Skip to main content
Biuletyn

Podatek dochodowy od osób prawnych – ryczałt c.d.

By 7 grudnia 20201 lipca, 2022No Comments

Podstawa opodatkowania ryczałtem

Wysokość podatku

Domiar zobowiązania podatkowego

Obowiązki informacyjne podatnika

Płatność podatku

Zakończenie opodatkowania ryczałtem

Zmiana ustawy o PIT w związku z wprowadzeniem ryczałtu

Podstawa opodatkowania ryczałtem

Podstawę opodatkowania ryczałtem stanowi (dodany art. 28n):

 1. suma dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat ustalona w miesiącu, w którym podjęto uchwałę o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto;
 2. suma dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą ustalona w miesiącu, w którym wykonano świadczenie lub dokonano wypłaty lub wydatku;
 3. dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku osiągnięty w miesiącu, w którym nastąpiło łączenie, podział, przekształcenie podmiotów lub wniesienie wkładu niepieniężnego;
 4. dochód z tytułu zysku netto osiągnięty w roku podatkowym, w którym podatnik zakończył opodatkowanie ryczałtem.

Jeśli podatnik osiągnął w roku podatkowym przychody (dochody) poza terytorium Polski wyłączone lub wolne od podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej umowy międzynarodowej, podstawa opodatkowania podlega obniżeniu o wartość tych przychodów oraz podwyższeniu o sumę kosztów związanych z tymi przychodami i kwoty równej podatkowi zapłaconemu od tych przychodów (dochodów) w obcym państwie, jeżeli wartości te zostały uwzględnione w wyniku finansowym netto. Jeśli natomiast podatnik osiągnie przychody (dochody) poza terytorium Polski, inne niż wymienione powyżej, to podstawę opodatkowania podwyższa się o kwotę równą podatkowi zapłaconemu od tych przychodów (dochodów) w obcym państwie, jeśli podatek obniżył wynik finansowy netto w jakiejkolwiek formie (dodany art. 28n ust. 4-5 ustawy o CIT). Jednocześnie w takim przypadku od ryczałtu obliczonego od podstawy opodatkowania odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconego w obcym państwie, kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części ryczałtu obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na przychód (dochód) uzyskany w obcym państwie (dodany art. 28p ustawy o CIT).

Wysokość podatku

Ryczałt wynosi (dodany art. 28o ustawy o CIT):

 1. 15% podstawy opodatkowania – w przypadku małego podatnika i podatnika, którego wartość średnich przychodów nie przekracza wartości maksymalnych przychodów określonych dla małego podatnika
 2. W przypadku podstawy opodatkowania ustalanej od dochodu z tytułu zysku netto stawka ulegnie obniżeniu o 5 punktów procentowych, jeśli nakłady na cele inwestycyjne wynosiły do najmniej 50% w każdym dwuletnim okresie i 110% w każdym czteroletnim okresie
 3. 25% podstawy opodatkowania – w przypadku pozostałych podatników.

Wskazać w tym miejscu należy, iż w naszej ocenie wnioskodawca przy redakcji art. 28o ust. 2 ustawy o CIT pomylił jednostki redakcyjne, do których odsyła we wskazanym przepisie. Cytując dosłowne brzmienie pierwszej części ust. 2 wskazanego artykułu „W przypadku podstawy opodatkowania ustalanej od dochodu z tytułu zysku netto stawka podatku, o której mowa w pkt 1, podlega obniżeniu o pięć punktów procentowych (…)”, zauważyć należy, iż obniżenie stawki podatku o pięć punktów procentowych odnosi się do punktu pierwszego omawianego przepisu, a zatem – zgodnie z literalnym brzmieniem – jedynie do stawki 15%, pomijając stawkę 25%. Podczas, gdy z dokonanej ustawą zmieniającą nowelizacji ustawy o CIT nie wynika, jakoby powyższy przepis został zredagowany niezgodnie z wolą osoby go projektującej, to jednak w nowelizacji ustawy o PIT, dokonanej tą samą ustawą zmieniającą, można odnaleźć przepis potwierdzający chęć zastosowania przedmiotowego obniżenia również do stawki 25%, o czym będzie mowa w dalszej części tekstu. Wydaje się zatem, że w miejscu wyrażenia „pkt 1” powinno znaleźć się wyrażenie „ust. 1”.

Domiar zobowiązania podatkowego

Podatnik, u którego przychody lub wartość średnich przychodów przekroczyła 100 000 000 zł, obowiązany jest ustalić dla dochodów osiągniętych w kolejnym roku domiar zobowiązania podatkowego. Podstawę opodatkowania domiaru zobowiązania podatkowego ustala się według wzoru (dodany art. 28q ustawy o CIT):

(1-W) x Z

w którym poszczególne litery oznaczają:

W − iloraz kwoty maksymalnych przychodów (100 000 000 zł) i wartości średnich przychodów podatnika

Z – dochody podlegające opodatkowaniu ryczałtem, osiągnięte w roku podatkowym

Domiar zobowiązania podatkowego wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Obowiązki informacyjne podatnika

Podatnik obowiązany jest do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego złożyć deklarację o wysokości dochodu osiągniętego za poprzedni rok podatkowy (dodany art. 28r ustawy o CIT).

Osoba fizyczna, będąca udziałowcem (akcjonariuszem) podatnika opodatkowanego ryczałtem składa podatnikowi oświadczenie o podmiotach, w których posiada (bezpośrednio lub pośrednio) co najmnie 5% udziałów, ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub instytucji wspólnego inwestowania lub innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, w terminie do końca pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego podatnika, w którym stosuje opodatkowanie ryczałtem, a w przypadku zmiany stanu faktycznego − w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian (dodany art. 28s ustawy o CIT). Ponadto:

 1. Oświadczenie nie obejmuje podmiotów, z którymi podatnik nie dokonuje żadnych transakcji, w tym za pośrednictwem innych podmiotów
 2. Podatnik przekazuje kopię oświadczenia na żądanie naczelnikowi urzędu skarbowego (w postaci kopii)
 3. Jeśli osoba fizyczna nie wykona obowiązku przekazania oświadczenia, podatnik informuje o niewykonaniu obowiązku naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika i naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla osoby fizycznej w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do jego wykonania. Zgodnie z dodanym ustawą zmieniającą art. 56e k.k.s., nieprzekazanie oświadczenia, przekazanie go po terminie lub podanie w oświadczeniu danych niezgodnych z prawdą stanowić będzie przestępstwo skarbowe, zagrożone karą grzywny do 720 stawek dziennych (lub grzywną za wykroczenie skarbowe w przypadku mniejszej wagi).

Płatność podatku

Terminy płatności podatku (dodany art. 28t ust. 1 ustawy o CIT):

 1. ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat oraz domiaru zobowiązania podatkowego od tych dochodów − do 20. dnia siódmego miesiąca roku podatkowego;
 2. ryczałtu od dochodu z tytułu zysku netto oraz domiaru zobowiązania podatkowego od tego dochodu − do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po ostatnim roku opodatkowania ryczałtem; podatek może być zapłacony w całości albo w części, w okresie nie dłuższym niż 3 lata, licząc od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek jego zapłaty, jeżeli przed upływem terminu zapłaty tego podatku poinformuje naczelnika urzędu skarbowego o sposobie przyjętego rozliczenia, podając w szczególności terminy i kwoty wpłat podatku. Jeśli przed terminem zapłaty podatku, określonym przed podatnika, podatnik zostanie postawiony w stan likwidacji lub upadłości, przejęty lub zaprzestanie prowadzenia działalności, termin zapłaty upływa z dniem poprzedzającym zaistnienie któregoś ze wskazanych zdarzeń;
 3. ryczałtu od dochodu z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych oraz domiaru zobowiązania podatkowego od tego dochodu − do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym przychody lub koszty powinny zostać zarachowane;
 4. ryczałtu od dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą oraz domiaru zobowiązania podatkowego od tych dochodów − do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty lub wydatku;
 5. ryczałtu od dochodu z tytułu zmiany wartości składników majątku oraz domiaru zobowiązania podatkowego od tego dochodu − do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego.

Zakończenie opodatkowania ryczałtem

Podatnicy, którzy dokonają wyboru opodatkowania ryczałtem w latach 2021-2024, mogą w dowolnym roku podatkowym złożyć rezygnację z tego sposobu opodatkowania w deklaracji o wysokości dochodu za poprzedni rok podatkowy. Rezygnacja będzie skuteczna od końca roku, za który składana jest ta deklaracja (art. 8 ustawy zmieniającej).

Podatnik opodatkowany ryczałtem traci prawo do takiego opodatkowania z końcem (dodany art. 28l ustawy o CIT):

 1. Ostatniego roku podatkowego czteroletniego okresu, jeśli złoży informację o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem
 2. Ostatniego roku podatkowego dwuletniego lub czteroletniego okresu, w którym nie poniósł wymaganych nakładów na cele inwestycyjne lub wydatków na wynagrodzenia
 3. Roku podatkowego, w którym nie spełnił któregokolwiek z warunków dot. maksymalnego przychodu, % udziału w przychodach lub nakładów na wynagrodzenia
 4. Roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym:
 5. Podatnik nie spełnił któregokolwiek z warunków dot. formy prowadzenia działalności, nieposiadania udziałów w innych spółkach i podmiotach oraz niesporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR
 6. Podatnik nie prowadził ksiąg podatkowych lub dane z nich wynikające nie pozwalają na określenie wyniku finansowego netto
 7. Podatnik dokona przejęcia innego podmiotu w drodze łączenia lub podziału podmiotów albo otrzymania aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, chyba że:
 8.       Podmiot przejmowany, dzielony lub wnoszący aport jest opodatkowany ryczałtem lub
 9.       Podmiot przejmowany, dzielony lub wnoszący aport zamknie księgi rachunkowe, sporządzi sprawozdanie finansowe i dokona rozliczenia i ustaleń, o których mowa w art. 7aa
 10. Podatnik zostanie przejęty przez inny podmiot w drodze łączenia lub podziału (w tym przez wydzielenie), lub wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, chyba że podmiot przejmujący jest opodatkowany ryczałtem.

W przypadku utraty prawa do opodatkowania ryczałtem z któregoś z ww. powodów, podatnik może złożyć ponowne zawiadomienie po upływie 3 lat podatkowych, jednak nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy, następujących po roku kalendarzowy, w którym utracił prawo do opodatkowania ryczałtem.

Po rezygnacji ze stosowania opodatkowania ryczałtowego, podatnik w ewidencji środków trwałych uwzględni odpisy amortyzacyjne, przypadające za okres opodatkowania ryczałtem (art. 16g, dodany ust. 22 ustawy o CIT). Ponadto:

 1. Dokona odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów uwzględnionych w wyniku finansowym netto za dowolny rok okresu opodatkowania ryczałtem
 2. Będzie kontynuował metodę i okres amortyzacji i stosował stawkę, przyjęte w okresie opodatkowania ryczałtem, albo dokona wyboru jednej z pozostałych metod amortyzacji, stawki oraz okresu amortyzacji określonych w przepisach art. 16i – 16m ustawy o CIT (art. 16h, dodany ust. 3e ustawy o CIT).

Zmiana ustawy o PIT w związku z wprowadzeniem ryczałtu

W związku z wprowadzeniem możliwości stosowania ryczałtowego podatku dochodowego przez spółki kapitałowe, pojawiła się konieczność wprowadzenia także stosownych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawie o PIT).

Zryczałtowany podatek PIT od przychodów uzyskiwanych z dywidend, wypłacanych z zysków spółki osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem, jeżeli pochodzą z podziału zysków z tego okresu wyodrębnionych w kapitale własnym spółki, pomniejsza się o kwotę stanowiącą:

 1. 41% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału udziałowca (akcjonariusza) w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do dywidendy i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód z dywidendy został uzyskany – w przypadku przychodów z dywidend wypłaconych z zysków spółki opodatkowanych 15% podstawy opodatkowania;
 2. 37% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału udziałowca (akcjonariusza) w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do dywidendy i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód z dywidendy został uzyskany – w przypadku przychodów z dywidend wypłaconych z zysków spółki opodatkowanych 25% podstawy opodatkowania;
 3. 71% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału udziałowca (akcjonariusza) w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do dywidendy i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód z dywidendy został uzyskany – w przypadku przychodów z dywidend wypłaconych z zysków spółki opodatkowanych 10% podstawy opodatkowania (po obniżeniu stawki 15% o 5 punktów procentowych w związku z wyższymi nakładami na cele inwestycyjne);
 4. 51% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału udziałowca (akcjonariusza) w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do dywidendy i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód z dywidendy został uzyskany – w przypadku przychodów z dywidend wypłaconych z zysków spółki opodatkowanych 20% podstawy opodatkowania (po obniżeniu stawki 25% o 5 punktów procentowych w związku z wyższymi nakładami na cele inwestycyjne).

W tym miejscu warto powrócić do rozważań znajdujących się w poprzedniej części tekstu odnośnie pomyłki projektodawcy przy redakcji art. 28o ust. 2 ustawy o CIT. Jak można zauważyć w punkcie 4. powyżej, dotyczącym obniżenia zryczałtowanego podatku PIT o 51%, odnosi się on do przychodów z dywidend wypłaconych z zysków spółki opodatkowanych 20% podstawy opodatkowania, który to procent powstał po obniżeniu stawki 25% o 5 punktów procentowych w związku z poczynieniem przez podatnika wyższych nakładów na cele inwestycyjne. Wobec tego podejrzewać można – jak wskazano wcześniej – że intencją projektodawcy z wysokim prawdopodobieństwem może być umożliwienie obniżenia ryczałtu także w przypadku stawki 25%.