Listopad 2021

Koniec pozwoleń na budowę małych domów jednorodzinnych

Listopad 2021

 

Koniec pozwoleń na budowę małych domów jednorodzinnych

3 stycznia 2022 roku wejdzie w życie nowelizacja prawa budowlanego.

Pozwolenie na budowę nie będzie wymagane dla budynków, które są równocześnie:

  1. Wolnostojące
  2. Nie więcej niż dwukondygnacyjne
  3. Mieszkalne
  4. Jednorodzinne
  5. Mają nie więcej niż 70m2
  6. Ich obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane
  7. Ich budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Zamiast pozwolenia na budowę, wprowadzono konieczność zgłoszenia budowy organowi administracji architektoniczno-budowlanej, do którego – oprócz standardowych dokumentów – dołączane będzie oświadczenie inwestora, że budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Inwestor do zgłoszenia będzie także załączał oświadczenie, że przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w razie nieustanowienia kierownika budowy, oraz że dołączona dokumentacja jest kompletna.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej nie będzie sprawdzał zgłoszenia pod kątem zgodności projektu z ustaleniami MPZP oraz przepisami ani kompletności projektu. Nie będzie także możliwości wniesienia sprzeciwu przez ww. organ, a zatem do wykonywania robót będzie można przystąpić od razu po doręczeniu zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Na terenie budowy – pomimo braku obowiązku ustanawiania kierownika – utrzymana zostanie konieczność umieszczenia tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia dot. bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Do użytkowania budynku można przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeśli organ nie zgłosi sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Do zawiadomienia nie trzeba dołączać oryginału dziennika budowy oraz projektu technicznego. Inwestor będzie zamiast tego dołączał oświadczenie o:

  1. dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz o
  2. zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

Do budowy, w stosunku do której przed 3 stycznia 2022 roku wydano decyzję o pozwoleniu na budowę lub dokonano zgłoszenia, zastosowanie znajdą przepisy dotychczasowe. Podobnie w przypadku postępowań w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia, wszczętych i niezakończonych przed ww. dniem.


2021-11-30 05:20:37

Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy