza bez likwidacji

Odpowiedzialność cywilnoprawna

Odpowiedzialność za działania dokonane przy tworzeniu spółki

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce przez członków organów

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki

Zarząd

Zarząd prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje. Składa się z co najmniej jednego członka. Zasady reprezentacji spółki przez zarząd wieloosobowy są tożsame jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjnej.

Czynność między jedynym akcjonariuszem a spółką, jeśli członkiem zarządu jest jedyny akcjonariusz, wymaga formy aktu notarialnego. O każdej takiej czynności notariusz zawiadamia sąd rejestrowy (art. 30067 k.s.h.).

Powołanie i odwołanie członków zarządu

Akcjonariusze powołują, odwołują i zawieszają w czynnościach z ważnych powodów członków zarządu, chyba, że umowa spółki stanowi inaczej.

Jeśli w spółce ustanowiono radę nadzorczą, to ten organ ma uprawnienie do powoływania, odwoływania i zawieszania w czynnościach z ważnych powodów członków zarządów, chyba, że umowa spółki stanowi inaczej (art. 30062 k.s.h.).

Rada nadzorcza

Rada nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą akcjonariuszy, chyba, że umowa spółki przewiduje inny sposób (art. 30068 k.s.h.).

Zadania rady nadzorczej:

 1. stały nadzór nad działalnością spółki
 2. ocena prawidłowości i rzetelności sprawozdań
 3. ocenia wniosków zarządu dot. podziału zysku lub pokrycia straty
 4. składanie walnemu zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników ww. ocen.

Umowa spółki może rozszerzyć uprawnienia rady nadzorczej, a w szczególności przewidywać, że zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej przed dokonaniem określonych w umowie spółki czynności. Rada nadzorcza może określić uchwałą czynności, do których podjęcia zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 30069 k.s.h.).

W przypadku zawieszenia członków zarządu lub wygaśnięcia mandatu z przyczyny innej niż upływ kadencji, rada nadzorcza może delegować członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu (art. 30070 k.s.h.).

Rada dyrektorów

Co ważne, ilekroć w ustawie jest mowa o zarządzie lub członkach zarządu spółki, w przypadku spółki w której powołano radę dyrektorów, należy przez to rozumieć odpowiednio radę dyrektorów lub dyrektorów (art. 4 § 21 k.s.h.).

Rada dyrektorów prowadzi sprawy spółki, reprezentuje spółkę oraz sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw spółki. Składa się z jednego bądź większej liczby członków (art. 30073 k.s.h.). Dyrektorów powołują i odwołują oraz zawieszają w czynnościach, z ważnych powodów, akcjonariusze uchwałą, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Zasady reprezentacji spółki przez wieloosobową radę są analogiczne jak w przypadku reprezentacji spółki przez zarząd (art. 30078 k.s.h.).

Jeśli rada dyrektorów jest wieloosobowa, to wymagane jest działanie kolektywne, chyba, że umowa spółki lub regulamin rady dyrektorów stanowi inaczej.

Uchwały rady dyrektorów, poza innymi sprawami wymienionymi w ustawie lub umowie spółki, wymaga (art. 30075 k.s.h.):

 1. podejmowanie decyzji o strategicznym znaczeniu dla spółki;
 2. ustalanie rocznych i wieloletnich planów biznesowych;
 3. ustalenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa spółki i ukształtowanie podstawowych funkcji związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Rada dyrektorów ma analogiczne do zarządu uprawnienie do powoływania i odwoływania prokurentów.

Z wyjątkiem uprawnień wskazanych powyżej, regulamin rady dyrektorów lub uchwała rady dyrektorów mogą delegować niektóre albo wszystkie czynności prowadzenia przedsiębiorstwa spółki na jednego dyrektora albo niektórych dyrektorów (dyrektorzy wykonawczy). Dyrektorzy niebędący dyrektorami wykonawczymi (dyrektorzy niewykonawczy) sprawują stały nadzór nad prowadzeniem spraw spółki (art. 30076 k.s.h.). W celu prowadzenia przedsiębiorstwa spółki można ustanowić w spółce komitet wykonawczy, składający się z dyrektorów wykonawczych.

Dyrektorzy niewykonawczy mają obowiązek oceny prawidłowości i rzetelności sprawozdań i składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. W tym zakresie ich obowiązki są zbliżone do uprawnień rady nadzorczej. W celu sprawowania stałego nadzoru nad prowadzeniem spraw spółki może zostać powołany komitet rady dyrektorów, w skład którego wchodzą wyłącznie dyrektorzy niewykonawczy. Każdy dyrektor niewykonawczy może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od dyrektorów i pracowników spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz żądać od dyrektorów i pracowników spółki przedstawienia radzie dyrektorów lub jej komitetowi na ich najbliższych posiedzeniach określonych dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień (art. 30076 § 5 k.s.h.).

Czynność między jedynym akcjonariuszem a spółką, jeśli dyrektorem jest jedyny akcjonariusz, wymaga formy aktu notarialnego. O każdej takiej czynności notariusz zawiadamia sąd rejestrowy (art. 30079 k.s.h.).

Walne zgromadzenie

Uchwały akcjonariuszy są podejmowane na walnym zgromadzeniu albo poza walnym zgromadzeniem na piśmie albo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 30080 k.s.h.). Głosowanie na piśmie jest dopuszczalne, jeśli wszyscy akcjonariusze wyrazili w formie dokumentowej zgodę na taki tryb głosowania. Głosowanie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej będzie dopuszczalne, jeśli przewiduje to umowa spółki lub jeśli wszyscy akcjonariusze wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej.

Podjęcia uchwały wymagają następujące czynności:

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 2. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 3. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, chyba że umowa spółki stanowi inaczej;
 4. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych;
 5. zawarcie umowy o zarządzanie spółką zależną.

Walne zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba, że przepisy lub umowa spółki stanowią inaczej (art. 30094 § 1 k.s.h.).

Zwołanie walnego zgromadzenia

Zasady dotyczące zwołania i przeprowadzania zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy nie odbiegają za bardzo od zasad zwołania i przeprowadzania zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej.

Podobnie, jak w przypadku spółki akcyjnej, akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 ogólnej liczby głosów lub akcji mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad (art. 30085 k.s.h.). Żądanie zwołania takiego zgromadzenia przedkładane jest zarządowi w formie dokumentowej. Jeśli w terminie 2 tygodni od przedstawienia żądania, zarząd nie zwoła walnego zgromadzenia, sąd rejestrowy może upoważnić do tego akcjonariuszy. Jeśli walne zgromadzenie na żądanie akcjonariuszy się odbyło, to akcjonariusze uczestnicząc w nim powinni podjąć uchwałę w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia przez spółkę. Z nałożonego uchwałą akcjonariuszy obowiązku pokrycia kosztów zgromadzenia może zwolnić akcjonariuszy sąd rejestrowy.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 ogólnej liczby głosów lub ogólnej liczby akcji mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dziesięć dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia w formie dokumentowej (art. 30086 k.s.h.).

Walne zgromadzenie zwołuje się pocztą elektroniczną na adres akcjonariusza wpisany do rejestru akcjonariuszy lub za pomocą listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską. Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu wysyła się co najmniej dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia (art. 30087 k.s.h.).

Walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki, chyba, że umowa wskazuje inne miejsce, lub wszyscy akcjonariusze wyrazili zgodę w formie dokumentowej na odbycie zgromadzenia poza siedzibą spółki (art. 30088 k.s.h.). Jeśli walne zgromadzenie odbywa się poza terytorium Polski, nie może podejmować uchwał wymagających umieszczenia w protokole notarialnym.

Podobnie jak w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że wszystkie akcje są reprezentowane na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały (art. 30089 k.s.h.). Podobnie w przypadku podjęcia uchwały pomimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia (art. 30090 k.s.h.).

Uprawnionym do udziału w walnym zgromadzeniu jest osoba wpisana do rejestru akcjonariuszy na trzy dni przed dniem walnego zgromadzenia.

Umowa spółki może przewidywać możliwość uczestnictwa w walnym zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez:

 1. transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
 2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad;
 3. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia (art. 30092 k.s.h.).

Przebieg walnego zgromadzenia

Większością 2/3 głosów walne zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach (nie dłuższe niż 30 dni łącznie). Zmiana kolejności bądź usuwanie spraw umieszczonych w porządku obrad możliwe jest jedynie po jednomyślnej uchwale walnego zgromadzenia (art. 30094 § 2 i § 3 k.s.h.).

Dopuszczalne jest uczestnictwo w walnym zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu osobiście bądź przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy dokumentowej pod rygorem nieważności. Pełnomocnikami nie mogą być członek zarządu ani pracownik spółki (art. 30095 k.s.h.).

Akcjonariusz nie może w żaden sposób głosować przy podejmowaniu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu (art. 30096 k.s.h.).

Co do zasady, uchwały zapadają bezwzględną większością głosów (chyba, że ustawa lub umowa spółki stanowią inaczej).

Większości ¾ głosów wymagają następujące sprawy:

 1. zmiana umowy spółki,
 2. zbycie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
 3. emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,

rozwiązanie spółki

– chyba, że umowa spółki przewiduje surowsze warunki (art. 30098 § 2 k.s.h.)

 1. zawarcie przez spółkę umowy przyznającej prawa do objęcia akcji podczas warunkowej emisji (art. 300114 § 3 k.s.h.)
 2. zapobieżenie rozwiązaniu spółki przy zachowaniu kworum ½ (art. 300120 § 4 k.s.h.)
 3. zbycie w toku likwidacji składników majątku spółki na rzecz byłego członka zarządu, rady nadzorczej lub biegłego rewidenta przy zachowaniu kworum ½ (art. 300121 § 2 k.s.h.)
 4. przejęcie w toku likwidacji majątku przez jednego akcjonariusza z obowiązkiem spłaty wierzycieli i akcjonariuszy przy zachowaniu kworum ½ (art. 300122 § 1 k.s.h.).

Większości 4/5 głosów wymaga podjęcie uchwały, na mocy której:

 1. akcjonariusze mogą zostać pozbawieni prawa poboru nowych akcji w całości lub w części (art. 300106 § 2 k.s.h.)
 2. nastąpi warunkowa emisja akcji (art. 300115 § 2 k.s.h.).

Zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy sprawa, wymaga uchwała w przedmiocie zmiany umowy spółki (art. 30098 § 3 k.s.h.):

 1. zwiększająca świadczenia akcjonariuszy
 2. uszczuplająca prawa indywidualne.

Jeśli w spółce istnieją akcje o różnych uprawnieniach, uchwała dotycząca zmiany spółki naruszająca prawo akcjonariuszy danego rodzaju akcji powinna być podjęta w drodze oddzielnego głosowania grupami akcji jednorodzajowych, których prawa są naruszane. Wówczas w grupie uchwała zapada większością głosów wymaganą do podjęcia tego rodzaju uchwały na walnym zgromadzeniu (art. 30098 § 4 k.s.h.).

Głosowanie jest jawneTajne głosowanie zarządza się na żądanie co najmniej jednego akcjonariusza oraz przy podejmowaniu uchwał w sprawach dotyczących członków organów spółki:

 1. powołanie
 2. odwołanie
 3. zawieszenie w czynnościach
 4. udzielenie absolutorium
 5. pociągnięcie do odpowiedzialności (art. 30099 k.s.h.).

Uchwały zamieszcza się w protokole. W przeciwieństwie do spółki akcyjnej, w PSA istnieje wymóg protokołów notarialnych jedynie dla uchwał dotyczących zmiany umowy spółki (art. 300100 k.s.h.).

Przepisy dotyczące zaskarżania (uchylenia lub stwierdzenia nieważności) uchwał akcjonariuszy spółki akcyjnej stosuje się odpowiednio do zaskarżenia uchwał PSA (art. 300101 k.s.h.).

Zmiana umowy spółki i emisja akcji

Zmiana umowy spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru (art. 300102 k.s.h.). Zarząd obowiązany jest zgłosić zmianę umowy do KRS, przy czym zgłoszenie nie może nastąpić po upływie sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie.

Przepisy dotyczące rejestracji umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (terminu zgłoszenia, braków w zgłoszeniu, odmowy wpisu) stosuje się odpowiednio do PSA.

Zwykła emisja akcji

Emisja akcji wymaga zmiany umowy spółki. Zachowanie wymogów przepisów o zmianie umowy nie jest wymagane, jeśli emisja następuje uchwałą akcjonariuszy podejmowaną na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki, przewidujących maksymalną liczbę akcji i termin emisji (art. 300103 k.s.h.).

Uchwała o emisji akcji powinna określać (art. 300104 k.s.h.):

 1. liczbę, serie i numery akcji
 2. uprzywilejowanie związane z akcjami, jeżeli uchwała przewiduje uprzywilejowanie akcji nowej emisji
 3. cenę emisyjną akcji lub upoważnienie zarządu albo rady nadzorczej do oznaczenia ceny emisyjnej
 4. datę, od której nowe akcje mają uczestniczyć w dywidendzie
 5. terminy i sposób wnoszenia wkładów na pokrycie obejmowanych akcji lub upoważnienie zarządu albo rady nadzorczej do wskazania tych terminów w umowie objęcia akcji
 6. przedmiot wkładów niepieniężnych oraz osoby, które mają objąć akcje za takie wkłady, łącznie z podaniem liczby akcji, które mają przypaść każdej z nich, jeżeli akcje mają być objęte za wkłady niepieniężne
 7. jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest świadczenie pracy lub usług – także rodzaj i czas świadczenia pracy lub usług.

Akcje nowej emisji są obejmowane na podstawie umowy objęcia akcji, zawieranej pomiędzy spółką a subskrybentem w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Spółka zobowiązuje się wyemitować akcje na rzecz subskrybenta, a subskrybent zobowiązuje się do wniesienia wkładu (art. 300105 k.s.h.).

Jeśli umowa nie stanowi inaczej, wszyscy akcjonariusze mają prawo poboru – prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji proporcjonalnie do liczby swoich dotychczasowych akcji. Oferta objęcia akcji jest składana w sposób właściwy dla dokonywania zawiadomień o walnym zgromadzeniu. Termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty nie może być krótszy niż czternaście dni od dnia złożenia przez spółkę oferty. Akcjonariusze, przyjmując ofertę mogą złożyć oświadczenie o objęciu określonej liczby akcji w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Zarząd przydziela te akcje proporcjonalnie do zgłoszeń (art. 300106 k.s.h.).

Emisję akcji zgłasza się do rejestru. Akcje nowej emisji powstają z chwilą wpisu (art. 300107 k.s.h.).

Upoważnienie zarządu do emisji akcji

Umowa spółki może upoważnić zarząd do emisji akcji na okres nie dłuższy niż 5 lat. Upoważnienie może być wykonywane przez dokonanie jednej lub kilku emisji (art. 300110 k.s.h.).

Dla emisji akcji przez zarząd przewidziano następujące ograniczenia (art. 300110 § 3-5 k.s.h.):

 1. zakres upoważnienia nie może przekraczać ¼ ogólnej liczby akcji wyemitowanych przez spółkę na dzień udzielenia upoważnienia
 2. zarząd może emitować akcje tylko za wkłady pieniężne (chyba, że upoważnienie przewiduje emitowanie akcji za aporty)
 3. zakaz emisji akcji uprzywilejowanych
 4. zakaz przyznawania akcjonariuszom uprawnień indywidualnych
 5. pozbawienie prawa poboru wymaga uchwały akcjonariuszy (przy czym umowa spółki może upoważnić zarząd pod pozbawienia prawa poboru zgodnie z art. 300113 k.s.h.).

Uchwała przyznająca zarządowi ww. upoważnienie powinna być umotywowana.

Uchwała zarządu podjęta w granicach upoważnienia zawartego w umowie spółki zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o emisji akcji.

Warunkowa emisja akcji

Walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o emisji akcji, z zastrzeżeniem że osoby, którym przysługuje prawo do objęcia akcji, wykonają je na określonych warunkach (art. 300114 k.s.h.).

Uchwała o warunkowej emisji akcji może zostać podjęta w celu przyznania praw do objęcia akcji:

 1. obligatariuszom obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa
 2. osobom, które uzyskały te prawa na podstawie umowy zawartej ze spółką
 3. posiadaczom warrantów subskrypcyjnych.

Liczba warunkowo wyemitowanych akcji nie może przekraczać dwukrotności liczby wszystkich wyemitowanych przez spółkę akcji z chwili podejmowania uchwały o emisji.

Uchwała o warunkowej emisji akcji powinna określać w szczególności (art. 300115 k.s.h.):

 1. maksymalną liczbę warunkowo emitowanych akcji
 2. cenę emisyjną tych akcji albo parytet zamiany obligacji zamiennych na akcje
 3. cel warunkowej emisji akcji
 4. termin wykonania prawa do objęcia warunkowo emitowanych akcji
 5. określenie grona osób uprawnionych do objęcia warunkowo emitowanych akcji.

W celu warunkowej emisji akcji spółka może emitować warranty subskrypcyjne – papiery wartościowe, uprawniające ich posiadacza do objęcia akcji z wyłączeniem prawa poboru (art. 300119 k.s.h.). Termin do wykonania prawa z warrantu nie może przekraczać 10 lat.

Warunkową emisję akcji zarząd zgłasza do KRS. Prawa do objęcia akcji mogą być przyznane dopiero po dokonaniu wpisu (art. 300116 k.s.h.).

Osoby uprawnione do objęcia ak