Skip to main content
Biuletyn

Polski Ład – ustawy podatkowe

By 29 września 20211 lipca, 2022No Comments

Spis treści

Polski Ład – ustawy podatkowe.

Opodatkowanie wartości pracy nielegalnej.

Przychód z otrzymania składników majątku po likwidacji spółki.

Odsetki zwolnione z podatku.

Zwolnienie z podatku dochodów ze zbycia akcji.

Wyłączenie niektórych nieruchomości z amortyzacji.

Wydłużenie terminu na sporządzanie dokumentacji cen transferowych.

Wyłączenia od obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych. 12

Ulga dla pracowników.. 13

Odliczenie od podatku kosztów produkcji próbnej nowego produktu. 14

Odliczenie od podatku kosztów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.

Odliczenie od podatku wydatków na nabycie udziałów w alternatywnej spółce inwestycyjnej.

Odliczenie od podatku wydatków na terminal płatniczy.

Zmiana taryfy podatku PIT.

Koniec opodatkowania kartą podatkową. 16

Ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Rozszerzenie definicji posiadania zarządu na terytorium Polski.

Obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji podatkowych – wraca ukryty test przedsiębiorcy?.

Odliczenie od podatku wydatków na nabycie udziałów w spółce.

Podatek od przerzuconych dochodów.

Opodatkowanie spółek holdingowych.

Zmiany w zasadach opodatkowania ryczałtem.

Nowe stawki ryczałtu od dochodów osób fizycznych.

Opodatkowanie w grupie VAT.

Zmiana składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Polski Ład – ustawy podatkowe

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji ustaw podatkowych, służący realizacji planu „Polskiego Ładu”. Opiszemy pokrótce najważniejsze zmiany, które zakłada program.

Opodatkowanie wartości pracy nielegalnej

W celu uszczelnienia systemu podatkowego, wprowadzona zostanie nowa kategoria przychodu – wartość pracy osoby zatrudnionej nielegalnie. Z nielegalnym zatrudnieniem w rozumieniu tej regulacji mamy do czynienia wówczas, kiedy pracodawca zatrudnia pracownika bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym terminie (tzn. przed dopuszczeniem do pracy) rodzaju zawartej umowy i jej warunków.

Opodatkowaniu podlegać będzie zatem wartość pracy osoby zatrudnionej nielegalnie ustalona za każdy miesiąc, w którym zostało stwierdzone nielegalne zatrudnienie, w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jednocześnie przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia zostaną zwolnione od podatku dochodowego (płatnego przez pracownika), a ciężar ponoszenia podatku z tego tytułu zostanie przerzucony na pracodawcę. Można przypuszczać, że pracodawca zatrudniający nielegalnie pracowników obciążony zostanie podwójnym opodatkowaniem – wartości pracy nielegalnego pracownika oraz wartości przychodu nielegalnego pracownika. Przychód będzie ustalany także w przypadku, gdy wynagrodzenie zostanie pracownikowi faktycznie wypłacone.

Konsekwencją powyższych regulacji jest wyłączenie wypłat i świadczeń z tytułu nielegalnego zatrudnienia z możliwości wliczenia do kosztów uzyskania przychodu.

Nowelizacja zakłada także zmianę w zakresie płatności składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe). W przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia lub zaniżenia podstawy wymiaru składek, składki od wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz od części nieujawnionego wynagrodzenia finansują w całości z własnych środków płatnicy składek, także w części, która normalnie byłaby płatna przez ubezpieczonego.

Opłacone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ww. składki na ubezpieczenia społeczne nie będą uznawane za koszty uzyskania przychodu.

Przychód z otrzymania składników majątku po likwidacji spółki

Do przychodów z kapitałów pieniężnych wliczone zostaną przychody z tytułu otrzymania składników majątku w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, wystąpieniem wspólnika z takiej spółki lub zmniejszeniem udziału kapitałowego w takiej spółce, w wyniku otrzymania których Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tych składników majątku.

Taki dochód opodatkowany będzie ryczałtem 19%.

Odsetki zwolnione z podatku

Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty należności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, wolnych od podatku dochodowego lub od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, zostaną objęte ustawowym zwolnieniem od podatku.

Zwolnienie z podatku dochodów ze zbycia akcji

Zwolnione od podatku zostaną dochody uzyskane z odpłatnego zbycia akcji objętych lub nabytych przez podatnika lub spadkodawcę podatnika w wyniku pierwszej oferty publicznej, jeśli ich zbycie nastąpiło po trzech latach od dnia dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu. Dodatkowym warunkiem zwolnienia jest brak powiązania podatnika i spadkodawcy ze spółką w okresie dwóch lat przed objęciem (nabyciem) akcji.

Wyłączenie niektórych nieruchomości z amortyzacji

Obecnie amortyzacji, czyli możliwości wliczenia do kosztów podatkowych kosztu stopniowego zużycia środków trwałych, podlegają między innymi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i prawo do domu jednorodzinnego z spółdzielni mieszkaniowej, jeśli zostały nabyte od innego podmiotu i nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania. Po nowelizacji prawa podatkowego powyższe prawa nie będą już podlegały amortyzacji.

Wydłużenie terminu na sporządzanie dokumentacji cen transferowych

Obecnie podatnicy obowiązani są do składania informacji o cenach transferowych i oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego (czyli w praktyce przeważnie do końca września). Nowelizacja zakłada wydłużenie tego terminu do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Organem uprawnionym do uzyskiwania informacji nie będzie już Szef Krajowej Administracji Skarbowej, tylko naczelnik właściwego urzędu skarbowego.

Nowelizacja zakłada wydłużenie terminów na sporządzanie dokumentacji do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Wyłączenia od obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych

Ustawa przewiduje szereg sytuacji, które pomimo spełniania przesłanek do powstania obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych, wyłączają od takiego obowiązku.

Nowelizacja zakłada wprowadzenie kolejnych wyłączeń.

Nie będą podlegały obowiązkowemu sporządzaniu cen transferowych transakcje zawierane wyłącznie pomiędzy położonymi w Polsce zakładami podmiotów powiązanych, mających siedzibę na terytorium innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Obowiązek ten zostanie zniesiony także w przypadku transakcji zawieranej przez położony w Polsce zagraniczny zakład podmiotu mającego siedzibę na terytorium innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego z podmiotem powiązanym, mającym siedzibę w Polsce.

Powyższe wyłączenia obowiązują w roku podatkowym, w którym przychody lub koszty takich transakcji zostały przypisane do zagranicznego zakładu. Warunkiem skorzystania z wyłączenia jest niekorzystanie przez żaden z podmiotów powiązanych ze zwolnień od podatku i brak straty podatkowej w zakresie ww. przychodów lub kosztów.

Dokumentacji transferowej nie będzie trzeba sporządzać także w przypadku transakcji polegających na dokonanym przez podmioty powiązane rozliczeniu wydatków na rzecz podmiotu niepowiązanego, jeśli:

 1. nie powstaje wartość dodana i rozliczenie następuje bez uwzględniania marży lub narzutu zysku,
 2. rozliczenie następuje bez zastosowania klucza alokacji,
 3. rozliczenie nie jest związane z inną transakcją kontrolowaną,
 4. rozliczenie nastąpiło niezwłocznie po dokonaniu zapłaty na rzecz podmiotu niepowiązanego,
 5. podmiot powiązany nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową,

– przy czym powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Ulga dla pracowników

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie tzw. ulgi dla pracowników, czyli możliwości odliczenia od dochodu kwoty, której wysokość uzależniona jest od poziomu rocznych przychodów, opodatkowanych przy zastosowaniu skali podatkowej.

Ulga znajdzie zastosowanie, jeśli roczne przychody podatnika ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy wynoszą co najmniej 68 412 zł i nie przekraczają kwoty 133 692 zł (odpowiednio miesięcznie w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł).

Spróbujmy obliczyć, ile wyniesie potencjalna wysokość ulgi dla najniższej i najwyższej kwoty uprawniającej do dokonania odliczenia.

Dla przychodów mieszczących się w przedziale od 68 412 zł do 102 588 zł, kwota obniżki korygującej wynosi [(przychody z pracy x 0,06684549) – 4 572 zł] : 0,17. Czyli w przybliżeniu dla najniższej wskazanej kwoty obniżka rocznie wyniesie około 6 zł, a dla najwyższej – około 13 444 zł.

Dla przychodów wyższych od 102 588 zł i niższych od 133 692 zł, kwota ulgi będzie obliczana według wzoru [-(przychody z pracy x 0,07346090) + 9821,75 zł] : 0,17. Wobec tego w przybliżeniu dla najniższej wskazanej kwoty obniżka rocznie wyniesie około 13.444 zł, a dla najwyższej – około 4 zł.

Odliczenie od podatku kosztów produkcji próbnej nowego produktu

Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą uzyska możliwość odliczenia od podstawy podatku kwoty stanowiącej 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek. Wysokość odliczenia nie może przekroczyć 10% dochodu osiągniętego przez podatnika z działalności gospodarczej.

Odliczenie od podatku kosztów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów

Podatnik uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej będzie odliczał od podstawy podatku koszty uzyskania przychodów, poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, do wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym, nie więcej niż 1.000.000 zł.

Warunkiem skorzystania z odliczenia jest zwiększenie przez podatnika przychodów ze sprzedaży produktów w okresie 2 lat po roku, w którym poniesione zostały koszty.

Odliczenie od podatku wydatków na nabycie udziałów w alternatywnej spółce inwestycyjnej

Nowelizacja ustawy przewiduje możliwość odliczenia od podstawy podatku 50% wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w alternatywnej spółce inwestycyjnej (ASI) lub spółce kapitałowej, w której ASI posiada co najmniej 5% udziałów lub będzie posiadała co najmniej 5% udziałów w okresie kolejnych 90 dni, do wysokości nieprzekraczającej 250.000 zł.

Aby powyższe odliczenie przysługiwało, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

 • udziałowcem (akcjonariuszem) alternatywnej spółki inwestycyjnej jest podmiot, który nabył lub objął udziały (akcje) w alternatywnej spółce inwestycyjnej sfinansowane w całości lub części ze środków europejskich, niemających charakteru bezzwrotnego, przeznaczonych na inwestycje venture capital w Polsce,
 • podatnik zawarł z ASI umowę inwestycyjną regulującą prawa i obowiązki ASI oraz podatnika wynikające z nabycia przez podatnika udziałów (akcji) w ASI lub wspólnej inwestycji alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz podatnika w spółkę kapitałową, w której ASI nabędzie lub obejmie co najmniej 5% udziałów (akcji),
 • w okresie 2 lat poprzedzających dzień pierwszego objęcia lub nabycia udziałów (akcji) w ASI lub w spółce kapitałowej, spółki te nie były powiązane z podatnikiem,
 • podatnik będzie posiadał udziały (akcje) przez nieprzerwany okres co najmniej 24 miesięcy.

Odliczenie od podatku wydatków na terminal płatniczy

Projekt przewiduje wprowadzenie możliwości odliczenia od podstawy podatku wydatków na nabycie i obsługę terminala płatniczego, umożliwiającego przyjmowanie płatności kartą. Odliczenie może nastąpić w roku pierwszego przyjmowania płatności kartą oraz w roku następnym.

Wydatki związane z zakupieniem i funkcjonowaniem terminala uwzględniane będą do wysokości 2.500 zł (w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz konsumentów) i 1.000 zł (w przypadku innych podatników) rocznie.

Zmiana taryfy podatku PIT

Obecnie podatek PIT oblicza się według następującej skali:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
85 528 17% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 14 539 zł 76 gr +32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Projekt ustawy proponuje wprowadzenie następującej skali:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
120 000 17% minus kwota zmniejszająca podatek 5 100 zł
120 000 15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Koniec opodatkowania kartą podatkową

Po wprowadzeniu nowych przepisów podatkowych, zniknąć ma możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej. Stosowanie karty podatkowej będzie dopuszczalne jedynie dla podmiotów, które korzystały z niej na dzień 31 grudnia 2021 roku. Od 1 stycznia 2022 roku żadne nowe podmioty nie będą mogły złożyć wniosku o takie opodatkowanie.

Podatnicy, którzy zrezygnują ze stosowania opodatkowania kartą podatkową, nie będą mogli już powrócić do takiej formy rozliczenia.

Ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski

Nowelizacja zakłada prowadzenie nowego modelu rozliczania podatku osób przenoszących miejsce zamieszkania (rezydencję podatkową) na terytorium Polski. Opodatkowaniu na tych zasadach może podlegać podatnik, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym przeniósł miejsce zamieszkania do Polski i podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, złoży urzędowi skarbowemu oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem oraz
 • nie posiadał miejsca zamieszkania w Polsce przez co najmniej pięć z sześciu lat podatkowych poprzedzających bezpośrednio rok podatkowy, w którym przeniósł miejsce zamieszkania.

Opodatkowaniu ryczałtem podlegają przychody uzyskane poza terytorium Polski. Ryczałt wynosi 200.000 zł za rok podatkowy niezależnie od wysokości przychodów i płatny jest w terminie do 30 czerwca następnego roku. Opodatkowanie ryczałtem stosuje się przez 10 lat.

Aby korzystać z opodatkowania ryczałtem, podatnik musi ponosić wydatki na wzrost gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę dziedzictwa kulturowego lub kulturę fizyczną w wysokości co najmniej 100.000 zł w roku podatkowym. W razie niespełnienia tego warunku, podatnik traci uprawnienie do tego modelu opodatkowania.

Powyższe zasady obowiązują także członka rodziny podatnika (małżonka lub dziecko), przy czym ryczałt od uzyskanych przez niego przychodów wynosi 100.000 zł za każdy rok podatkowy i nie musi on ponosić wydatków na wzrost gospodarczy.

Rozszerzenie definicji posiadania zarządu na terytorium Polski

Co do zasady, jeśli podatnik ma siedzibę lub zarząd na terenie Polski, podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Nowelizacja ustawy o CIT zakłada wprowadzenie domniemania prawnego, zgodnie z którym jeśli podatnik nie ma siedziby w Polsce, ale osoby lub podmioty zasiadające w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w Polsce, uznaje się, że podatnik ma zarząd w Polsce. Wobec tego polskimi rezydentami podatkowymi będą spółki zarejestrowane poza Polską i prowadzące działalność poza Polską, jeśli tylko członkowie zarządu tych spółek będą mieszkać w Polsce.

Obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji podatkowych – wraca ukryty test przedsiębiorcy?

Projekt zakłada wprowadzenie dla podatników CIT i PIT obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji rachunkowej przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłania ich w formie elektronicznej do urzędu skarbowego.

Przesyłanie elektronicznych ksiąg i ewidencji będzie następować nie tylko po zakończeniu roku podatkowego, ale także w ciągu roku – na przykład miesięcznie, jeśli na podstawie tych dokumentów ustalany jest dochód, od którego wypłacane są miesięczne zaliczki.

Obowiązek wdrożenia systemów elektronicznych wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 roku.

Pojawiły się głosy, że powyższe rozwiązanie może stanowić wprowadzenie „tylnymi drzwiami” tzw. testu przedsiębiorcy, czyli weryfikacji, czy osoby samozatrudnione rzeczywiście prowadzą działalność gospodarczą, czy ukrywają w ten sposób faktyczny stosunek pracy. Nietrudno sobie wyobrazić, że przesyłanie w formie elektronicznej rozliczeń – oprócz ułatwienia formalności dla przedsiębiorców – ułatwi także prowadzenie kontroli urzędom skarbowym oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Odliczenie od podatku wydatków na nabycie udziałów w spółce

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o CIT, podatnik (przedsiębiorca), który uzyskuje przychody inne niż z zysków kapitałowych, będzie mógł odliczać od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną. Odliczenie będzie możliwe do wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym przez podatnika (z przychodów innych niż z zysków kapitałowych) – ale nie więcej niż 250.000 zł w roku podatkowym.

Aby skorzystać z odliczenia, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

 • spółka, której udziały (akcje) są nabywane, posiada osobowość prawną i ma siedzibę lub zarząd w Polsce lub w innym państwie, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierającą podstawę prawną do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego tego innego państwa;
 • główny przedmiot działalności spółki jest tożsamy z przedmiotem działalności podatnika lub działalność takiej spółki może być racjonalnie uznana za działalność wspierającą działalność podatnika, przy czym działalność takiej spółki nie jest działalnością finansową;
 • działalność była przez spółkę i przez podatnika prowadzona przed dniem nabycia w niej przez podatnika udziałów (akcji) przez okres nie krótszy niż 24 miesiące;
 • w okresie dwóch lat przed dniem nabycia udziałów (akcji) spółka i podatnik nie byli podmiotami powiązanymi;
 • podatnik w jednej transakcji nabywa udziały (akcje) spółki w ilości stanowiącej bezwzględną większość praw głosu.

Za wydatki na nabycie udziałów uznaje się wydatki związane bezpośrednio z transakcją, w tym na obsługę prawną nabycia udziałów i ich wycenę, opłaty notarialne, sądowe i skarbowe, podatki i inne należności publicznoprawne. Do wydatków nie włącza się ceny zapłaconej za udziały oraz kosztów finansowania dłużnego.

Jeśli udziały zostaną zbyte lub umorzone przed upływem 36 miesięcy od dnia nabycia, w rozliczeniu za bieżący rok podatkowy podatnik zwiększy podstawę opodatkowania o kwotę dokonanego odliczenia. Podobnie w przypadku, gdy przed upływem 36 miesięcy podatnik zostanie postawiony w stan likwidacji lub zostanie ogłoszona jego upadłość albo zaprzestanie działalności z innego powodu.

Podatek od przerzuconych dochodów

Projekt zakłada wprowadzenie tzw. „podatku z tytułu przerzuconych dochodów” w wysokości 19%.

Przerzucone dochody to koszty poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego ze spółką, stanowiące należność tego podmiotu, jeśli:

 1. faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez ten podmiot w państwie jego siedziby jest niższy o 25% niż kwota podatku dochodowego, który byłby należny w Polsce i
 2. koszty podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów lub odliczeniu od podatku albo wypłacone przez podmiot powiązany w formie dywidendy stanowiły co najmniej 50% wartości przychodów tego podmiotu.

Do ww. kosztów zalicza się koszty:

 • usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usług o podobnym charakterze,
 • opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej, know-how,
 • przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek (innych niż bankowe), w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze,
 • koszty finansowania dłużnego związane z uzyskaniem środków finansowych i korzystaniem z tych środków, w szczególności odsetki, opłaty, prowizje, premie, część odsetkową raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań, w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych,
 • opłat i wynagrodzeń za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk,

– jeśli suma tych kosztów na rzecz podmiotów (także niepowiązanych) stanowi co najmniej 3% sumy kosztów uzyskania przychodów.

Opodatkowanie spółek holdingowych

Nowelizacja ustawy o CIT zakłada uregulowanie zasad opodatkowania spółek holdingowych.

Spółką holdingową jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółka akcyjna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. posiada, nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku, bezpośrednio na podstawie tytułu własności co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej,
 2. nie tworzy podatkowej grupy kapitałowej,
 3. nie korzysta ze zwolnień podatkowych dot. dochodów uzyskanych z działalności określonej w decyzji o wsparciu ani prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej oraz zwolnień w zakresie podatku od dywidend z tyt. udziału w zyskach osób prawnych,
 4. prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą,
 5. udziałów (akcji) w tej spółce nie posiada, pośrednio lub bezpośrednio, udziałowiec (akcjonariusz) mający siedzibę na terytorium lub w kraju:
  1. prowadzącym szkodliwą konkurencję podatkową,
  2. wskazanym w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej,
  3. z którym Polska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo Unia Europejska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych.

Spółką zależną w rozumieniu ww. zasad jest spółka spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale tej spółki posiada bezpośrednio na podstawie tytułu własności spółka holdingowa, nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku,
 2. nie posiada więcej niż 5% udziałów (akcji) w kapitale innej spółki,
 3. nie posiada tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym lub praw o podobnym charakterze,
 4. nie tworzy podatkowej grupy kapitałowej,
 5. nie korzysta ze zwolnień podatkowych dot. dochodów uzyskanych z działalności określonej w decyzji o wsparciu ani prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej.

Regulacja wprowadza zwolnienie od podatku dochodowego przychodów z dywidend, uzyskanych przez spółkę holdingową od spółki zależnej w części odpowiadającej 95% kwoty dywidend.

Dodatkowo wprowadzono zwolnienie od podatku dochodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego, pod warunkiem, że spółka holdingowa złoży właściwemu dla niej naczelnikowi urzędu skarbowego – na 5 dni przed dniem zbycia – oświadczenie o zamiarze skorzystania ze zwolnienia. To zwolnienie nie obowiązuje, jeśli co najmniej 50% aktywów spółki zależnej stanowią nieruchomości położone w Polsce.

Zmiany w zasadach opodatkowania ryczałtem

Podatnik może stosować opodatkowanie ryczałtem, jeśli m. in. jego łączne przychody nie przekroczyły w poprzednim roku 100.000.000 zł. Po nowelizacji warunek ten zostanie zniesiony. Dodatkowo krąg podmiotów, które mogą stosować ryczałt, zostanie rozszerzony o spółkę komandytową oraz spółkę komandytowo-akcyjną.

Obecnie, aby podatnik podatku CIT mógł stosować opodatkowanie ryczałtem, musi ponosić określone nakłady na cele inwestycyjne.

Nowelizacja zakłada zniesienie tego obowiązku, wprowadzając w jego miejsce możliwość ponoszenia większych nakładów, co skutkuje opodatkowaniem na preferencyjnych warunkach.

W zakresie przedmiotu opodatkowania ryczałtem od dochodu z tytułu ukrytych zysków, do katalogu ukrytych zysków doliczone zostaną następujące świadczenia, których beneficjentem jest wspólnik:

 1. dopłaty wypłacone w przypadku połączenia lub podziału podmiotów;
 2. odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę;
 3. zysk przeznaczony na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika spółki;
 4. świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone w przypadku zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce.

Do podstawy opodatkowania ryczałtem dodany zostanie dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych osiągnięty w roku podatkowym.

Nowe stawki ryczałtu od dochodów osób fizycznych

Nowy ład wprowadza podatek w wysokości 14% przychodów ze świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej, usług architektonicznych i inżynierskich, badań i analiz technicznych oraz specjalistycznego projektowania.

12% podatek obejmie przychody ze świadczenia usług związanych z wydawaniem gier i programów komputerowych oraz doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego.

Jednocześnie wyłączona zostanie możliwość odliczenia od podatku kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Opodatkowanie w grupie VAT

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza pojęcie „grupy VAT”, czyli grupy podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowaną jako podatnik podatku.

Powiązanie finansowe występuje, jeśli jeden z podatników posiada bezpośrednio ponad 50% udziałów w kapitale zakładowym pozostałych członków grupy.

Aby podmioty były powiązane ekonomicznie, musi być spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. przedmiot głównej działalności członków grupy ma taki sam charakter
 2. rodzaje działalności członków grupy uzupełniają się i są współzależne
 3. członek grupy prowadzi działalność, z której w całości lub w dużej mierze korzystają inni członkowie grupy.

Powiązanie organizacyjne występuje, jeżeli podatnicy prawnie lub faktycznie znajdują się pod wspólnym kierownictwem albo organizują swoje działania w porozumieniu.

Jeden podmiot może być członkiem tylko jednej grupy VAT, a grupa nie może być członkiem innej grupy. Grupa VAT ma charakter stały, co oznacza, że trakcie istnienia grupy, nie ma możliwości rozszerzania jej o innych członków ani pomniejszania o któregokolwiek z członków.

Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej grupy nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Umowa o utworzeniu grupy musi być sporządzana na piśmie.

Wszelkie dostawy towarów i świadczenie usług, dokonywane przez członka grupy VAT na rzecz podmiotu spoza grupy uważane będą za dokonane przez grupę, i w drugą stronę – dostawy dokonane na rzecz członka grupy przez podmiot spoza grupy uznawane będą za dokonane na rzecz grupy VAT.

W okresie posiadania statusu podatnika przez grupę VAT, jej członkowie odpowiadają solidarnie za zobowiązania grupy z tytułu podatku.

Zmiana składki na ubezpieczenie zdrowotne

Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowani według skali podatkowej bądź podatkiem liniowym, będą opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne według nowych zasad. Dla tych podmiotów roczną podstawę wymiaru składki stanowić będzie dochód z działalności gospodarczej, ustalany jako różnica między przychodami a kosztami uzyskania przychodów, pomniejszony o kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeśli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Jeśli podstawa wymiaru składki tak obliczona będzie niższa od liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu pomnożonej przez minimalne wynagrodzenie, podstawą wymiaru składki będzie iloczyn miesięcy i minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku stosowania przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowania ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych, podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowić będzie miesięczny przychód z działalności, pomniejszony o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne (jeśli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu). Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosić będzie 1/3 stawki ryczałtu od przychodów, zastosowanej przy opodatkowaniu.

Jeśli wystąpi nadpłata składek na ubezpieczenie zdrowotne, o której można mówić wtedy, gdy suma składek wpłaconych za poszczególne miesiące jest wyższa od rocznej składki ustalonej od rocznej podstawy, to ubezpieczony może żądać zwrotu takiej nadpłaty.