Skip to main content
Biuletyn

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Spis treści

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Transformacja energetyczna.

Wiatraki elektrowni wiatrowej bliżej zabudowań mieszkalnych.

Obowiązkowa instalacja liczników ze zdalnym odczytem zużycia energii.

Koniec palenia węglem w piecu gospodarstw domowych.

Fundusz Zielonej Transformacji Miast.

Jedynie elektryczne i wodorowe autobusy komunikacji miejskiej.

Stacje ładowania w budynkach mieszkalnych.

Konkurs na projekty poprawiające efektywność energetyczną.

Magazynowanie energii z odnawialnych źródeł energii.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (dalej zwany także „KPO”) powstaje na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/241 z 12 lutego 2021 roku ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz wytycznych Komisji Europejskiej.

W ramach KPO Polska może wykorzystać do 35,97 mld euro.

Transformacja energetyczna

Przy okazji wprowadzania KPO, twórcy zwracają uwagę na konieczność zastąpienia pierwotnych źródeł energii (węgla) źródłami odnawialnymi. W związku z tym planowana jest stopniowa transformacja energetyczna – tak, aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 30% do 2030 roku (w stosunku do 1990 roku). Do 2049 roku następować będzie stopniowe wygaszanie kopalń węgla kamiennego, w szczególności w województwie śląskim, małopolskim, dolnośląskim, lubelskim, wielkopolskim i łódzkim. Obecnie w przygotowaniu jest umowa społeczna, dotycząca transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego w województwie śląskim.

Węgiel zostanie zastąpiony innymi źródłami energii – w szczególności energią jądrową oraz odnawialnymi źródłami energii, a okresowo także gazem ziemnym.

Wiatraki elektrowni wiatrowej bliżej zabudowań mieszkalnych

Planowana jest zmiana przepisów tak, aby umożliwić lokowanie elektrowni wiatrowych w odległości mniejszej od zabudowań, niż wynikająca z obecnej „Zasady 10H”. Zasada 10H oznacza, że elektrownia wiatrowa nie może być zbudowana w odległości mniejszej, niż 10-krotna wysokość turbiny wraz z łopatami od zabudowań o funkcji mieszkaniowej, form ochrony przyrody i leśnych kompleksów.

O dokładnej lokalizacji mają decydować gminy, w których planowana jest inwestycja.

Obowiązkowa instalacja liczników ze zdalnym odczytem zużycia energii

Nowelizacja prawa energetycznego zakłada obowiązek instalacji u 80% odbiorców końcowych do końca 2028 roku liczników ze zdalnym odczytem zużycia energii elektrycznej.

Koniec palenia węglem w piecu gospodarstw domowych

Do 2030 roku w miastach nie będzie możliwości spalania węgla w gospodarstwach domowych, zaś do 2040 roku zakaz ten obejmie także obszary wiejskie.

Fundusz Zielonej Transformacji Miast

W ramach Funduszu Zielonej Transformacji Miast, współzarządzanego przez samorządy terytorialne, finansowane będą między innymi inwestycje dot. poprawy jakości powietrza, zielonej infrastruktury, inwestycje przyrodnicze, rozwój transportu zeroemisyjnego czy poprawa efektywności energetycznej budynków.

Jedynie elektryczne i wodorowe autobusy komunikacji miejskiej

Miasta powyżej 100.000 mieszkańców od 2025 roku będą mogły zamawiać na cele komunikacji miejskiej jedynie elektryczne i wodorowe autobusy.

Stacje ładowania w budynkach mieszkalnych

Krajowy Plan Odbudowy przewiduje nowelizację ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zarządzający budynkiem nie będzie mógł odmówić instalacji punktu ładowania w budynku wielorodzinnym, jeśli będzie to technicznie możliwe.

Konkurs na projekty poprawiające efektywność energetyczną

Krajowy Plan Odbudowy przewiduje przeprowadzenie konkursu w celu wyłonienia beneficjentów wsparcia przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczna i zmniejszających energochłonność.

W ramach inwestycji wsparcie otrzymają przedsięwzięcia:

  1. polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji przemysłowo-produkcyjnych, urządzeń przemysłowych, instalacji elektroenergetycznych, prowadzące do zmniejszania i racjonalizacji zużycia energii i podniesienia sprawności procesu produkcyjnego;
  2. służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie modernizacji i usprawnień procesów przemysłowych i energetycznych, w tym wymiany urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub procesach energetycznych;
  3. budowy i instalacji własnych odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, w tym turbin wiatrowych, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, małych elektrowni wodnych, systemów geotermalnych, pomp ciepła itp.;
  4. budowy magazynów energii w przedsiębiorstwach w powiązaniu z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych;
  5. budowy lub modernizacji własnych (wewnętrznych) niskoemisyjnych źródeł energii, z uwzględnieniem kogeneracji;
  6. zwiększające udział wykorzystywania niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych paliw w procesach wytwarzania, z zachowaniem najwyższych standardów emisyjnych;
  7. polegające na zastąpieniu niskoefektywnych energetycznie źródeł ciepła wykorzystujących paliwa (stałe, ciekłe, gazowe) lub energię elektryczną źródłami charakteryzującymi się wyższą efektywnością energetyczną;
  8. termomodernizacji budynków i obiektów wykorzystywanych w procesach przemysłowych;
  9. polegające na transformacji sektorów energochłonnych umożliwiające dostosowanie do unijnych celów klimatycznych poprzez obniżenie emisji pośrednich i bezpośrednich gazów cieplarnianych oraz poprawę efektywności energetycznej poprzez m.in. wymianę instalacji, linii technologicznych, działań w obszarze zmniejszenia emisji procesowych.

Magazynowanie energii z odnawialnych źródeł energii

Krajowy Plan Odbudowy przewiduje uregulowanie zasad magazynowania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Proponowane rozwiązania wyłączają magazynowanie energii elektrycznej z obowiązku posiadania taryfy. Ponadto ma zostać zniesione podwójne naliczanie opłat sieciowych.

Przewidziane jest także dofinansowanie zakupu i instalacji przydomowego magazynu energii elektrycznej dla prosumentów.