Skip to main content
Biuletyn

Uproszczona legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

By 30 listopada 20211 lipca, 2022No Comments

Uproszczona legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

Rząd zaproponował uproszczenie uproszczonej procedury udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.

Obecnie legalizacja zatrudnienia obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Armenii i Mołdawii może nastąpić przez rejestrację w Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Okres wykonywania pracy na tej podstawie może wynosić nie więcej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy – po tym okresie należy wystąpić o zezwolenie na pracę lub na pobyt czasowy i pracę. Nowelizacja zakłada wydłużenie dopuszczalnego okresu pracy w oparciu o oświadczenie do 24 miesięcy.

Dodatkowo oświadczenie o powierzeniu pracy będzie rejestrowane dopiero wówczas, gdy pracodawca zapewni pracownikowi wynagrodzenie nie niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących podobną pracę.

W przypadku osób ubiegających się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, projektodawca proponuje rezygnację z wymogu posiadania przez cudzoziemca źródła stabilnego i regularnego dochodu oraz miejsca zamieszkania na terytorium RP. W dalszym ciągu utrzymany jest wymóg osiągania wynagrodzenia nie niższego niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku. Wysokość wynagrodzenia nie będzie mogła być niższa niż minimalne wynagrodzenie niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego, stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca.