Skip to main content
Biuletyn

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

By 1 grudnia 20201 lipca, 2022No Comments

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wejdą w życie od 1 stycznia 2021 roku. Zauważyć należy jednak, iż podatnicy podatku CIT, których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowymi rozpoczął się przed 1 stycznia 2021 roku (a zakończy się po 31 grudnia 2020 roku), stosują do końca roku podatkowego przepisy dotychczasowe.

Spis treści:

 


Opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych

Nowelizacją planowane jest poszerzenie zakresu działania ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: „ustawa o CIT”), o spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz o spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosowanie ustawy o CIT do spółek jawnych ograniczono jednak do sytuacji, gdy wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży:

 • przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki, lub
 • aktualizacji informacji, o której mowa powyżej, w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników − do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki.

Szczegółowe wymagania dotyczące treści informacji, którą winna złożyć spółka jawna w celu uniknięcia opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, znajdą się w art. 1 ust. 4 ustawy o CIT.

W przypadku uzyskania statusu podatnika przez spółkę jawną, pierwszy rok podatkowy spółki będzie trwał od dnia, w którym spółka uzyskała status podatnika, do końca przyjętego roku obrotowego (art. 8, dodany ust. 2b ustawy o CIT). Gdy spółka jawna uzyska status podatnika, powinna zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości na dzień poprzedzający dzień uzyskania statusu oraz wydzielić w kapitale podstawowym zyski wypracowane w okresie, w którym spółka nie posiadała takiego statusu, jeśli nie zostały one podzielone pomiędzy wspólników (art. 9, dodany ust. 2e ustawy o CIT).

W związku z opodatkowaniem spółek komandytowych, wprowadzone zostanie zwolnienie od podatku dochodowego w kwocie stanowiącej 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie więcej jednak niż 60 000 zł w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej spółce. Wskazanego zwolnienia nie można będzie jednak zastosować w przypadku komandytariusza, który:

 • posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce będącej komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub
 • jest członkiem zarządu spółki będącej komplementariuszem albo spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce będącej komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub
 • jest podmiotem powiązanym z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce będącej komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

 


Spółka nieruchomościowa

Podobnie jak nowelizacja ustawy o PIT, także nowelizacja ustawy o CIT wprowadza pojęcie spółki nieruchomościowej, rozumiane analogicznie w obydwu ustawach – kwestie te nie będą zatem przedmiotem szczegółowych rozważań w niniejszej części, wobec opisania ich powyżej.

W zakres pojęcia „dochodów (przychodów)” osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej włączono także przychody z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej (art. 3 ust. 3, dodany pkt 4a ustawy o CIT).

Wprowadzony zostanie obowiązek podatkowy dla spółki nieruchomościowej (dodany art. 26aa ustawy o CIT), której prawa są zbywane, analogicznie jak w ustawie o PIT.

Podobnie, jak w przypadku ustawy o PIT, także w ustawie o CIT pojawi się obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego dla spółki nieruchomościowej, niemającej siedziby lub zarządu w Polsce (dodany art. 26c ustawy o CIT). Wymagania co do atrybutów osoby pełniącej funkcję przedstawiciela podatkowego są takie, jak w ustawie o PIT, nie będą zatem ponownie opisywane.

Obowiązek podatkowy i obowiązek ustanowienia przedstawiciela nie dotyczy spółek nieruchomościowych, podlegających w państwie UE lub państwie EOG opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Na spółkę nieruchomościową, która nie spełnia obowiązku płatnika, może zostać nałożona kara pieniężna przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika w wysokości do 1 000 000 zł.

Obowiązek informacyjny dotyczący przekazywania Szefowi KAS informacji o podatnikach mających udziały (lub inne prawa) w spółce nieruchomościowej został unormowany analogicznie, jak w ustawie o PIT (art. 27, dodane ust. 1e-1g ustawy o CIT).

Katalog podmiotów, których dotyczy podanie do publicznej wiadomości indywidualnych danych podatników, zostanie poszerzony o spółki nieruchomościowe (art. 27b ust. 2, dodany pkt 3 ustawy o CIT).

Zmiany w zasadach obliczania podstawy opodatkowania

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o CIT, przy uwzględnianiu dochodu, stanowiącego podstawę opodatkowania, nie będzie uwzględniało się strat podatnika, jeśli przejął on inny podmiot lub nabył przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, albo otrzymał wkład pieniężny, za który nabył przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, w wyniku czego:

 • przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności po takim przejęciu lub nabyciu w całości lub w części jest inny niż przed nabyciem lub
 • co najmniej 25% udziałów (akcji) podatnika posiada podmiot lub podmioty, które na dzień kończący rok podatkowy, w którym podatnik poniósł taką stratę, praw takich nie posiadały (art. 7 ust. 3, dodany pkt 7 ustawy o CIT).

Powyższy przypadek wyklucza uwzględnianie strat powstałych w związku z opisaną sytuacją podczas ustalania straty.

W przypadku uregulowania w całości lub w części zobowiązania przez wykonanie świadczenia niepieniężnego – obok spełnienia świadczenia z tytułu pożyczki czy dywidendy, pojawi się także podział pomiędzy wspólników (akcjonariuszy) majątku likwidowanej spółki albo spółdzielni jako podstawa do uznania za przychód wysokości zobowiązania uregulowanego w następstwie wskazanego świadczenia (art. 14a ust. 1 ustawy o CIT).

 


Zmiany w zakresie cen transferowych

Zmianie ulegnie również jedna z przesłanek ustalania i weryfikacji cen transferowych. Dotychczas przepisy dotyczące ww. ustalania i weryfikacji cen znalazły zastosowanie, jeżeli warunki transakcji realizowanej pomiędzy osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, odbiegają od warunków, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, z których żaden nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Po zmianie przepisy te będzie się stosowało do transakcji innej niż transakcja kontrolowana z podmiotem:

 • mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub
 • innym niż mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Odpadnie zatem niezbyt klarowna przesłanka odbiegania od warunków, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane. Podobnie, jak w przypadku ustawy o PIT, w ustawie o CIT także zostanie wprowadzony próg dokumentacyjny w wysokości 100.000 zł dla dokumentacji dotyczącej cen transferowych w przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotem mającym siedzibę (miejsce zamieszkania, zarząd) w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (art. 11k, dodany ust. 2a ustawy o CIT). W związku z powyższym, do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych obowiązaniu będą podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi dokonujący transakcji kontrolowanej lub transakcji innej niż transakcja kontrolowana z podmiotem mającym miejsce zamieszkania (siedzibę, zarząd) w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeśli wartość tej transakcji za rok podatkowy (obrotowy) przekroczy 100 000 zł, podmioty dokonujące transakcji kontrolowanej lub innej, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową oraz wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi – za rok obrotowy, przekracza 500 000 zł. W takich przypadkach lokalna dokumentacja cen transferowych powinna (podobnie jak w przypadku ustawy o PIT) zawierać uzasadnienie gospodarcze tej transakcji, w szczególności opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych.

 


Zmiany w zakresie stawek amortyzacyjnych

Wyłączona zostanie możliwość podnoszenia lub obniżania przez podatników stawek amortyzacyjnych w przypadku środków trwałych wykorzystywanych w działalności, z której dochody podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w okresie korzystania z tego zwolnienia (art. 16i. dodany ust. 1 ustawy o CIT).

 


Podwyższenie progu przychodów dla stawki 9%

Stawka podatku w wysokości 9% podstawy opodatkowania od przychodów innych niż z zysków kapitałowych dotychczas obowiązywała podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 1 200 000 euro – nowelizacją kwota ta zostanie podwyższona do 2 000 000 euro (art. 19 ust. 1 pkt 2).

 


Obowiązek informacyjny dot. strategii podatkowej

Podatkowe grupy kapitałowe oraz inni podatnicy, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro, będą obowiązani do sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. Szczegółowa treść takiej informacji znajdzie się w dodanym art. 27c ustawy o CIT. Informacja o strategii podatkowej powinna zostać zamieszczona na stronie internetowej podatnika w terminie do końca 12 miesiąca, następującego po zakończeniu roku podatkowego, którego dotyczy. W tym samym terminie podatnik powinien udostępnić adres strony internetowej naczelnikowi urzędu skarbowego – pod rygorem nałożenia kary pieniężnej w wysokości do 250 000 zł. Wskazana regulacja nie znajdzie zastosowania do podatników będących stroną umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s ust. 1 Ordynacji podatkowej.

 


Przedłużenie rozwiązań wprowadzonych w związku z COVID-19

Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 rozstanie przedłużona do końca miesiąca, w którym odwołany zostanie stan epidemii. Odliczeniu będą podlegać kwoty odpowiadające:

 • 200% darowizny – dla darowizny przekazanej od 1 października do 31 grudnia 2020 roku
 • 150% darowizny – dla darowizny przekazanej od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku
 • 100% darowizny – dla darowizny przekazanej od 1 kwietnia 2021 roku do końca miesiąca, w którym odwołany zostanie stan epidemii.

Zwolnienie z podatku przychodów z budynków zostanie przedłużone do końca miesiąca, w którym stan epidemii zostanie odwołany (art. 38ha ustawy o CIT). Podobnie pozostałe zwolnienia i ulgi, wprowadzone w związku z kryzysem spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-19.

 


Podatek dochodowy od osób prawnych – nowe rozwiązania dla spółek komandytowych i jawnych, nieujawnione w ustawie o CIT

Regulacje opisane poniżej wprowadzone zostaną ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 642 – dalej jako: „ustawa zmieniająca”), podobnie jak wskazane powyżej zmiany w ustawach o PIT i o CIT. Planowo powinny zatem wejść w życie od 1 stycznia 2021 roku.

Ratio legis podwójnego opodatkowania spółek komandytowych (na płaszczyźnie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz na płaszczyźnie zysków wypłacanych wspólnikom), które będzie efektem wprowadzonych zmian, wnioskodawca wywodzi ze stwierdzenia, iż prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej stało się wehikułem podatkowym, służącym do uzyskiwania korzyści podatkowej przez unikanie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy zmieniającej, spółka komandytowa może postanowić, że przepisy ustawy o CIT i o PIT, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą, stosuje się do spółki i przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w spółce począwszy od 1 maja 2021 roku – w takim przypadku spółka komandytowa uzyska status podatnika dopiero 1 maja 2021 roku.

Poniżej przedstawione zostaną najważniejsze kwestie, związane z objęciem spółki komandytowej i jawnej opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Do przychodów i kosztów uzyskania przychodów ww. spółek, nie zalicza się przychodów oraz kosztów, które stanowiły przychody lub koszty ich wspólników.

Do dochodów wspólników spółki komandytowej lub jawnej, uzyskanych z udziału w zyskach spółki, osiągniętych przed dniem, w którym spółka stała się podatnikiem podatku CIT, zastosowanie znajdą przepisy obowiązujące przed wejściem w życie ustawy zmieniającej.

Jeśli udziały w spółce komandytowej lub jawnej zostały nabyte lub objęte przez wspólnika, zanim spółka stała się podatnikiem podatku CIT, przychód wspólnika z tytułu:

 • Umorzenia udziałów lub wystąpienia ze spółki
 • Odpłatnego zbycia udziałów
 • Wniesienia udziałów do innej spółki tytułem aportu
 • Likwidacji spółki

pomniejsza się o wydatki na nabycie lub objęcie udziału w takiej spółce oraz o część odpowiadającą uzyskanej (przed dniem, w którym spółka stała się podatnikiem podatku CIT) przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

Przepisy dot. nieuwzględniania przy obliczaniu dochodu kosztów uzyskania przychodów oraz zwolnienia od podatku przychodów z tytułu udziału w zyskach stosuje się wyłącznie do przychodów z tytułu udziału w zyskach spółki jawnej bądź komandytowej wypracowanych od dnia, w którym spółka stała się podatnikiem podatku CIT.

Podatnicy będący wspólnikami spółki komandytowej lub spółki jawnej, którzy przed dniem, w którym spółka taka się podatnikiem podatku CIT, dokonywali na podstawie przepisów ustawy o CIT lub o PIT odliczeń od podstawy opodatkowania, zachowują prawo do tych odliczeń na zasadach przewidzianych w tych przepisach, w brzmieniu obowiązującym w dniu poprzedzającym dzień, w którym spółka stała się podatnikiem podatku CIT.

Wspólnik spółki komandytowej będący podatnikiem podatku CIT może obniżyć przychód z tytułu udziału w zyskach o nieodliczoną przed dniem nabycia przez spółkę statusu podatnika podatku CIT stratę w takiej części, w jakiej pozostawały przychody podatnika z udziału w spółce w poszczególnych latach w ogólnej kwocie jego przychodów, o ile strata ta nie może zostać odliczona ze źródła przychodów, z którego została poniesiona.

Wspólnik spółki komandytowej będący podatnikiem podatku PIT, który przed dniem uzyskania przez spółkę statusu podatnika podatku CIT poniósł stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej, może obniżyć przychód z tytułu udziału w zyskach osób pranych, o nieodliczoną przed dniem uzyskania przez spółkę statusu podatnika CIT stratę w takiej części, w jakiej pozostawały przychody podatnika z udziału w spółce w poszczególnych latach podatkowych w ogólnej kwocie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o ile strata ta nie może zostać odliczona ze źródła przychodów, z którego została poniesiona.