Skip to main content
Biuletyn

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

By 1 grudnia 20201 lipca, 2022No Comments

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Spis treści:

 


Definicja „spółki”

Dotychczas, ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej również jako: „ustawa o PIT”) była mowa o „spółce”, rozumiano przez to spółkę posiadającą osobowość prawną, spółkę kapitałową w organizacji, spółkę komandytowo – akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terenie Polski oraz spółkę nieposiadającą osobowości prawnej, mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (vide: art. 5a pkt 28 ustawy o PIT). W zakres definicyjny „spółki” nie wchodzą zatem obecnie niektóre spółki osobowe (spółka jawna, komandytowa i partnerska) oraz spółka cywilna. Zgodnie z planowanymi zmianami, od 1 stycznia 2021 roku zakres definicyjny „spółki” ma zostać poszerzony o spółkę komandytową, mającą siedzibę na terenie Polski oraz spółkę jawną, będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

 


Spółka nieruchomościowa

W projekcie ustawy znalazła się także całkiem nowa „spółka nieruchomościowa”, czyli podmiot inny niż osoba fizyczna, obowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości, w którym:

 • na pierwszy dzień roku podatkowego (lub obrotowego), co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości oraz wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych – w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność,
 • na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy (obrotowy), co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości i wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych oraz w roku poprzedzającym rok podatkowy (obrotowy) przychody podatkowe, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – przychody ujęte w wyniku finansowym netto, z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości, oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu odpowiednio przychodów podatkowych albo przychodów ujętych w wyniku finansowym netto – w przypadku podmiotów innych niż określone w lit. a (art. 5a, dodany pkt 49 ustawy o PIT).

Spółka nieruchomościowa, której udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze są zbywane, obowiązana będzie jako płatnik wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 19% w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po powstaniu dochodu, jeśli:

 • zbycia dokonuje podmiot niemający siedziby lub zarządu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba fizyczna, niemająca w Polsce miejsca zamieszkania oraz
 • przedmiotem zbycia są udziały (akcje) dające do najmniej 5% praw głosu w spółce, 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną lub 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Obowiązek podatkowy postanie także w przypadku dokonania przez jeden podmiot więcej niż jednej transakcji zbycia, w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy, jeśli spełnione są ww. przesłanki – w takiej sytuacji spółka obowiązana będzie uiścić zaliczkę do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym suma ww. praw wyniosła co najmniej 5%.

W przypadku nieposiadania przez spółkę informacji o kwocie transakcji, podatek należy ustalić w wysokości 19% wartości rynkowej zbywanych praw (art. 41, dodany ust. 4f ustawy o PIT).

Spółka nieruchomościowa niemająca siedziby lub zarządu na terytorium Polski jest obowiązana ustanowić przedstawiciela podatkowego, którym może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 • Ma siedzibę lub zarząd albo miejsce zamieszkania na terytorium Polski
 • Przez ostatnie 24 miesiące nie posiadała zaległości podatkowych, przekraczających 3% kwoty należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach
 • Przez ostatnie 24 miesiące nie została prawomocnie skazana za popełnienie przestępstwa skarbowego (dot. osób fizycznych, wspólników spółek cywilnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej, członków organów zarządzających oraz osób prowadzących księgi rachunkowe)
 • Jest uprawniona do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego lub usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (art. 41, dodane ust. 4g i 4h ustawy o PIT).

Przedstawiciela podatkowego ustanawia się w drodze pisemnej umowy. Przedstawiciel wykonuje w imieniu i na rzecz spółki nieruchomościowej obowiązki płatnika, dotyczące ww. transakcji zbycia praw, i odpowiada solidarnie ze spółką za powstałe z tego tytułu zobowiązania podatkowe (art. 41, dodane ust. 4i – 4k ustawy o PIT).

Obowiązek rozliczania ww. podatku nie dotyczy spółek podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (bez względu na miejsce osiągania dochodów).

W związku z ww. obowiązkiem podatkowym, spółki nieruchomościowe będą obowiązane do przekazywania Szefowi KAS informacji o podmiotach posiadających w spółce udziały (akcje, inne podobne prawa), natomiast podatnicy mający w takiej spółce udziały (akcje, inne prawa) dające co najmniej 5% prawa głosu (prawa udziału w zyskach lub ogólnej liczby tytułów uczestnictwa) będą obowiązani do przekazywania informacji o liczbie posiadanych przez siebie praw, według stanu na ostatni dzień roku podatkowego (obrotowego) spółki nieruchomościowej. Informacje powinny być przekazywane w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (obrotowego) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 45, dodany ust. 3f-3g ustawy o PIT).

 


Komandytariusz – zwolnienie z podatku od przychodów z tytułu udziałów w zyskach

W związku z opodatkowaniem spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), o którym będzie mowa w dalszej części newslettera, nowelizacja wprowadzi zwolnienie podatkowe obejmujące kwoty stanowiące 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie więcej jednak niż 60 000 zł takich przychodów uzyskanych w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem (art. 21 ust. 1 pkt 51a ustawy o PIT).

Przedmiotowe zwolnienie nie znajdzie jednak zastosowania w przypadku komandytariusza, który:

 • posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub
 • jest członkiem zarządu:
  • spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub
  • spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub
 • jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej (art. 21, dodany ust. 40 ustawy o PIT).

 


Zmiany w amortyzacji środków trwałych

Zmianie ulegną także zasady amortyzacji środków trwałych. Obecnie podatnicy mogą podwyższać stawki amortyzacyjne dla maszyn i urządzeń zaliczanych do grupy 4 (maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania), 5 (maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne), 6 (urządzenia techniczny) i 8 (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane) Klasyfikacji Środków Trwałych, poddanych szybkiemu postępowaniu technicznemu, bądź zrezygnować z ich stosowania począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego (art. 22i ust. 4 ustawy o PIT). Podatnicy mogą także obniżać podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych, które to zmiany dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały prowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego (art. 22i ust. 5 ustawy o PIT). Nowelizacją wykluczono zastosowanie art. 22i ust. 4 i 5 do środków trwałych wykorzystywanych w działalności, z której przychody podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w okresie korzystania z takiego zwolnienia oraz opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem tonażowym lub zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji (art. 22i, dodany ust. 8 ustawy o PIT).

 


Zmiany progu dokumentacyjnego lokalnej dokumentacji cen transferowych

Planowane jest obniżenie progu dokumentacyjnego (wartości transakcji kontrolowanej, pomniejszonej o podatek VAT, od której powstaje obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych) dla transakcji kontrolowanych z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, do 100 000 zł, niezależnie od rodzaju transakcji (art. 23w, dodany ust. 2a ustawy o PIT). Do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych ustawa zobowiąże podatników i spółki niebędące osobami prawnymi, dokonujących transakcji innej niż kontrolowana z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeśli wartość tej transakcji za rok podatkowy (obrotowy) przekracza 100 000 zł. Obowiązek sporządzania ww. dokumentacji zostanie nałożony także na podatników i spółki niebędące osobami prawnymi, dokonujących transakcji kontrolowanej lub innej niż kontrolowana, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (czyli jeśli druga strona transakcji dokonuje w roku podatkowym rozliczeń z podmiotem mającym siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), oraz jeśli wartość transakcji za rok podatkowy (obrotowy) przekracza 500 000 zł. W takich przypadkach lokalna dokumentacja cen transferowych powinna zawierać również uzasadnienie gospodarcze tej transakcji, w szczególności opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych (art. 23zc, dodany ust. 1a ustawy o PIT).

 


Przedłużenie rozwiązań wprowadzonych w związku z COVID-19

Wprowadzone nowelizacją z 19 czerwca 2020 roku zwolnienie z podatku od przychodów z budynków przychodów podlegających opodatkowaniu na podstawie art. 30g ustawy o PIT, ustalone pierwotnie od 1 marca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, zostanie przedłużone i będzie obowiązywać także od 1 stycznia 2021 roku do końca miesiąca, w którym stan epidemii został odwołany, w przypadku obowiązywania po 31 grudnia 2020 roku stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 (art. 52pa ustawy o PIT) – podobnie jak inne zwolnienia i ulgi.