Grudzień 2020

Pomoc udzielana przedsiębiorcom w związku z COVID-19

Grudzień 2020

Pomoc udzielana przedsiębiorcom w związku z COVID-19. 64

Przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy – pracownicy objęci przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy. 65

Przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy – pracownicy nieobjęci przestojem ani obniżonym wymiarem czasu pracy. 67

Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników przedsiębiorców niektórych gałęzi gospodarki 68

Pomniejszenie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, niepobieranie czynszu najmu, dzierżawy i opłaty za użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa. 70

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców.. 71

Dofinansowanie części wynagrodzeń pracowniczych przez starostę. 73

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez starostę. 75

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy

 

Pomoc udzielana przedsiębiorcom w związku z COVID-19

Wielokrotnie zmienianą ustawą z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej jako: „ustawa antykryzysowa” lub w skrócie „u.a.”) ustawodawca wprowadzał między innymi różnego rodzaju formy pomocy dla obywateli i przedsiębiorców, dotkniętych przez kryzys związany z zamrażaniem niektórych sektorów gospodarki. Kolejne nowelizacje wprowadzane były kilkoma ustawami, nazywanymi powszechnie „tarczami antykryzysowymi” i oznaczeniem numerycznym – na potrzeby niniejszego newslettera odstąpiono od stosowania tej terminologii. W tym miejscu przedstawione zostaną najważniejsze z form pomocy świadczonej przez państwo na rzecz przedsiębiorców.

Przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy – pracownicy objęci przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy

Przedsiębiorcy, u których wystąpił spadek obrotów, objęci przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, spowodowanymi przez COVID-19, mogą wystąpić z wnioskiem do przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy i o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zgodnie z art. 15g ustawy antykryzysowej. Wnioski mogą być składane do 10 czerwca 2021 roku, zaś dofinansowanie może być udzielane do 30 czerwca 2021 roku.

Przedsiębiorcy, spełniającemu ww. warunki, przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

1.      nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego, lub

2.      nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego;

- przy czym za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Aby ubiegać się o wskazany rodzaj pomocy, przedsiębiorcy muszą spełniać następujące kryteria:

1.      niezaleganie do końca trzeciego kwartału 2019 roku w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej jako: „FGŚP”) lub Fundusz pracy, z wyjątkiem sytuacji, gdy:

a.      zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności albo

b.      zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP lub Fundusz Pracy powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych, a przedsiębiorca dołączył do wniosku o przyznanie świadczeń plan spłaty zadłużenia uprawdopodabniający poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy i pełną spłatę zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP lub Fundusz Pracy, wraz z kopią wniosku do ZUS o rozłożenie na raty należności z tytułu tych składek lub o odroczenie płatności tych składek;

2.      nie zachodzą wobec przedsiębiorcy przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Pracownikiem w rozumieniu ww. przepisu jest osoba fizyczna, która pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy, lub jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę nakładczą lub zlecenia albo inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu, jeśli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu.

Świadczenia i środki z FGŚP są wypłacane w okresach przestoju ekonomicznego (okresu niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy) lub obniżonego wymiaru czasu pracy (nie więcej niż do połowy wymiaru czasu pracy).

Pracownikowi objętemu przestojem pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków FGŚP w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przedsiębiorcy, spełniający ww. kryteria, mogą obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do ½ etatu z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. To wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków FGŚP do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Żadne z ww. dofinansowań nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, którzy w miesiącu przed złożeniem wniosku uzyskali wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Powyższe świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy od miesiąca złożenia wniosku.

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu, zawieranym przez pracodawcę z organizacją związkową reprezentatywną, zakładową organizacją związkową lub przedstawicieli pracowników, jeśli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa. Porozumienie powinno być przekazane właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

Przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy – pracownicy nieobjęci przestojem ani obniżonym wymiarem czasu pracy

Przedsiębiorcy, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą zwrócić się do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy z wnioskiem o przyznanie ze środków FGŚP świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników (w rozumieniu ww. regulacji), nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym ani obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15gg ustawy antykryzysowej). Wnioski mogą być składane do 10 czerwca 2021 roku, zaś dofinansowanie może być udzielane do 30 czerwca 2021 roku. Przedsiębiorcy muszą spełniać kryteria w zakresie niezalegania z regulowaniem zobowiązań podatkowych, o których mowa powyżej.

Wskazanym powyżej przedsiębiorcom przysługują także środki z FGŚP na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, należnych od pracodawcy.

Wynagrodzenia ww. pracowników są dofinansowywane do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Powyższe świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy od miesiąca złożenia wniosku.

Podmiot, który otrzymał dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia.

Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników przedsiębiorców niektórych gałęzi gospodarki

19 grudnia 2020 roku w życie wszedł art. 15gga ustawy antykryzysowej, na mocy którego przedsiębiorca prowadzący na dzień 30 września 2020 roku działalność w zakresie działalności leczniczej, artystycznej, muzealnej, obiektów sportowych i służących poprawie kondycji fizycznej, pralni, parków rozrywki i innych miejsc służących rekreacji i rozrywce, którego przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w rozumieniu art. 15g. Wnioski mogą być składane do 28 lutego 2021 roku.

Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie nie przysługuje jednak do wynagrodzeń pracowników:

1.      których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału;

2.      zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Do ww. świadczenia uprawniony jest przedsiębiorca, który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia, nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości i w stosunku do którego nie jest prowadzone postępowanie restukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy jest składany w postaci elektronicznej za pomocą udostępnionego narzędzia do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy i zawiera w szczególności:

1.      informacje o wnioskowanej kwocie na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i liczbie pracowników, których to świadczenie dotyczy;

2.      oświadczenie o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. działalności gospodarczej;

3.      oświadczenie potwierdzające, że przychód z działalności gospodarczej uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;

4.      oświadczenie o spełnianiu warunków w zakresie niezalegania z regulowaniem zobowiązań;

5.      oświadczenie o przeznaczeniu wnioskowanej kwoty na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem;

6.      oświadczenie, że przedsiębiorca na dzień sporządzenia wniosku sporządził zgodny ze stanem faktycznym wykaz pracowników objętych wnioskiem i jednocześnie zobowiązuje się dostarczyć wykaz na żądanie uprawnionego organu;

7.      oświadczenie o niekorzystaniu w miesiącach, na które składany jest wniosek, z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Dofinansowanie jest udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku. Dofinansowanie nie przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Pomniejszenie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, niepobieranie czynszu najmu, dzierżawy i opłaty za użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa

Zgodnie z art. 15ja ustawy antykryzysowej, opłata roczna za 2020 rok za użytkowanie wieczyste uiszczana przez przedsiębiorców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, podlega pomniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni w tym roku, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii z powodu COVID-19, pod warunkiem:

1.      zgłoszenia wniesienia opłaty w pomniejszonej wysokości staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu, wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej, do 31 stycznia 2021 roku;

2.      braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Ponadto, na podstawie art. 15jb ustawy antykryzysowej, nie pobiera się czynszu najmu i dzierżawy i opłaty za użytkowanie przypadających Skarbowi Państwa za okres kolejnych trzech miesięcy w 2020 roku następujących po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia, z tytułu umów najmu, dzierżawy lub użytkowania zawartych na okres co najmniej trzech miesięcy w odniesieniu do nieruchomości należącej do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, pod warunkiem:

1.      zgłoszenia wnoszenia należności z pominięciem należności za wskazany we wniosku okres kolejnych trzech miesięcy staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu, przed upływem terminu do ich wniesienia;

2.      braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

1.      nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 31 grudnia 2019 roku do dnia poprzedzającego dzień zgłoszenia, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego, lub

2.      nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 31 grudnia 2019 roku do dnia poprzedzającego dzień zgłoszenia, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego;

- przy czym za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą przysługuje świadczenie postojowe w oparciu o art. 15zq ustawy antykryzysowej. Świadczenie przysługuje jeśli w następstwie COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przez osobę, która rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 roku i:

1) nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;

2) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 roku;

3) nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie więcej niż trzykrotnie.

Osoba uprawniona składa w formie elektronicznej stosowny wniosek do ZUS. Wnioski mogą być składane najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.

Osoba, która prowadziła na dzień złożenia wniosku o świadczenie postojowe pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie wyodrębnionych kodów PKD, dotyczących:

1.      pasażerskiego transportu lądowego

2.      hotelarstwa

3.      wynajmu maszyn i urządzeń

4.      agencji turystycznych

5.      wystawiania przedstawień artystycznych

6.      obiektów sportowych

7.      rekreacji,

jeśli korzystała ze świadczenia postojowego, ma prawo do dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 roku (art. 15zs1 ustawy antykryzysowej).

Osoba, która prowadziła na dzień złożenia wniosku o świadczenie postojowe pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie wyodrębnionych kodów PKD, dotyczących:

1.      działalności leczniczej, fizjoterapeutycznej i paramedycznej

2.      wystawiania przedstawień artystycznych

3.      prowadzenia obiektów kulturalnych

4.      muzeów

5.      obiektów sportowych i służących poprawie kondycji fizycznej

6.      parków rozrywki

7.      pralni,

jeśli skorzystała ze świadczenia postojowego, ma prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 roku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku (art. 15zs2 ustawy antykryzysowej).

Odmowa prawa do świadczenia postojowego następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od którego przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w Kodeksie postępowania cywilnego dla postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 15zv ustawy antykryzysowej).

Dofinansowanie części wynagrodzeń pracowniczych przez starostę

Czytaj dalej...


2020-12-28 06:33:16

Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy