Skip to main content
Biuletyn

Uregulowanie działalności na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych

By 22 lutego 20211 lipca, 2022No Comments

Spis treści

Uregulowanie działalności na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych

Działalność na rzecz spółek lub trustów

Działalność w zakresie walut wirtualnych

Uregulowanie działalności na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych

Projektodawca wprowadza do ustawy o p.p.p.f.t. Rozdział 11a w miejsce uchylonego Rozdziału 11, zatytułowany „Działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych”.

Organem właściwym w sprawach rejestru działalności na rzecz spółek i trustów oraz rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych jest minister właściwy do spraw finansów publicznych (dodane art. 129d i 129p ustawy o p.p.p.f.t.).

Podmioty, które w dniu wejścia w życie przepisów regulujących działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych, wykonują taką działalność, obowiązane są dostosować swoją działalność odpowiednio do wymogów dot. działalności na rzecz spółek lub trustów albo działalności w zakresie walut wirtualnych w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tych regulacji (art. 17 ustawy nowelizującej).

Działalność na rzecz spółek lub trustów

Nowelizacja zakłada, że działalność gospodarcza obejmująca świadczenie usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy o p.p.p.f.t., polegających na:

1)      tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

2)      pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

3)      zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

4)      działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej,

5)      działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym,

– dalej zwaną „działalnością na rzecz spółek i trustów”,

stanowić będzie działalność regulowaną w rozumieniu ustawy prawo przedsiębiorców, i będzie mogła być wykonywana jedynie po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów (dodany art. 129a ustawy o p.p.p.f.t.).

Obowiązek wpisu do rejestru nie dotyczy radców prawnych, adwokatów i spółek zrzeszających radców prawnych i adwokatów.

Działalność na rzecz spółek i trustów może być wykonywana przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, przy czym osoba fizyczna (a w przypadku osoby prawnej i jednostki organizacyjnej – wspólnicy uprawnieni do reprezentacji lub którym powierzono prowadzenie spraw spółki oraz członkowie organów zarządzających), nie może być skazana za umyślne przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub umyślne przestępstwo skarbowe (dodany art. 129b ustawy o p.p.p.f.t.). Wymóg niekaralności stosuje się także do osób kierujących wykonywaniem czynności oraz do beneficjenta rzeczywistego podmiotu prowadzącego taką działalność.

Inny wymóg, który znajdzie zastosowanie do ww. osób, to obowiązek posiadania wiedzy lub doświadczenia związanego z działalnością na rzecz spółek lub trustów, który uznaje się za spełniony w przypadku:

1)      ukończenia szkolenia lub kursu obejmujących prawne lub praktyczne zagadnienia związane z działalnością na rzecz spółek lub trustów, lub

2)      wykonywania, przez okres co najmniej roku, czynności związanych z działalnością na rzecz spółek lub trustów (dodany art. 129c ustawy o p.p.p.f.t.).

Wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek i trustów dokonuje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy na formularzu w formie elektronicznej (dodany art. 129f ustawy o p.p.p.f.t.), zawierającego:

1)      imię i nazwisko albo nazwę (firmę);

2)      numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile taki numer został nadany, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3)      wskazanie usług świadczonych na rzecz spółek lub trustów;

4)      kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty składającego wniosek;

5)      oświadczenie o prawdziwości i kompletności danych i spełnieniu warunków dot. niekaralności i wiedzy lub doświadczenia.

Minister właściwy ds. finansów publicznych odmawia, w drodze decyzji, dokonania wpisu do rejestru, jeśli wniosek jest niekompletny i nie został uzupełniony w terminie bądź dane we wniosku niezgodne są ze stanem faktycznym (dodany art. 129g ustawy o p.p.p.f.t.).

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS, wykonujący działalność na rzecz spółek lub trustów, obowiązany jest zawiadomić pisemnie ministra właściwego do spraw finansów publicznych o zawieszeniu wykonywania działalności w terminie 14 dni od zawieszenia (dodany art. 129j ustawy o p.p.p.f.t.).

Podmiot może być wykreślony z rejestru w drodze decyzji organu właściwego w następujących przypadkach (dodany art. 129k ustawy o p.p.p.f.t.):

1)      na wniosek podmiotu;

2)      po uzyskaniu informacji o wykreśleniu podmiotu z CEIDG lub KRS;

3)      w przypadku stwierdzenia:

  1. a)niespełniania przez podmiot warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności na rzecz spółek lub trustów,
  2. b)że podmiot złożył oświadczenie o niekaralności bądź wiedzy niezgodne ze stanem faktycznym.

Warto zaznaczyć, że w przypadku prowadzenia działalności na rzecz spółek lub trustów bez uzyskania wpisu do rejestru, podmiot prowadzący taką działalność podlegał będzie karze pieniężnej do wysokości 100 000 zł (dodany art. 153a ustawy o p.p.p.f.t.).

Działalność w zakresie walut wirtualnych

Nowelizacja wprowadzi zasadę, iż działalność gospodarcza obejmująca świadczenie usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o p.p.p.f.t., do których zalicza się:

1)      wymiana pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,

2)      wymiana pomiędzy walutami wirtualnymi,

3)      pośrednictwo w ww. wymianach,

4)      prowadzenia rachunków, zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany,

– dalej zwaną „działalnością w zakresie walut wirtualnych,

stanowić będzie działalność regulowaną w rozumieniu ustawy prawo przedsiębiorców, i będzie mogła być wykonywana jedynie po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych (dodany art. 129m ustawy o p.p.p.f.t.).

Wymagania podmiotowe w zakresie niekaralności oraz wiedzy i doświadczenia osób prowadzących działalność w zakresie walut wirtualnych (w tym wspólników, członków organów, kierowników i beneficjentów rzeczywistych) są analogiczne jak w przypadku wymagań stosowanych do osób prowadzących działalność na rzecz spółek i trustów (dodane art. 129n i 129o ustawy o p.p.p.f.t.).

Wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych dokonuje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy na formularzu w formie elektronicznej (dodany art. 129r ustawy o p.p.p.f.t.), zawierającego:

1)      imię i nazwisko albo nazwę (firmę);

2)      numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile taki numer został nadany, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3)      wskazanie świadczonych usług w zakresie walut wirtualnych;

4)      kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty składającego wniosek;

5)      oświadczenie o prawdziwości i kompletności danych i spełnieniu warunków dot. niekaralności i wiedzy lub doświadczenia.

Minister właściwy ds. finansów publicznych odmawia, w drodze decyzji, dokonania wpisu do rejestru, jeśli wniosek jest niekompletny i nie został uzupełniony w terminie bądź dane we wniosku niezgodne są ze stanem faktycznym (dodany art. 129s ustawy o p.p.p.f.t.).

Podmiot może być wykreślony z rejestru w drodze decyzji organu właściwego w następujących przypadkach (dodany art. 129w ustawy o p.p.p.f.t.):

1)      na wniosek podmiotu;

2)      po uzyskaniu informacji o wykreśleniu podmiotu z CEIDG lub KRS;

3)      w przypadku stwierdzenia:

  1. a)niespełniania przez podmiot warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności w zakresie walut wirtualnych,
  2. b)że podmiot złożył oświadczenie o niekaralności bądź wiedzy niezgodne ze stanem faktycznym.

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS, wykonujący działalność w zakresie walut wirtualnych, obowiązany jest zawiadomić pisemnie ministra właściwego do spraw finansów publicznych o zawieszeniu wykonywania działalności w terminie 14 dni od zawieszenia (dodany art. 129v ustawy o p.p.p.f.t.).

W przypadku prowadzenia działalności w zakresie walut wirtualnych bez uzyskania wpisu do rejestru, podmiot prowadzący taką działalność podlegał będzie karze pieniężnej do wysokości 100 000 zł (dodany art. 153b ustawy o p.p.p.f.t.).