Skip to main content
Biuletyn

Rozwiązanie i likwidacja spółki

By 21 grudnia 20201 lipca, 2022No Comments

Rozwiązanie i likwidacja spółki

Likwidacja

Podział majątku w toku likwidacji

Przejęcie majątku przez jednego akcjonariusza bez likwidacji

Odpowiedzialność cywilnoprawna

Odpowiedzialność za działania dokonane przy tworzeniu spółki

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce przez członków organów

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki

Rozwiązanie i likwidacja spółki

Przyczyny rozwiązania spółki, oprócz przewidzianych w umowie spółki, to:

  1. uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, chyba że przeniesienie siedziby ma nastąpić do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa strony – umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a prawo tego państwa to dopuszcza;
  2. wyrok sądu wydany na żądanie akcjonariusza lub członka organu spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo zachodzą inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki wskazujące, że dalsze funkcjonowanie spółki wiązałoby się z pokrzywdzeniem akcjonariuszy lub byłoby sprzeczne z dobrymi obyczajami;
  3. ogłoszenie upadłości spółki;
  4. inne przyczyny przewidziane prawem (art. 300120 k.s.h.).

Rozwiązanie spółki następuje z chwilą wykreślenia z rejestru po przeprowadzeniu likwidacji.

Jeśli rozwiązanie następuje na podstawie umowy spółki lub uchwały akcjonariuszy, to do dnia złożenia wniosku o wykreślenie spółki z KRS walne zgromadzenie może większością ¾ głosów podjąć uchwałę o zapobieżeniu rozwiązaniu spółki przy zachowaniu kworum akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę ogólnej liczby akcji (art. 300120 § 4 k.s.h.).

Likwidacja

Likwidatorzy jednokrotnie ogłaszają o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia (art. 300121 k.s.h.).

W toku likwidacji zakazane jest:

  1. zbycie składników majątku spółki na rzecz likwidatora, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia i osób, z którymi jest powiązany osobiście lub gospodarczo (art. 300121 § 2 k.s.h.)
  2. podział majątku spółki przed zaspokojeniem lub zabezpieczeniem wierzycieli (art. 300121 § 3 k.s.h.).

W toku likwidacji uchwały walnego zgromadzenia wymaga:

  1. zbycie składników majątku spółki na rzecz byłego członka zarządu, rady nadzorczej lub biegłego rewidenta – kworum: ½, większość: ¾ (art. 300121 § 2 k.s.h.)
  2. przejęcie majątku przez jednego akcjonariusza z obowiązkiem spłaty wierzycieli i akcjonariuszy – kworum: ½, większość: ¾ (art. 300122 § 1 k.s.h.).

Do likwidacji PSA zastosowanie znajdą przepisy dotyczące likwidacji spółki akcyjnej.

Podział majątku w toku likwidacji

Majątek spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby akcji, a w przypadku gdy wkłady nie zostały wniesione w całości – w stosunku do wartości wniesionych wkładów (art. 300121 § 4 k.s.h.). Jeżeli akcje uprzywilejowane korzystają z prawa pierwszeństwa przy podziale majątku spółki, należy przede wszystkim spłacić akcje uprzywilejowane w zakresie określonym w umowie spółki, a pozostałą nadwyżkę majątku podzielić na zasadach ogólnych między wszystkie akcje.

Umowa spółki może przewidywać inne zasady podziału majątku.

Przejęcie majątku przez jednego akcjonariusza bez likwidacji

Cały majątek spółki może zostać przejęty przez akcjonariusza przejmującego, który zaspokoi wierzycieli i pozostałych akcjonariuszy, jeśli przewiduje to uchwała walnego zgromadzenia, a sąd rejestrowy wyrazi zgodę na przejęcie (art. 300122 k.s.h.). Po podjęciu uchwały zarząd może dokonywać jedynie czynności niezbędnych do ochrony majątku spółki i wykreślenia jej z KRS. W stosunkach wewnętrznych zarząd stosuje się do uchwał walnego zgromadzenia.

W sytuacji przejęcia majątku, nie przeprowadza się postępowania likwidacyjnego.

Sąd zezwala na przejęcie majątku przez jednego akcjonariusza na wniosek spółki, jeśli uprawdopodobni ona, że nie doprowadzi to do pokrzywdzenia wierzycieli ani akcjonariuszy (art. 300122 § 3 k.s.h.). Po otrzymaniu wniosku, sąd rejestrowy ogłasza o podjęciu uchwały i wzywa wierzycieli do zgłaszania sprzeciwu w terminie nie krótszym niż 30 dni od dnia ogłoszenia. W sprzeciwie wierzyciel uprawdopodabnia, że przejęcie majątku może doprowadzić do jego pokrzywdzenia. Po wniesieniu sprzeciwu sąd rozstrzyga o wniosku na posiedzeniu jawnym.

Po uprawomocnieniu się postanowienia zezwalającego na przejęcie majątku spółki przez akcjonariusza zarząd składa wniosek do KRS o wykreślenie. Z dniem wykreślenia akcjonariusz przejmujący wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki wykreślonej spółki (art. 300122 § 9 k.s.h.).

Odpowiedzialność cywilnoprawna

Odpowiedzialność za działania dokonane przy tworzeniu spółki

Jeśli członkowie zarządu umyślnie lub przez niedbalstwo podali fałszywe dane w oświadczeniu o wniesieniu wkładów na akcje, odpowiadają wobec wierzycieli solidarnie ze spółką przez trzy lata od zarejestrowania spółki lub zarejestrowania emisji nowej akcji (art. 300123 k.s.h.).

Obowiązek naprawienia szkody mają także osoby, które wbrew przepisom prawa ze swojej winy wyrządziły szkodę spółce biorąc udział w jej tworzeniu (art. 300124 k.s.h.)

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce przez członków organów

Członek organu odpowiada wobec spółki za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków, w tym z niedołożenia należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru jego działalności lub niedochowania lojalności wobec spółki, chyba że nie ponosi winy. Członek organu nie narusza obowiązku dołożenia należytej staranności, jeżeli, postępując w sposób lojalny wobec spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny (art. 300125 k.s.h.).

Powództwo o naprawienie szkody wyrządzonej spółce przez członka organu lub akcjonariusza może wnieść spółka. Jeśli nie uczyni tego w terminie roku od ujawnienia czynu, każdy akcjonariusz może wytoczyć powództwo o naprawienie szkody (art. 300127 k.s.h.).

Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym spółka dowiedziała się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. W każdym przypadku roszczenie przedawnia się po upływie 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę (art. 300130 k.s.h.).

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki

Członkowie zarządu ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, jeśli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Warunki zwolnienia od odpowiedzialności odpowiadają warunkom ustalonym dla zwolnienia członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 300132 k.s.h.).