Skip to main content
Biuletyn

Podatek dochodowy od osób prawnych – ryczałt

By 7 grudnia 20201 lipca, 2022No Comments

Podatek dochodowy od osób prawnych – ryczałt

Obowiązki podatnika przed opodatkowaniem ryczałtem

Obowiązki podatnika opodatkowanego ryczałtem

Warunki podmiotowe podatnika opodatkowanego ryczałtem

Wyłączenia podmiotowe z opodatkowania ryczałtem

Okres opodatkowania ryczałtem

Przedmiot opodatkowania ryczałtem

Podstawa opodatkowania ryczałtem

Obowiązki podatnika przed opodatkowaniem ryczałtem

Podatnik opodatkowany ryczałtem jest obowiązany w rozliczeniu za rok podatkowy poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem zaliczyć do przychodów przychody uwzględnione w wyniku finansowym netto za poprzednie lata, jeśli dotychczas nie zostały zaliczone do przychodów, oraz koszty zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w poprzednich latach, jeśli dotychczas nie zostały uwzględnione w wyniku finansowym netto. Ponadto podatnik obowiązany jest zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów przychody zaliczone do przychodów w poprzednich latach, jeśli dotychczas nie zostały uwzględnione w wyniku finansowym netto, oraz koszty uwzględnione w wyniku finansowym netto za poprzednie lata, jeśli dotychczas nie zostały zaliczone do kosztów zaliczenia przychodów. Dodatkowo, w przypadku podatnika utworzonego w wyniku przekształcenia spółki, którego pierwszy rok podatkowy po przekształceniu jest jednocześnie pierwszym rokiem opodatkowania, podatnik będzie obowiązany ustalić w rozliczeniu dochód z przekształcenia (dodany art. 7aa ustawy o CIT).

Podatnik opodatkowany ryczałtem będzie obowiązany wyodrębnić w kapitale własnym na ostatni dzień roku poprzedzającego opodatkowanie ryczałtem:

 1. Kwotę zysków niepodzielonych i kwotę zysków podzielonych odniesione na kapitały, wypłaconych w latach poprzednich
 2. Kwotę niepokrytych strat poniesionych w latach poprzednich.

Jeśli po uwzględnieniu przychodów, kosztów lub dochodu, o których mowa powyżej, wysokość zobowiązania podatkowego za dany rok wzrośnie o co najmniej 50% w porównaniu do zobowiązania, które powstałoby, gdyby nie dokonano tego uwzględnienia, to nadwyżkę podatnik może zapłacić w częściach w okresie nie dłuższym niż 3 lata.

Podatnik, który w latach podatkowych poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych osiągnął stratę ze źródła przychodów i nabył prawo do jej odliczenia, może obniżyć o jej wysokość dochód ze źródła przychodów uzyskany w dwóch latach podatkowych bezpośrednio poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałem pod warunkiem stosowania tego opodatkowania przez okres co najmniej 4 lat. Jeśli podatnik nie dotrzyma wskazanego warunku, utraci prawo do dokonania obniżenia i będzie obowiązany do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę. Jednocześnie podatnik traci prawo do takiego odliczenia, począwszy od pierwszego roku opodatkowania ryczałtem (art. 7 ustawy o CIT, dodane ust. 7-8).

Od pierwszego roku opodatkowania ryczałtem podatnik utraci prawo (obowiązek) do dokonywania odliczeń na podstawie art. 18 i art. 18d-18f (dodany art. 18aa ustawy o CIT).

Obowiązki podatnika opodatkowanego ryczałtem

Podatnik opodatkowany ryczałtem jest obowiązany do:

 1. Prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych, w sposób umożliwiający określenie (dodany art. 28d ust. 1 ustawy o CIT):
 2. Wysokości zysku (straty) netto, podstawy opodatkowania i wysokość podatku
 3. W kapitale własnym:
 4.       Kwot zysków niepodzielonych i podzielonych odniesionych na kapitały, wypracowanych w latach opodatkowania ryczałtem
 5.       Kwot niepokrytych strat poniesionych w latach opodatkowania ryczałtem
 6. Ponoszenia bezpośrednich nakładów na cele inwestycyjne (czyli faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na nabycie fabrycznie nowych środków trwałych lub wytworzenie środków trwałych oraz opłaty ustalone w umowie leasingu, z wyjątkiem leasingu operacyjnego), w wysokości większej o:
 7. 15%, jednak nie mniejszej niż 20 000 zł – w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat opodatkowania ryczałtem, albo
 8. 33%, jednak nie mniejszej niż 50 000 zł – w okresie 4 lat podatkowych (dotyczy podatnika, który realizuje znaczącą dla prowadzonej działalności inwestycję i poinformuje przed upływem ww. dwuletniego okresu właściwego naczelnika urzędu skarbowego o jej przedmiocie, roku poniesienia nakładów i terminie zakończenia)

– w stosunku do ustalonej na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego odpowiednio dwu- albo czteroletni okres opodatkowania ryczałtem wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji środków trwałych (z wyjątkiem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego i innych składników majątku służących głównie celom osobistym udziałowców albo akcjonariuszy lub członków ich rodzin, dodany art. 28g ustawy o CIT).

Powyższej regulacji nie stosuje się, jeśli podatnik w okresie dwuletnim poniósł wydatki na wynagrodzenia zatrudnionych osób fizycznych, z wyjątkiem udziałowców (akcjonariuszy), w wysokości więcej o 20% (jednak nie mniejszej niż 30 000 zł) w stosunku do roku poprzedzającego ww. dwuletni okres.

Jeśli podatnik dopiero rozpoczyna działalność albo jest małym podatnikiem, w pierwszym dwuletnim okresie ww. warunki uznaje się za spełnione w odniesieniu do połowy określonych wartości. Jeśli taki podatnik wybierze opodatkowanie ryczałtem w roku 2021, to jest zwolniony od ww. obowiązków w pierwszym dwuletnim okresie objęcia opodatkowaniem ryczałtowym (art. 7 ustawy zmieniającej).

Warunki podmiotowe podatnika opodatkowanego ryczałtem

Podatnik, który chce podlegać opodatkowaniu ryczałtem, musi spełnił łącznie następujące warunki (dodany art. 28j ustawy o CIT):

 1. Łączne przychody z działalności w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 100 000 000 zł (z uwzględnieniem kwoty należnego podatku VAT); w przypadku podatnika rozpoczynającego działalność, warunek ten powinien być spełniony w pierwszym roku opodatkowania ryczałtem
 2. Mniej niż 50% ww. przychodów pochodzi:
 3. Z wierzytelności
 4. Z odsetek i pożytków od pożyczek
 5. Z części odsetkowej raty leasingowej
 6. Z poręczeń i gwarancji
 7. Z praw autorskich lub praw własności przemysłowej (w tym ze zbycia)
 8. Ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowym
 9. Z transakcji z podmiotami powiązanymi, gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub jest znikoma wartość dodana
 10. W zakresie zatrudnienia:
 11. Podatnik zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby (1 osobę w przypadku małego podatnika) w przeliczeniu na pełne etaty, niebędące udziałowcami (akcjonariuszami), przez okres co najmniej 300 dni w roku (lub 82% dni w roku podatkowym, jeśli nie pokrywa się on z rokiem kalendarzowym), lub
 12. Ponosi miesięczne wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność (jednokrotność w przypadku małego podatnika) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych na podstawie innej umowy co najmniej 3 osób fizycznych (1 osoby w przypadku małego podatnika), niebędących udziałowcami (akcjonariuszami), jeśli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń podatnik pobiera zaliczki na podatek dochodowych i składki ZUS
 13. Powyższe warunki nie dotyczą podatnika rozpoczynającego działalność w pierwszym roku prowadzenia działalności i dwóch kolejnych latach opodatkowania ryczałtem, ale od drugiego roku podatkowego podatnik obowiązany jest corocznie zwiększać zatrudnienie o co najmniej 1 etat aż do osiągnięcia wielkości zatrudnienia określonej powyżej
 14. Prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, której udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym
 15. Nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym
 16. Nie sporządza za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z MSR
 17. Złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem do naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem.

Wyłączenia podmiotowe z opodatkowania ryczałtem

Wyłączeni z możliwości opodatkowania ryczałtem są następujący podatnicy (dodany art. 28k ustawy o CIT):

 1. Przedsiębiorstwa finansowe
 2. Instytucje pożyczkowe w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim
 3. Podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu (ustawa o wspieraniu nowych inwestycji)
 4. Podatnicy w upadłości lub likwidacji
 5. W pierwszym roku podatkowym prowadzenia działalności i w roku bezpośrednio następującym, nie krócej niż przez 24 miesiące od utworzenia, podatnicy utworzeni (oraz podmioty przejmujące lub otrzymujące wkład):
 6. Przez połączenie lub podział
 7. Przez podmioty wnoszące aportem składniki majątku uzyskane przez te osoby w wyniku likwidacji innych podatników, jeśli posiadały udziały (akcje) tych likwidowanych podatników
 8. Jeśli w roku podatkowym w którym podatnik został utworzony lub roku następnym zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa lub składniki majątku przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej równowartość 10 000 euro
 9. W roku podatkowym, w którym nastąpił podział albo wniesienie wkładu i w roku następnym, nie krócej niż przed 24 miesiące od podziału lub wniesienia wkładu, podatnicy (oraz podmioty przejmujące lub otrzymujące wkład), którzy:
 10. Zostali podzieleni przez wydzielenie
 11. Wnieśli tytułem wkładu do innego podmiotu:
 12.       Uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część albo składniki przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej równowartość 10 000 euro
 13.       Składniki majątku uzyskane przez podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeśli podatnik posiadał udziały (akcje) likwidowanych podatników.

Podmioty, o których mowa w punktach 5 i 6 powyżej, mogą podlegać opodatkowaniu ryczałtowemu, jeśli w 2021 roku złożą stosowne zawiadomienie (art. 9 ustawy zmieniającej).

Okres opodatkowania ryczałtem

Okres opodatkowania ryczałtem to bezpośrednio następujące po sobie 4 lata, ulegający automatycznemu przedłużeniu na kolejne okresy, chyba że podatnik złoży informację o rezygnacji z takiego opodatkowania w deklaracji, składanej za ostatni rok podatkowy opodatkowania ryczałtem (dodany art. 28f ustawy o CIT).

Przedmiot opodatkowania ryczałtem

Opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód odpowiadający (dodany art. 28m ustawy o CIT):

 1. wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto przeznaczony:
 2. do wypłaty udziałowcom albo akcjonariuszom (dochód z tytułu podzielonego zysku) – dotyczy także zaliczki na poczet dywidendy, lub
 3. na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania ryczałtem (dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat);
 4. wysokości ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków);
 5. wysokości wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą (dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą);
 6. nadwyżce wartości rynkowej składników przejmowanego majątku lub wniesionego w drodze wkładu niepieniężnego ponad wartość podatkową tych składników (dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku) – w przypadku łączenia, podziału, przekształcenia podmiotów lub wniesienia w  drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
 7. sumie zysków netto osiągniętych w każdym roku podatkowym stosowania opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej te zyski nie były zyskami podzielonymi lub nie zostały przeznaczone na pokrycie straty (dochód z tytułu zysku netto) − w przypadku podatnika, który zakończył opodatkowanie ryczałtem;
 8. wartości przychodów i kosztów podlegających zgodnie z przepisami o rachunkowości zarachowaniu w roku podatkowym i uwzględnieniu w zysku (stracie) netto, które nie zostały uwzględnione w tym zysku (stracie) netto (dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych).

Ukryte zyski, w rozumieniu ustawy o CIT, to świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec albo akcjonariusz lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem lub akcjonariuszem. Podatnicy będą obowiązani wskazywać wysokość ukrytych zysków w informacji dodatkowej, będącej częścią sprawozdania finansowego (w związku z dokonaniem stosownej zmiany w Załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości). Do ukrytych zysków zaliczamy w szczególności:

 1. kwotę pożyczki (kredytu) udzielonej przez podatnika udziałowcowi albo akcjonariuszowi lub podmiotowi powiązanemu z udziałowcem albo akcjonariuszem oraz odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty od pożyczki (kredytu) udzielonej przez te podmioty podatnikowi;
 2. świadczenia wykonane na rzecz:
 3. fundacji prywatnej lub rodzinnej, podmiotu równoważnego takiej fundacji lub przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką fundację albo taki podmiot, lub na rzecz beneficjentów takiej fundacji lub takiego podmiotu,
 4. trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;
 5. nadwyżkę wartości rynkowej transakcji określoną zgodnie z art. 11c ponad ustaloną cenę tej transakcji;
 6. nadwyżkę zwróconej kwoty dopłaty, wniesionej do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami, ponad kwotę wniesionej dopłaty;
 7. wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji) lub ze zmniejszenia wartości udziału (akcji);
 8. równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego;
 9. darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju;
 10. wydatki na reprezentację.

Do ukrytych zysków nie zalicza się:

 1. wynagrodzeń za świadczenia na rzecz spółki, wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę i umów podobnych, kontraktów menedżerskich, umów zlecenia i o dzieło itp. oraz zasiłków z ZUS – w części w jakiej suma wynagrodzeń i zasiłków wypłaconych w danym miesiącu nie przekracza pięciokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego przez podatnika, jednak nie więcej niż pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
 2. wydatków i odpisów amortyzacyjnych i odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego lub innych składników majątku:
 3. w pełnej wysokości – w przypadku składników wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej (ciężar dowodu spoczywa na podatniku)
 4. w wysokości 50% – w przypadku składników wykorzystywanych nie tylko na cele działalności gospodarczej
 5. kwoty pożyczki (kredytu) zwróconej, z wyłączeniem odsetek, prowizji, wynagrodzeń i opłat.

Podstawa opodatkowania ryczałtem

Czytaj dalej…