Skip to main content
Biuletyn

e-Faktury

By 30 listopada 20211 lipca, 2022No Comments

e-Faktury

Na podpis Prezydenta oczekuje ustawa nowelizująca ustawę o VAT, wprowadzająca tzw. e-Faktury. Jeśli ustawa zostanie podpisana, to wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku.

Utworzony zostanie Krajowy System e-Faktur, czyli narzędzie umożliwiające wystawianie faktur elektronicznych, zwanych w ustawie „fakturami ustrukturyzowanymi”. Każda faktura będzie posiadała indywidualny numer identyfikacyjny.

Zmiany dotyczące korekt

Nie będzie już obowiązku wystawienia faktury korygującej, gdy po wystawieniu faktury udzielono obniżki ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty oraz udzielono opustów i obniżek cen po dokonaniu sprzedaży. Decyzja w zakresie wystawiania bądź niewystawiania korekty będzie leżała w gestii podatnika.

Podatnik będzie wystawiał korektę, jeśli podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana na fakturze uległa zmianie.

W fakturze korygującej nie będzie obowiązku wskazywania przyczyny korekty, pozostanie jednak taka możliwość.

Podmioty uprawnione do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

Wśród osób uprawnionych do korzystania w Krajowego Systemu e-Faktur znajdują się:

 1. Podatnik
 2. Podmioty wskazane przez podatnika
 3. Organy egzekucyjne i komornicy sądowi i osoby fizyczne przez nich wskazane
 4. Osoby fizyczne wskazane w zawiadomieniu o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z Systemu, którym podatnik nadał uprawnienia do korzystania z Systemu.

Funkcje Krajowego Systemu e-Faktur

System zawiera wzór dokumentu e-Faktury. Oprogramowanie będzie udostępnione na stronie internetowej, której adres podany zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Krajowy System e-Faktur będzie umożliwiał między innymi:

 1. Czynności związane z uwierzytelnianiem użytkowników, nadawaniem i odbieraniem uprawnień
 2. Wystawianie e-Faktur
 3. Dostęp do e-Faktur
 4. Otrzymywanie e-Faktur
 5. Przechowywanie e-Faktur
 6. Oznaczanie e-Faktur numerem identyfikującym
 7. Analizę i kontrolę prawidłowości danych z e-Faktur.

E-Faktury będą przechowywane w Systemie przez 10 lat licząc od końca roku, w którym zostały wystawione. Po upływie tego okresu podatnik będzie obowiązany do przechowywania e-Faktur poza Systemem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Data wystawienia i otrzymania e-Faktury

Dzień wystawienia e-Faktury będzie dniem jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur. System będzie umożliwiał (za zgodą odbiorcy) otrzymywanie takich faktur. Datą otrzymania będzie dzień przydzielenia w Systemie numeru identyfikującego e-Fakturę.

Skrócony czas zwrotu podatku dla podatników wystawiających e-Faktury

Podatnicy korzystający z Krajowego Systemu e-Faktur będą otrzymywali zwrot podatku w terminie 40 dni od dnia złożenia rozliczenia, jeśli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

 1. Podatnik wystawiał wyłącznie e-Faktury na:
  1. Sprzedaż
  2. Dostawę
  3. Świadczenie usług
  4. Wewnątrzwspólnotową dostawę towarów
  5. Sprzedaż, dostawę i świadczenie usług jeśli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem tych czynności,
 2. Kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach i wykazana w deklaracji nie przekracza 3.000 zł,
 3. Podatnik przez 12 miesięcy poprzedzających okres rozliczeniowy, za który występuje o zwrot:
  1. Był czynnym podatnikiem VAT
  2. Składał deklaracje za każdy okres rozliczeniowy
  3. Posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK.