Listopad 2021

Uproszczona legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

Listopad 2021

Uproszczona legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

Rząd zaproponował uproszczenie uproszczonej procedury udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.

Obecnie legalizacja zatrudnienia obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Armenii i Mołdawii może nastąpić przez rejestrację w Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Okres wykonywania pracy na tej podstawie może wynosić nie więcej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy – po tym okresie należy wystąpić o zezwolenie na pracę lub na pobyt czasowy i pracę. Nowelizacja zakłada wydłużenie dopuszczalnego okresu pracy w oparciu o oświadczenie do 24 miesięcy.

Dodatkowo oświadczenie o powierzeniu pracy będzie rejestrowane dopiero wówczas, gdy pracodawca zapewni pracownikowi wynagrodzenie nie niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących podobną pracę.

W przypadku osób ubiegających się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, projektodawca proponuje rezygnację z wymogu posiadania przez cudzoziemca źródła stabilnego i regularnego dochodu oraz miejsca zamieszkania na terytorium RP. W dalszym ciągu utrzymany jest wymóg osiągania wynagrodzenia nie niższego niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku. Wysokość wynagrodzenia nie będzie mogła być niższa niż minimalne wynagrodzenie niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego, stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca.


2021-11-30 00:36:38

Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy