Skip to main content
Biuletyn

Poszerzenie katalogu działań i zaniechań instytucji obowiązanych, skutkujących nałożeniem kary administracyjnej

By 22 lutego 20211 lipca, 2022No Comments

Spis treści

Poszerzenie katalogu działań i zaniechań instytucji obowiązanych, skutkujących nałożeniem kary administracyjnej

Kary pieniężne dla spółek i podmiotów obowiązanych do zgłoszenia danych do CRBR

Działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Działalność kantorowa

Działalność w zakresie gier hazardowych

Poszerzenie katalogu działań i zaniechań instytucji obowiązanych, skutkujących nałożeniem kary administracyjnej

Instytucje obowiązane powinny dopełniać wszelkich obowiązków, które nakłada na nie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W przypadku niewywiązywania się z niektórych obowiązków, określonych w Rozdziale 13 ustawy o p.p.p.f.t., na instytucję obowiązaną może zostać nałożona kara administracyjna.

Nowelizacja zakłada poszerzenie katalogu działań i zaniechań instytucji obowiązanych, których konsekwencją będzie nałożenie administracyjnej kary pieniężnej. I tak, na skutek dodania pkt 14-17 w art. 147 ustawy o p.p.p.f.t., zagrożone karą administracyjną zostało niedopełnienie obowiązku:

  1. zachowania w tajemnicy informacji o planowanym wszczęciu oraz o prowadzeniu analiz dotyczących prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
  2. wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Generalnego Inspektora,
  3. uzyskania zezwolenia na utworzenie oddziału lub przedstawicielstwa w państwie trzecim wysokiego ryzyka,
  4. zastosowania się do decyzji Generalnego Inspektora albo KNF dot. utworzenia oddziału lub przedstawicielstwa w państwie trzecim wysokiego ryzyka oraz zakresu relacji korespondenckich z instytucją będącą respondentem z siedzibą w państwie trzecim wysokiego ryzyka.

Kary pieniężne dla spółek i podmiotów obowiązanych do zgłoszenia danych do CRBR

Obecnie spółki obowiązane do zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia w ustawowym terminie, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł. Nowelizacja art. 153 ustawy o p.p.p.f.t. zmieni brzmienie przepisu, do znamion typu czynu zagrożonego karą dodając niedopełnienie obowiązku aktualizacji informacji oraz podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym. Dodatkowo karze do wysokości 50 000 zł podlegać będzie beneficjent rzeczywisty, który nie dostarczył informacji podmiotowi obowiązanemu do zgłoszenia w CRBR, na skutek czego podmiot ten nie dokonał zgłoszenia lub aktualizacji informacji w ustawowym terminie, bądź podał informacje niezgodne ze stanem faktycznym.

Działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Ustawa nowelizująca ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadza także zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami (dalej jako: u.g.n.). W szczególności wprowadza wymóg niekaralności osób prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomości, analogiczną jak w przypadku działalności osób świadczących usługi na rzecz spółek lub trustów oraz działalności z zakresu walut wirtualnych (dodany art. 180a u.g.n.). Osoba prowadząca taką działalność z naruszeniem wymogu niekaralności, podlega karze grzywny w wysokości do 50 000 zł (art. 198b, dodany pkt 2a u.g.n.).

Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji prowadzą działalność z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomości, obowiązani są dostosować swoją działalność do ww. wymogów w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji w tym zakresie (art. 17 ustawy nowelizującej). Zaznaczenia wymaga, że wolą projektodawcy jest, aby przepisy w tym zakresie weszły w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia (art. 23 pkt. 2 ustawy nowelizującej).

Działalność kantorowa

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nieznacznie zmieni także prawo dewizowe w zakresie wymogu niekaralności osoby wykonującej działalność kantorową.

Obecnie działalność kantorową może wykonywać osoba fizyczna, która nie została prawomocnie skazana za przestępstwo skarbowe albo za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, a także osoba prawna oraz spółka niemająca osobowości prawnej, której żaden odpowiednio członek władz lub wspólnik nie został skazany za takie przestępstwo (art. 12 ustawy prawo dewizowe). Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o p.p.p.f.t., wymóg niekaralności wspólników ograniczony zostanie do wspólników uprawnionych do reprezentacji spółki i wspólników, którym powierzono prowadzenie spraw spółki. Ponadto wymóg niekaralności znajdzie zastosowanie również do osób kierujących wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem działalności kantorowej oraz do beneficjentów rzeczywistych.

Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji prowadzą działalność kantorową, obowiązani są dostosować swoją działalność do ww. wymogów w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji w tym zakresie (art. 18 ustawy nowelizującej). Zaznaczenia wymaga, że wolą projektodawcy jest, aby przepisy w tym zakresie weszły w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia (art. 23 pkt. 2 ustawy nowelizującej).

Działalność w zakresie gier hazardowych

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wymóg niekaralności i nienagannej opinii osób fizycznych będących wspólnikami (akcjonariuszami) spółki prowadzącej działalność w zakresie gier (cylindrycznych, w karty, w kości, na automatach i bingo) oraz zakładów wzajemnych, reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego, zostanie rozciągnięty na beneficjentów rzeczywistych takiej spółki (art. 12 ustawy o grach hazardowych).

Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji prowadzą działalność z zakresu gier hazardowych, obowiązani są dostosować swoją działalność do ww. wymogów w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji w tym zakresie (art. 19 ustawy nowelizującej). Zaznaczenia wymaga, że wolą projektodawcy jest, aby przepisy w tym zakresie weszły w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia (art. 23 pkt. 2 ustawy nowelizującej).