Skip to main content
Biuletyn

VAT – nowe szczególne procedury rozliczania w UE

By 31 maja 20211 lipca, 2022No Comments

Spis treści

VAT – nowe szczególne procedury rozliczania w UE

Platforma sprzedażowa nie jest dostawcą towarów, ale nim jest, czyli fikcja prawna w ustawie o VAT

Procedura unijna rozliczania podatku od towarów i usług

Procedura nieunijna rozliczania podatku od usług

Procedura importu

Szczególna procedura deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu

 

VAT – nowe szczególne procedury rozliczania w UE

W celu wdrożenia dyrektyw unijnych – pakietu VAT e-commerce, rząd zaproponował kolejną nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług.

Platforma sprzedażowa nie jest dostawcą towarów, ale nim jest, czyli fikcja prawna w ustawie o VAT

Projekt jest istotny w szczególności dla podmiotów prowadzących platformy handlowe, portale lub podobne środki elektroniczne (zwane w ustawie „interfejsem elektronicznym”), ułatwiające sprzedaż na odległość pomiędzy konsumentami z UE a dostawcami spoza UE lub dostawcami oferującymi towary importowane spoza UE. Podatnik prowadzący taką platformę będzie traktowany (w świetle prawa podatkowego), jakby samodzielnie otrzymał towary i dokonał ich dostawy. Dotyczy to podatnika:

  1. ułatwiającego sprzedaż na odległość towarów importowanych w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro,
  2. ułatwiającego dokonanie na terytorium UE przez podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium UE wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość,
  3. ułatwiającego dokonanie na terytorium UE przez podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium UE dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem.

Wobec tego ciężar wykonania obowiązków podatkowych przeniesiony zostanie z rzeczywistych dostawców na podmioty prowadzące platformy sprzedażowe.

Procedura unijna rozliczania podatku od towarów i usług

Procedura unijna polega na rozliczeniu VAT należnego państwu członkowskiemu konsumpcji (zakończenia wysyłki lub miejsca świadczenia usług) za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji (siedziby dostawcy lub usługodawcy).

Z procedury unijnej będą mogli korzystać podatnicy, którzy:

  1. dokonują wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość,
  2. ułatwiają dostawę towarów przez platformę, jeśli wysyłka lub transport towarów rozpoczyna się i kończy na terytorium tego samego państwa członkowskiego,
  3. posiadają siedzibę na terytorium UE, ale nie posiadają siedziby na terytorium państwa członkowskiego konsumpcji i świadczą usługi na rzecz osób niebędących podatnikami.

Podatnik może złożyć zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania z procedury unijnej w państwie swojej siedziby. Procedura unijna ma zastosowanie do wszystkich dostaw towarów lub każdego świadczenia usług objętych tą procedurą, dokonywanych przez tego podatnika na terytorium Unii Europejskiej.

Podatnicy stosujący procedurę unijną obowiązani są prowadzić ewidencję transakcji objętych procedurą oraz składać elektronicznie kwartalne deklaracje VAT do końca miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Procedura nieunijna rozliczania podatku od usług

Projekt wprowadza także procedurę nieunijną, dotyczącą niektórych usług, świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami przez podmioty zagraniczne (nieposiadające siedziby na terytorium UE). Procedura nieunijna polega na rozliczeniu VAT należnego z tytułu świadczenia usług państwu członkowskiemu konsumpcji (końcowego świadczenia usług) za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji (wybranego przez podmiot zagraniczny).

Procedura importu

Projekt zakłada również wprowadzenie szczególnej procedury dotyczącej sprzedaży na odległość towarów importowanych o wartości nieprzekraczającej 150 euro („procedura importu”), polegającej na rozliczenie VAT należnego z tytułu sprzedaży państwu członkowskiemu konsumpcji za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji.

Z procedury importu mogą skorzystać podatnicy:

  1. Posiadający siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium UE
  2. Nieposiadający siedziby na terytorium UE, reprezentowani przez pośrednika
  3. Posiadający siedzibę na terytorium państwa trzeciego, z którym UE zawarła porozumienie o wzajemnej pomocy.

Podatnicy korzystający z procedury importu obowiązani są składać elektronicznie miesięczne deklaracje VAT w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (przy czym należy pamiętać, że termin upływa również gdy ostatni dzień przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy).

Podatnicy obowiązani są prowadzić elektroniczną ewidencję transakcji objętych procedurą importu.

Szczególna procedura deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu

W zakresie deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów, przewidziana została szczególna procedura, umożliwiająca osobie odpowiedzialnej za pobór podatku wykazywanie podatku w deklaracjach miesięcznych. Ta procedura znajdzie zastosowanie w przypadku importu towarów, będących przedmiotem sprzedaży na odległość umieszczonych w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro, których wysyłka lub transport kończy się na terytorium kraju, jeśli do tych towarów nie stosuje się szczególnej procedury importu.

Aby osoba odpowiedzialna za pobór podatku mogła stosować tą procedurę, powinna być operatorem pocztowym albo posiadać status upoważnionego przedsiębiorcy w rozumieniu unijnego kodeksu celnego.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli są Państwo zainteresowani doradztwem prawnym w zakresie podatków.