Skip to main content
Biuletyn

Krajowy Rejestr Zadłużonych – informatyzacja postępowania upadłościowego

By 29 grudnia 20211 lipca, 2022No Comments

Spis treści

Krajowy Rejestr Zadłużonych – informatyzacja postępowania upadłościowego

1 grudnia 2021 roku weszły w życie przepisy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, który zastępuje Rejestr Dłużników Niewypłacalnych. Nowelizacja wprowadza pełną informatyzację postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz dostosowuje do wymogów informatyzacji rozwiązania upadłości konsumenckiej.

W Internecie funkcjonuje już portal Krajowego Rejestru Zadłużonych, umożliwiający wyszukiwanie ujawnionych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Dane ujawniane w portalu dotyczą jedynie spraw, w których wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony po 30 listopada 2021 roku. Portal składa się z dwóch części – publicznej, dostępnej dla każdego użytkownika Internetu, oraz dostępnej jedynie dla użytkowników zarejestrowanych.

W postępowaniach, w których wniosek wpłynął od 1 grudnia 2021 roku akta spraw dot. upadłości konsumenckiej będą prowadzone przez syndyka masy upadłości.

Co znajdziemy w publicznym portalu KRZ?

W Krajowym Rejestrze Zadłużonych ujawnia się informacje o osobach, wobec których są albo były prowadzone postępowania:

 1. restrukturyzacyjne
 2. o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli
 3. upadłościowe lub wtórne postepowania upadłościowe
 4. zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
 5. o uznanie orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego
 6. egzekucyjne, które zostały umorzone z uwagi na bezskuteczność
 7. egzekucyjne o świadczenia alimentacyjne wobec osób, które zalegają ze spełnieniem świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

KRZ zawiera także informacje o wspólnikach osobowych spółek handlowych (jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej), którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, jeśli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowania upadłościowe lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości wobec braku majątku spółki.

W Rejestrze ujawnia się jedynie informacje o sprawach, w których wniosek inicjujący postępowanie wpłynął od 1 grudnia 2021 roku.

Część KRZ dla użytkowników zarejestrowanych

Użytkownicy posiadający konto w Krajowym Rejestrze Zadłużonych mogą składać wnioski i otrzymywać pisma ze spraw upadłościowych w formie elektronicznej. Co istotne, konto w KRZ jest tożsame z kontem w Portalu Rejestrów Sądowych.

Obowiązek wnoszenia pism przez Portal KRZ

Postępowanie upadłościowe, co do którego wniosek wpłynął nie wcześniej niż 1 grudnia 2021 roku, prowadzone jest w całości w formie elektronicznej. Wszelkie pisma w sprawie – tak kierowane do syndyka, jak i do sądu oraz do stron – wnoszone i doręczane są za pośrednictwem portalu. Dotyczy to również zgłoszeń wierzytelności.

Wnioski o ogłoszenie upadłości, składane od 1 grudnia 2021 roku, składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Jedynie wnioski o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej mogą mieć formę papierową.

Pisma wnosi się na udostępnionych w portalu formularzach. Jeśli pismo wnosi się wraz z załącznikami, to załączniki powinny być w formie poświadczonych elektronicznie odpisów dokumentów (poświadczenia może dokonać występujący jako pełnomocnik adwokat bądź radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny). Jeśli załączniki są w elektronicznej kopii (np. w formie skanu), to – podobnie jak w przypadku wniosków składanych do Portalu Rejestrów Sądowych – oryginał pisma lub poświadczony za zgodność z oryginałem odpis składa się w formie papierowej do sądu upadłościowego w terminie trzech dni od wniesienia pisma przez portal.

Kiedy nie trzeba wnosić pism przez Portal KRZ?

Ustawa przewiduje kilka wyjątków od zasady wnoszenia pism w formie elektronicznej. Wśród najważniejszych można wymienić:

 1. pisma zawierające informacje niejawne
 2. oferty składane w toku przetargu lub aukcji
 3. pisma wierzycieli, którym przysługują należności ze stosunku pracy (z pewnymi wyjątkami), należności alimentacyjne oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz prawa dożywocia. Co istotne, wierzyciele ci mogą składać wnioski i oświadczenia w biurze podawczym każdego sądu rejonowego, przekazując ustnie treść wniosku pracownikowi biura podawczego. Pracownik wprowadza treść wniosku do portalu, po czym drukuje wniosek oraz przekazuje do podpisu wnioskodawcy
 4. pisma dłużnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Pisma od organów postępowania upadłościowego

Orzeczenia sądu są utrwalane i doręczane wyłącznie w portalu (nie dotyczy to wierzycieli, którzy mogą wnosić pisma z pominięciem portalu). Niemniej pierwsze pisma w sprawie, wysyłane przez sąd, sędziego-komisarza, tymczasowego nadzorcę sądowego, zarządcę przymusowego, syndyka albo organ, do którego przepisy o syndyku stosuje się odpowiednio, doręczane są drogą tradycyjną wraz z pouczeniem, że dalsze pisma będą doręczane wyłącznie za pośrednictwem portalu. Co ważne, jeśli adresat nie ma założonego konta w portalu KRZ, pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Po opublikowaniu pisma w Portalu adresat ma 14 dni na odbiór pisma.

Termin na wniesienie środka zaskarżenia od postanowień wydanych na posiedzeniu niejawnym biegnie od dnia zamieszczenia postanowienia w KRZ. Jeśli ustawa przewiduje obowiązek doręczania postanowień wydawanych na posiedzeniu niejawnym, termin na zaskarżenie biegnie od dnia doręczenia postanowienia.

Dłużnikowi, będącemu osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, oraz wierzycielom uprawnionym do składania pisemnych wniosków, korespondencję doręcza się w sposób tradycyjny.