Biuletyn informacyjny

Kwiecień 2021

Projekt ustawy o obywatelskich sędziach handlowych

Kwiecień 2021

Ustawa ma na celu poszerzenie prawa społeczeństwa obywatelskiego od uczestniczenia w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz zwiększenie wpływu obywateli na wymiar sprawiedliwości oraz usprawnienie rozpoznawania spraw gospodarczych przez sądy.

Autor: Kancelaria Malinowski i Wspólnicy

Przedłużenie terminu do złożenia zeznania o wysokości podatku CIT

Kwiecień 2021

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Autor: Kancelaria Malinowski i Wspólnicy

Projekt ustawy o zmianie ustawy wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego

Kwiecień 2021

Zgodnie z założeniami projektodawcy, ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 14 marca 2020 roku.

Autor: Kancelaria Malinowski i Wspólnicy

Projekt zmiany kodeksu pracy – urlop wypoczynkowy dla przedsiębiorców

Kwiecień 2021

Zgodnie z zamiarem projektodawcy, ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Autor: Kancelaria Malinowski i Wspólnicy

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – prawo przedsiębiorców

Kwiecień 2021

19 lutego 2021 roku do Sejmu wniesiony został senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców (druk nr 1087).

Autor: Kancelaria Malinowski i Wspólnicy

Marzec 2021

Zmiana Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw

Marzec 2021

Najważniejsze zmiany dotyczące kodeksu postępowania cywilnego, a także zasady przeprowadzania rozpraw zdalnych oraz zmiany dot. tarczy antykryzysowej.

Autor: Kancelaria Malinowski i Wspólnicy

Ustawa o wyrównywaniu szkód majątkowych wynikających z ograniczeń wprowadzonych w związku z COVID-19

Marzec 2021

Najistotniejsze regulacje, które mogą zostać wprowadzone w przypadku uchwalenia ustawy odszkodowawczej oraz podsumowanie projektu ustawy o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku.

Autor: Kancelaria Malinowski i Wspólnicy

Luty 2021

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Luty 2021

Poza określaniem zasad i trybu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawa określać będzie także warunki wykonywania działalności gospodarczej przez niektóre instytucje obowiązane.

Autor: Kancelaria Malinowski i Wspólnicy

Uregulowanie działalności na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych

Luty 2021

Projektodawca wprowadza do ustawy o p.p.p.f.t. Rozdział 11a w miejsce uchylonego Rozdziału 11, zatytułowany „Działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych”.

Autor: Kancelaria Malinowski i Wspólnicy

Poszerzenie katalogu działań i zaniechań instytucji obowiązanych, skutkujących nałożeniem kary administracyjnej

Luty 2021

Nowelizacja zakłada poszerzenie katalogu działań i zaniechań instytucji obowiązanych.

Autor: Kancelaria Malinowski i Wspólnicy

Możliwości optymalizacji podatkowej spółek komandytowych

Luty 2021

Możliwości optymalizacji podatkowej spółek komandytowych, prowadzące do uniknięcia opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, a jednocześnie niemające na celu ominięcia przepisów.

Autor: Kancelaria Malinowski i Wspólnicy

Zniesienie ceł na niektóre towary w obrocie pomiędzy Unią Europejską a USA

Luty 2021

Unia Europejska ustaliła „zerowe” cła na niektóre przywożone ze Stanów Zjednoczonych owoce morza (zamrożone langusty i inne raki morskie, zamrożone homary i żywe homary).

Autor: Kancelaria Malinowski i Wspólnicy

Styczeń 2021

Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Styczeń 2021

22 grudnia 2020 roku w Dzienniku Ustaw ogłoszono ustawę z dnia 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych...

Autor: Kancelaria Malinowski i Wspólnicy

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Styczeń 2021

8 stycznia 2021 roku do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia...

Autor: Kancelaria Malinowski i Wspólnicy

Dematerializacja akcji w spółkach akcyjnych i rejestr akcjonariuszy

Styczeń 2021

1 marca 2021 roku wejdzie w życie ustawa na mocy której wprowadzona zostanie dematerializacja akcji wszystkich spółek akcyjnych...

Autor: Kancelaria Malinowski i Wspólnicy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego – wysokość opłaty od skargi na orzeczenie KIO niezgodna z Konstytucją

Styczeń 2021

8 grudnia 2020 roku opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzającego niezgodność...

Autor: Kancelaria Malinowski i Wspólnicy

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej

Styczeń 2021

9 grudnia 2020 roku do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów...

Autor: Kancelaria Malinowski i Wspólnicy

Rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19

Styczeń 2021

22 stycznia 2021 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów...

Autor: Kancelaria Malinowski i Wspólnicy

Grudzień 2020

Ustawy podatkowe

Grudzień 2020

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Autor: Kancelaria Malinowski i Wspólnicy

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Grudzień 2020

Zgodnie z planowanymi zmianami, od 1 stycznia 2021 roku zakres definicyjny „spółki” ma zostać poszerzony o spółkę komandytową...

Autor: Kancelaria Malinowski i Wspólnicy

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Grudzień 2020

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wejdą w życie od 1 stycznia 2021 roku...

Autor: Kancelaria Malinowski i Wspólnicy

Podatek dochodowy od osób prawnych – ryczałt

Grudzień 2020

Od pierwszego roku opodatkowania ryczałtem podatnik utraci prawo (obowiązek) do dokonywania odliczeń na podstawie art. 18 i art. 18d-18f...

Autor: Kancelaria Malinowski i Wspólnicy

Podatek dochodowy od osób prawnych – ryczałt c.d.

Grudzień 2020

W związku z wprowadzeniem możliwości stosowania ryczałtowego podatku dochodowego przez spółki kapitałowe pojawiła się konieczność...

Autor: Kancelaria Malinowski i Wspólnicy

Uproszczona restrukturyzacja

Grudzień 2020

Ustawa z 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19...

Autor: Kancelaria Malinowski i Wspólnicy

Prosta spółka akcyjna

Grudzień 2020

Spółka stanowi hybrydę pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a spółką akcyjną, łącząc cechy obydwu spółek kapitałowych...

Autor: Kancelaria Malinowski i Wspólnicy

Prawa i obowiązki akcjonariusza

Grudzień 2020

Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku i prawo do wypłaty z kapitału akcyjnego w kwocie wynikającej z rocznego sprawozdania finansowego...

Autor: Kancelaria Malinowski i Wspólnicy

Zarząd spółki

Grudzień 2020

Zasady reprezentacji spółki przez zarząd wieloosobowy są tożsame jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjnej...

Autor: Kancelaria Malinowski i Wspólnicy

Rozwiązanie i likwidacja spółki

Grudzień 2020

Jeśli rozwiązanie następuje na podstawie umowy spółki lub uchwały akcjonariuszy, to do dnia złożenia wniosku o wykreślenie spółki z KRS walne zgromadzenie może większością ¾ głosów...

Autor: Kancelaria Malinowski i Wspólnicy

Pomoc udzielana przedsiębiorcom w związku z COVID-19

Grudzień 2020

Kolejne nowelizacje wprowadzane były kilkoma ustawami, nazywanymi powszechnie „tarczami antykryzysowymi” i oznaczeniem numerycznym...

Autor: Kancelaria Malinowski i Wspólnicy

Pomoc udzielana przedsiębiorcom w związku z COVID-19 c.d.

Grudzień 2020

Zgodnie z art. 15zzb ustawy antykryzysowej, starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie...

Autor: Kancelaria Malinowski i Wspólnicy