Areszt statku morskiego

Wierzytelność morska jako przesłanka stosowania instytucji aresztu statku morskiego

Areszt statku morskiego

Zasadnicze znaczenie z punktu widzenia instytucji aresztu statku ma pojęcie „wierzytelności morskiej”. Areszt statku w drodze postępowania sądowego może nastąpić jedynie w celu zabezpieczenia wierzytelności morskiej. Konwencja zawiera wyczerpujące wyliczenie takich wierzytelności, obejmujące należności z tytułu: 

(1) szkody wyrządzonej przez jakikolwiek statek wskutek zderzenia lub w jakikolwiek inny sposób; 

(2) utraty życia lub uszkodzenia ciała spowodowanych przez jakikolwiek statek lub w związku z eksploatacją jakiegokolwiek statku; 

(3) pomoc i ratownictwo; 

(4) umowy o używanie lub wynajęcie jakiegokolwiek statku zawartej w formie czarteru bądź w jakiejkolwiek innej formie; 

(5) umowy o przewóz ładunku na jakimkolwiek statku zawartej w formie czarteru lub w jakiejkolwiek innej formie; 

(6) utraty lub uszkodzenia ładunku i bagażu przewożonego na jakimkolwiek statku; 

(7) awarii wspólnej; 

(8) pożyczki bodmeryjnej; 

(9) holowania; 

(10) pilotażu; 

(11) rzeczy lub materiałów dostarczonych na statek w związku z jego eksploatacją lub utrzymaniem; 

(12) budowy, remontu lub wyposażenia jakiegokolwiek statku albo opłaty za korzystanie z doku; 

(13) wynagrodzenia za pracę kapitanów, oficerów lub członków załogi; 

(14) wydatków kapitana, włączając w to wydatki załadowców, czarterujących lub agentów, poniesionych w imieniu statku lub jego właściciela; 

(15) sporów co do własności jakiegokolwiek statku; 

(16) sporów między współwłaścicielami jakiegokolwiek statku co do jego własności, posiadania, eksploatacji lub korzyści z tego statku; 

(17) zastawu hipotecznego typu „mortgage” lub hipoteka morska jakiegokolwiek statku.

 
Co warte podkreślenia, omawianej instytucji nie można rozszerzać na inne wierzytelności niż wyżej wymienione, nawet jeśli byłyby ściśle związane z eksploatacją statku.


2020-10-22 06:37:01

Agnieszka Biała