Skip to main content
Biuletyn

Uproszczona restrukturyzacja

By 14 grudnia 20201 lipca, 2022No Comments

Uproszczona restrukturyzacja

Warunki

Skutki obwieszczenia

Dzień układowy

Objęcie wierzytelności zabezpieczonej rzeczowo układem

Ograniczenie odpowiedzialności cywilnoprawnej

Głosowanie nad układem

Zatwierdzenie układu

Wynagrodzenie nadzorcy układu

Różnice pomiędzy trybem z Prawa restrukturyzacyjnego a trybem z Tarczy 4.0

Uproszczona restrukturyzacja

Ustawą z 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (zwanej również jako Tarcza 4.0) wprowadzono możliwość prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego w uproszczony sposób. W szczególności ograniczono rolę sądu, przekazując część kompetencji nadzorcy układu.

Warunki

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Tarczy 4.0, podmiot, który zawarł z doradcą restrukturyzacyjnym umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu, może obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisu ustawy Prawo restrukturyzacyjne ze zmianami wynikającymi z Tarczy 4.0. Obwieszczenia można dokonać tylko jednokrotnie do 30 czerwca 2021 roku.

Przed obwieszczeniem należy przygotować propozycje układowe oraz spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych i przekazać wskazane dokumenty nadzorcy układu.

Skutki obwieszczenia

Po dokonaniu obwieszczenia w MSiG, do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu:

 1. postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz dotyczące wierzytelności zabezpieczonej hipoteką wszczęte przed dniem otwarcia postępowania ulega zawieszeniu z mocy prawa;
 2. wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz wierzytelności zabezpieczonej rzeczowo jest niedopuszczalne;
 3. spełnianie przez dłużnika albo nadzorcę świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem, jest niedopuszczalne;
 4. potrącenie wzajemnych wierzytelności między dłużnikiem i wierzycielem jest niedopuszczalne, jeżeli wierzyciel:
 5. stał się dłużnikiem dłużnika po dniu obwieszczenia;
 6. będąc dłużnikiem dłużnika, stał się po dniu obwieszczenia jego wierzycielem przez nabycie w drodze przelewu lub indosu wierzytelności powstałej przed dniem obwieszczenia;
 7. niedopuszczalne jest wypowiedzenie umów bez zgody nadzorcy układu:
 8. przez wynajmującego lub wydzierżawiającego umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika;
 9. kredytu w zakresie środków postawionych do dyspozycji kredytobiorcy przed dniem otwarcia postępowania, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku bankowego, umów poręczeń, umów obejmujących licencje udzielone dłużnikowi oraz gwarancji lub akredytyw wystawionych przed dniem obwieszczenia;
 10. zarząd dłużnika zostaje ograniczony – wszelkie czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają zgody nadzorcy układu (zgoda może być także udzielona do 30 dni po podjęcia czynności przez dłużnika).

Na wniosek wierzyciela, dłużnika lub nadzorcy układu sąd uchyla skutki dokonania obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli. W takiej sytuacji postępowanie przestaje być postępowaniem uproszczonym i jest prowadzone na podstawie ogólnych przepisów.

Dzień układowy

Dzień układowy, na który ustalane są wierzytelności objęte układem oraz uprawnienia wierzycieli do głosowania, nie może przypadać wcześniej niż 7 dni przed złożeniem wniosku o dokonanie obwieszczenia i nie później niż 7 dni po dniu jego złożenia (art. 16 ust. 2 Tarczy 4.0).

Objęcie wierzytelności zabezpieczonej rzeczowo układem

W przypadku wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, jeżeli propozycje układowe przewidują jej pełne zaspokojenie w określonym terminie, to do objęcia takiej wierzytelności układem nie jest konieczna zgoda wierzyciela. Podobnie w przypadku wierzytelności zabezpieczonych umową przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa oraz zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej na rzecz sprzedającego (art. 17 Tarczy 4.0).

Ograniczenie odpowiedzialności cywilnoprawnej

Wyłączona jest odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, za zobowiązania spółki (art. 299 k.s.h.) i za zaległości podatkowe (art. 116 § 1 o.p.), gdy osoby odpowiedzialne wykażą, że w odpowiednim terminie dokonano obwieszczenia i że w postępowaniu o zatwierdzenie układu doszło do prawomocnego zatwierdzenia układu albo do otwarcia postępowania sanacyjnego lub złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości lub że w terminie 7 dni od umorzenia postępowania o zatwierdzenie układu złożono wniosek o ogłoszenie upadłości albo o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, który doprowadził do otwarcia takiego postępowania.

Głosowanie nad układem

Podobnie jak w postępowaniu prowadzonym w zwykłym trybie, do zadań dłużnika należy przekazanie wierzycielom kart do głosowania nad układem. Niezależnie od tego nadzorca układu może zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu przeprowadzenia głosowania (art. 19 Tarczy 4.0). Przewodniczącym takiego zgromadzenia jest nadzorca układu, oraz – co ważne – istnieje możliwość przeprowadzenia zgromadzenia za pośrednictwem środków umożliwiających komunikowanie się na odległość.

Przyjęcie układu stwierdza nadzorca układu.

Zatwierdzenie układu

W terminie 4 miesięcy od otwarcia postępowania, dłużnik składa do sądu wniosek o zatwierdzenie układu wraz ze sprawozdaniem nadzorcy układu. Uchybienie terminu skutkuje umorzeniem postępowania z mocy prawa.

Wynagrodzenie nadzorcy układu

Co do zasady wynagrodzenie nadzorcy układu określa umowa dłużnika z nadzorcą.

W przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców wynagrodzenie nadzorcy układu nie może być wyższe niż 15% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu, a ponadto:

 1. w przypadku gdy kwota przeznaczona dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu przekracza 100 000 złotych, wynagrodzenie od kwoty przewyższającej 100 000 złotych nie może przekroczyć równowartości 3% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli;
 2. w przypadku gdy kwota przeznaczona dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu przekracza 500 000 złotych, wynagrodzenie od kwoty przewyższającej 500 000 złotych nie może przekroczyć równowartości 1% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli.

W przypadku prawomocnej odmowy zatwierdzenia układu lub umorzenia postępowania, wynagrodzenie nadzorcy układu przewidziane w umowie nie może przekroczyć dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Różnice pomiędzy trybem z Prawa restrukturyzacyjnego a trybem z Tarczy 4.0

  Postępowanie z u.p.r. Uproszczone postępowanie z Tarczy 4.0
Dzień układowy nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż dzień przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu nie wcześniej niż 7 dni i nie później niż 7 dni po złożeniu wniosku o dokonanie obwieszczenia w MSiG
Wypowiedzenie umów najmu/dzierżawy nieruchomości i kredytów za zezwoleniem rady wierzycieli za zezwoleniem nadzorcy układu
Wierzytelności zabezpieczone rzeczowo w toku postępowania można prowadzić egzekucję wyłącznie z przedmiotu zabezpieczenia jeśli propozycje układowe przewidują pełne zaspokojenie, do objęcia wierzytelności układem nie potrzeba zgody wierzyciela
Zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem sędzia – komisarz wyznacza termin nadzorca układu może wyznaczyć termin
nie może być przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji może być przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji
przyjęcie układu stwierdza sędzia – komisarz przyjęcie układu stwierdza nadzorca układu
Umorzenie postępowania o zatwierdzenie układu umorzenie mocą orzeczenia sądu w przypadkach wskazanych w art. 325 – 326 ustawy Prawo restrukturyzacyjne z mocy prawa, jeśli w terminie 4 miesięcy od dokonania obwieszczenia nie wpłynie do sądu wniosek o zatwierdzenie układu
Wynagrodzenie nadzorcy układu ustalane dowolnie w umowie z dłużnikiem ustalane w umowie z dłużnikiem, ale w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców nie może być wyższe niż 15% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli w układzie (jeśli kwota ta przekracza 100.000 zł, wynagrodzenie od kwoty 100.000 zł nie może przekroczyć równowartości 3% kwoty przeznaczonej dla wierzycieli, zaś jeśli kwota przekracza 500.000 zł – odpowiednio 1%)

jeśli prawomocnie odmówiono zatwierdzenia układu lub postępowanie zostało umorzone, wynagrodzenie nie może przekroczyć dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw

Czynności dłużnika w zakresie zarządu majątkiem zawarcie umowy z nadzorcą układu nie ogranicza dłużnika w zarządzie jego majątkiem od obwieszczenia dłużnik może dokonywać czynności zwykłego zarządu; na czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu, może być udzielona do 30 dni po dokonaniu czynności (pod rygorem nieważności);

jeśli nadzorca układu wyraził zgodę na: umowę kredytu, pożyczki, obciążenie składników majątku ograniczonym prawem rzeczowym w celu zabezpieczenia wierzytelności nieobjętej układem, przeniesienie własności rzeczy lub prawa na zabezpieczenie wierzytelności nieobjętej układem lub obciążenie masy innymi prawami, czynności te nie mogą być uznane za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości lub sanacyjnej, jeśli informacja o nich znajduje się we wniosku o zatwierdzenie układu, który został prawomocnie zatwierdzony przez sąd;

nadzorca wyraża zgodę na ww. czynności, jeśli jest to niezbędne do zachowania zdolności do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania restrukturyzacyjnego i zobowiązań powstałych po jego otwarciu