Skip to main content
Biuletyn

Działania związane z rynkiem pracy

By 29 września 20211 lipca, 2022No Comments

Spis treści

Działania związane z rynkiem pracy. 

Obowiązki pracodawców.

Bon na podjęcie kształcenia ustawicznego. 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. 

Elektroniczne umowy o pracę. 

Przedsiębiorstwa społeczne. 

Praca zdalna standardem.

Zatrudnienie osób w wieku emerytalnym.

Działania związane z rynkiem pracy

Krajowy Plan Odbudowy przewiduje szereg działań, mających na celu zmniejszenie bezrobocia.

Obowiązki pracodawców

Pracodawcy sektora publicznego i prywatnego (przedsiębiorcy korzystający ze środków publicznych m.in. przez uczestniczenie w przetargach) będą obowiązani zgłaszać oferty pracy do Centralnej Bazy Ofert Pracy.

Bon na podjęcie kształcenia ustawicznego

Dorosłe osoby poszukujące pracy będą mogły skorzystać z bonu na podjęcie kształcenia ustawicznego do wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Bon będzie można wykorzystać na usługi rozwojowe z oferty znajdującej się w Bazie Usług Rozwojowych (w tym także usługi uczelni wyższych).

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Obecnie z dofinansowania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które zatrudniają minimum jedną osobę na umowie o pracę. Dofinansowanie wynosi:

  1. dla mikroprzedsiębiorstw – 100% kosztów kształcenia, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
  2. dla pozostałych firm – 80% kosztów kształcenia, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy planowane jest zwiększenie budżetu Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz rozszerzenie grupy beneficjentów.

Elektroniczne umowy o pracę

Niektórzy pracodawcy uzyskają możliwość zawierania i rozliczania umów o pracę w sposób elektroniczny za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl. System będzie wykonywał automatycznie wszystkie czynności kadrowe związane z zatrudnieniem pracownika, w tym zgłoszenie do ZUS i Krajowej Administracji Skarbowej, wyliczanie i opłacanie składek i zaliczek podatkowych, a także wysokości wynagrodzenia, wpłacanego na konto pracownika.

Przedsiębiorstwa społeczne

Krajowy Plan Odbudowy przewiduje utworzenie tzw. przedsiębiorstw społecznych, czyli podmiotów zatrudniających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (m. in. osoby starsze, chore, opuszczające zakłady karne). Przedsiębiorstwa społeczne świadczyć mają usługi na rzecz lokalnej społeczności.

Praca zdalna standardem

KPO przewiduje nowelizację kodeksu pracy, zgodnie z którą praca zdalna ma być wykonywana nie tylko nadzwyczajnie, ale także w typowych warunkach, na podstawie uzgodnień między pracownikiem i pracodawcą.

Pracodawcy będą mogli wziąć udział w programie wsparcia, obejmującego dofinansowanie doradztwa dla firm w zakresie cyfryzacji, szkoleń dla pracowników i kadry zarządzającej w zakresie zadań zdalnych oraz zakupu licencji i oprogramowania do pracy zdalnej.

Przeciętna wysokość dofinansowania wyniesie 15 tys. euro na firmę i będzie obejmowało:

  1. doradztwo – do 20% wartości wsparcia
  2. szkolenia – min. 30% wartości wsparcia
  3. oprogramowania i licencje – min. 50% wartości wsparcia.

Zatrudnienie osób w wieku emerytalnym

Z uwagi na zauważalne tendencje demograficzne w Polsce, w Krajowym Planie Odbudowy przewidziane są rozwiązania zachęcające osoby starsze do pozostawania w zatrudnieniu pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego.

Jednym z takich rozwiązań jest automatyczne obniżenie wysokości podatku dochodowego od wynagrodzenia dla osób, które osiągnęły prawo przejścia na emeryturę i mimo tego kontynuują zatrudnienie. Kwota obniżki będzie przekazywana na indywidualne konto emerytalne pracownika. Ulga miałaby przysługiwać tylko do pierwszego progu podatkowego. Zmiana przewidziana jest na I kwartał 2025 roku.