Skip to main content
Biuletyn

Nowe przesłanki wyzysku

By 29 lipca 20211 lipca, 2022No Comments

Nowe przesłanki wyzysku

Obecnie można żądać zwiększenia lub zmniejszenia świadczenia, a wyjątkowo także unieważnienia umowy, jeśli jedna ze stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo lub niedoświadczenie drugiej strony doprowadza do sytuacji, w której wartość jej świadczenia rażąco przewyższa wartość świadczenia drugiej strony. Przepisy nie przewidują, czym jest wspomniane „rażące przewyższenie”.

Rząd proponuje rozszerzenie zakresu wskazanego uprawnienia o sytuacje, w których wykorzystano także brak dostatecznego rozeznania drugiej strony. Dodatkowo możliwość żądania unieważnienia umowy nie będzie już ograniczona do sytuacji, gdy zmiana wysokości świadczenia jest nadmiernie utrudniona.

Projekt doprecyzuje także określenie „rażącego przewyższenia”. O „rażącym przewyższeniu” będzie mowa wtedy, gdy wartość świadczenia jednej ze stron będzie przewyższać co najmniej dwukrotnie wartość świadczenia wzajemnego.

Termin wygaśnięcia uprawnienia z tytułu wyzysku zostanie wydłużony z dwóch lat do trzech lat, a gdy stroną jest konsument – do sześciu lat.