Skip to main content
Biuletyn

Pomoc udzielana przedsiębiorcom w związku z COVID-19 c.d.

By 28 grudnia 20201 lipca, 2022No Comments

Dofinansowanie części wynagrodzeń pracowniczych przez starostę

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez starostę

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy

Dotacja na finansowanie bieżącej działalności dla niektórych przedsiębiorców

Zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

Dofinansowanie części wynagrodzeń pracowniczych przez starostę

Zgodnie z art. 15zzb ustawy antykryzysowej, starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników (w rozumieniu ww. przepisów o przyznaniu świadczeń na ochronę miejsc pracy) i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19.

Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:

 1. co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
 2. co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
 3. co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie może być przyznane mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku.

Przedsiębiorca, w okresie dofinansowania, obowiązany jest utrzymać w zatrudnieniu pracowników objętych umową ze starostą. W przypadku uchybienia tej zasadzie, przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika. Obowiązek zwrotu nie dotyczy sytuacji rozwiązania umowy przez pracownika, dyscyplinarnego rozwiązania umowy przez pracodawcę lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jeśli pracodawca zatrudni na miejsce tego pracownika inną osobę, to zostaje ona automatycznie objęta umową ze starostą.

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wniosek powinien zawierać oświadczenia przedsiębiorcy, dotyczące:

 1. wystąpienia spadku obrotów gospodarczych w związku z COVID-19
 2. braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy
 3. niezalegania w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku
 4. posiadania statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy
 5. zatrudniania pracowników objętych wnioskiem
 6. wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne
 7. numeru rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez starostę

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Możliwość taką wprowadzono w art. 15zzc ustawy antykryzysowej.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:

 1. co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 2. co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 3. co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie

– na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku. Przedsiębiorca obowiązany jest prowadzić działalność gospodarczą w okresie dofinansowania.

Wniosek o dofinansowanie składa się do powiatowego urzędu pracy. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o:

 1. wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych,
 2. braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,
 3. niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku,
 4. przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej,
 5. numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy

Mocą art. 15zzd ustawy antykryzysowej, wprowadzono możliwość udzielenia mikroprzedsiębiorcy przez starostę jednorazowej pożyczki do kwoty 5.000,00 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy. Mikroprzedsiębiorca powinien prowadzić działalność przed 1 kwietnia 2020 roku.

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki oraz w razie śmierci mikroprzedsiębiorcy w tym okresie.

Wniosek składany jest do powiatowego urzędu pracy.

Dotacja na finansowanie bieżącej działalności dla niektórych przedsiębiorców

W oparciu o art. 15zze4 ustawy antykryzysowej starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo dotacji w kwocie do 5.000,00 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną jako przeważającą określonymi w ustawie kodami PKD, m. in. w zakresie:

 1. działalności leczniczej, fizjoterapeutycznej i paramedycznej
 2. wystawiania przedstawień artystycznych
 3. działalności obiektów kulturalnych i muzeów
 4. działalności obiektów sportowych i służących poprawie kondycji fizycznej
 5. działalności wesołych miasteczek, parków rozrywki i innej działalności rozrywkowej
 6. pralni.

Z dotacji mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 roku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku. Dotacje są wykluczone dla przedsiębiorców, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący 30 września 2020 roku.

Ustalenie prawa do dotacji następuje na wniosek, zawierający oświadczenia:

 1. o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy,
 2. o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 roku ww. działalności gospodarczej,
 3. potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 roku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku,
 4. o niezawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 roku.

Wniosek składany jest wyłącznie w formie elektronicznej do powiatowego urzędu pracy w terminie do 31 stycznia 2021 roku. Dotacja podlega zwrotowi, jeśli przedsiębiorca nie wykonywał działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od udzielenia dotacji.

Zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

Zgodnie z art. 31zo ustawy antykryzysowej, na wniosek płatnika składek prowadzącego na dzień 30 września 2020 roku działalność gospodarczą, oznaczoną jako przeważającą określonymi w ustawie kodami PKD, m. in. w zakresie:

 1. działalności leczniczej, fizjoterapeutycznej i paramedycznej
 2. wystawiania przedstawień artystycznych
 3. działalności obiektów kulturalnych i muzeów
 4. działalności obiektów sportowych i służących poprawie kondycji fizycznej
 5. działalności wesołych miasteczek, parków rozrywki i innej działalności rozrywkowej
 6. pralni,

zwalnia się z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 roku do dnia 30 listopada 2020 roku, wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za ten miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 roku i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 roku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 roku.

Wniosek o zwolnienie składa się do ZUS w terminie do 31 stycznia 2021 roku.